Romerne

1:16


For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (KJB)

Jeg skammer mig ikke ved Christi Evangelium; thi det er en Guds Kraft til Saliggjørelse for hver den, som troer, baade for Jøde først og for Græker. (1819)

Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, både for Jøde først og for Græker. (1907)

For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. (1992)

Romerne

1:29


Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers, (KJB)

opfyldte med al Uretfærdighed, Horeri, Skalkhed, Gjerrighed, Ondskab; fulde af Avind, Blodtørst, Trætte, Svig, Vanart; (1819)

opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed; (1907)

De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, (1992)

Romerne

1:31


Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful: (KJB)

uforstandige, troløse, ukjærlige, uforligelige, ubarmhjertige; (1819)

uforstandige, troløse, ukærlige, ubarmhjertige; (1907)

de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. (1992)

Romerne

3:25


Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; (KJB)

hvilken Gud har fremstillet til en Forsoning formedelst Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed ved de forhen begangne Syndens Forlades i Guds Langmodighed; (1819)

hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen på hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde båret over med de forhen begåede Synder, (1907)

Ham gjorde Gud ved hans blod til et * sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, (1992)


sonoffer: Jf. »sonedække« i Det Gamle Testamente, fx 3 Mos 16,2.

Romerne

4:1


What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? (KJB)

Hvad skulle vi da sige, at vor Fader Abraham vandt efter Kjødet? (1819)

Hvad skulle vi da sige, at vor Stamfader Abraham har vundet efter Kødet? (1907)

Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfader? Hvad opnåede han? (1992)

Romerne

4:11


And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also: (KJB)

Og han annammede Omskærelsens Tegn som en Befaling paa den Retfærdighed ved Troen, hvilken han havde som uomskaaren, saa at han skulde være Fædre til alle dem, som troe uden at være omskaarne, at Retfærdighed maa vorde ogsaa dem tilregnet, (1819)

Og han fik Omskærelsens Tegn som et Segl på den Troens Retfærdighed, som han havde som uomskåren, for at han skulde være Fader til alle dem, som tro uden at være omskårne, for at Retfærdighed kan blive dem tilregnet, (1907)

Omskærelsen fik han som et tegn og som et segl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem; (1992)

Romerne

4:19


And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about an hundred years old, neither yet the deadness of Sara's womb: (KJB)

og uden at vakle i Troen, saae han ikke paa sit eget Legeme, som allerede var kraftesløst, thi han var nær hundrede Aar, eller paa Kraftløsheden i Saras Liv; (1819)

og uden at blive svag i Troen så han på sit eget allerede udlevede Legeme (han var nær hundrede År) og på, at Saras Moderliv var udlevet; (1907)

Og uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft — han var næsten hundrede år gammel — og at Saras moderliv var dødt; (1992)

Romerne

6:11


Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. (KJB)

Saaledes anseer ogsaa I Eder selv som døde for Synden, men som levende for Gud i Christus Jesus, vor Herre. (1819)

Således skulle også I anse eder selv for døde fra Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. (1907)

Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. (1992)

Romerne

7:25


I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin. (KJB)

Jeg takker Gud ved Jesus Christus, vor Herre. Saa tjener da jeg, den selvsamme, Guds Lov med Sindet, men Syndens Lov med Kjødet. (1819)

Gud ske Tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Altså: jeg selv tjener med Sindet Guds Lov, men med Kødet Syndens Lov. (1907)

Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. (1992)

Romerne

8:1


There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (KJB)

Saa er da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Christus Jesus, der ikke vandre efter Kjødet, men efter Aanden. (1819)

Så er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus. (1907)

Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. (1992)

Romerne

8:9

But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. (KJB)

I derimod ere ikke kjødelige, men aandelige, saafremt Guds Aand, boer i Eder; men om nogen ikke har Christi Aand, denne er ikke hans. (1819)

I derimod ere ikke i Kødet, men i Ånden, om ellers Guds Ånd bor i eder. Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ham ikke til. (1907)

Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. (1992)

Romerne

8:17

And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. (KJB)

Men dersom vi ere Børn, ere vi arvinger, nemlig Guds Arvinger og Christi Medarvinger, saafremt, vi lide med ham, at vi da ogsaa skulle herliggjøres med ham. (1819)

Men når vi ere Børn, ere vi også Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for også at herliggøres med ham. (1907)

Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham. (1992)

Romerne

8:26


Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. (KJB)

Desligeste kommer og Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede, som det sig bør, men Aanden selv træder frem for os med uudsigelige Sukke. (1819)

Og ligeledes kommer også Ånden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Ånden selv går i Forbøn for os med uudsigelige Sukke. (1907)

Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, (1992)

Romerne

9:28


For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make upon the earth. (KJB)

Thi der er den, som fuldkommer sit Ord og hasteligen opfylder det i Retfærdighed; ja, et hasteligen opfyldt Ord skal Herren vise paa Jorden. (1819)

Thi idet Herren opgør Regnskab og afslutter det i Hast, vil han fuldbyrde det på Jorden." (1907)

for Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden.« (1992)

Romerne

9:31


But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. (KJB)

Men Israel, som jagede efter Retfærdigheds Lov, kom ikke til Retfærdigheds Lov. (1819)

men Israel, som jagede efter en Retfærdigheds Lov, nåede ikke til en sådan Lov. (1907)

Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. (1992)

Romerne

9:32


Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumblingstone; (KJB)

Hvorfor? fordi de ikke søgte den ved Troen, men ved Lovens Gjerninger. Thi de stødte an paa Anstødsstenen, (1819)

Hvorfor? fordi de ikke søgte den af Tro, men som af Geringer. De stødte an på Anstødsstenen, (1931/1907)

Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødsstenen, (1992)

Romerne

10:1


Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved. (KJB)

Brødre mit Hjertes Ønske og Begjering til Gud for Israel om deres Frelse. (1819)

Brødre!mit Hjertes Ønske og Bøn til Gud for dem er om deres Frelse. (1907)

Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. (1992)

Romerne

10:15


And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! (KJB)

men hvorledes skal Nogen prædike, dersom de ikke blive udsendte? Som skrevet er: hvor deilige ere deres Fødder, som forkynde Fred, som forkynde godt Budskab. (1819)

og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: "Hvor dejlige. ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab." (1907)

Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? — som der står skrevet: »Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!« (1992)

Romerne

10:17


So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. (KJB)


Altsaa kommer Troen derved, at man hører, men at man hører, skeer ved Guds Ord. (1819)

Altså kommer Troen af det. som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord. (1907)

Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. (1992)

Romerne

11:2


God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying, (KJB)

Gud har ikke forskudt sit Folk, hvilket ham forud kjendte. Vide I ikke, hvad Skriften siger om Elias? hvorledes han træder frem for Gud imod Israel, sigende: (1819)

Gud har ikke forskudt sit Folk, som han forud kendte. Eller vide I ikke, hvad Skriften siger i Stykket om Elias? hvorledes han træder frem for Gud imod Israel, sigende: (1907)

Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad Skriften siger i stykket om Elias, hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel: (1992)

Romerne

11:6


And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work. (KJB)

Men er det af Naade, da er det ikke mere af Gjerninger, ellers bliver Naaden ikke mere Naade; men er det af Gjerninger, da er det ikke mere Naade, ellers er Gjerningen ikke mere Gjerning. (1819)

Men er det af Nåde, da er det ikke mere af Gerninger, ellers bliver Nåden ikke mere Nåde. (1907)

Og er det ved nåde, er det ikke længere af gerninger; ellers ville nåden jo ikke længere være nåde. (1992)

Romerne

11:22


Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off. (KJB)

See derfor Guds Godhed og Strenghed; Strengheden mod dem, som ere faldne, men Godheden mod dig, om du bliver ved i Godheden; ellers skal ogsaa du afhugges. (1819)

Så se da Guds Godhed og Strenghed: Over dem, som faldt, er der Strenghed, men over dig Guds Godhed, hvis du bliver i hans Godhed; ellers skal også du afhugges. (1907)

Dér ser du Guds godhed og strenghed: hans strenghed imod dem, der faldt, hans godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed; ellers bliver du også hugget af. (1992)

Romerne

11:30


For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief: (KJB)

Og ligesom I tilforn vare ulydige mod Gud, men have nu faaet Barmhjertighed ved deres Vantro, (1819)

Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod Gud, men nu fik Barmhjertighed ved disses Ulydighed, (1907)

For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, (1992)

Romerne

11:31


Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. (KJB)

saaledes ere og disse nu blevne ulydige ved den barmhjertithed som Eder er vederfaren, at ogsaa de maatte faae Barmhjertighed. (1819)

således bleve også disse nu ulydige, for at også de måtte få Barmhjertighed ved den Barmhjertighed, som er bleven eder til Del. (1907)

sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. (1992)

Romerne

12:12


Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer; (KJB)

værer glade i Haabet, taalmodige i Trængslen, varagtige i Bønnen, (1819)

værer glade i Håbet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen! (1907)

Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. (1992)

Romerne

13:1


Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. (KJB)

Hvert Menneske være de foresatte Øvrigheder underdanig; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de Øvrigheder, som ere, har Gud beskikket, (1819)

Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud, (1907)

Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. (1992)

Romerne

13:9


For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (KJB)

Thi det: du skal ikke bedrive hoer; du skal ikke ihjelslaae; du skal ikke stjæle; du skal ikke bære falsk Vidnesbyrd; du skal ikke begjere; og om der er noget andet Bud, det befattes som i en hovedsum i dette Ord; du skal elske din Næste som dig selv. (1819)

Thi det: "Du må ikke bedrive Hor; du må ikke slå ihjel; du må ikke stjæle; du må ikke begære," og hvilket andet bud der er, det sammenfattes i dette Ord: "Du skal elske din Næste som dig selv," (1907)

Budene: »Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.« (1992)

Romerne

14:4


Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand. (KJB)

Hvo er du, som dømmer en fremmed Svend? For sin egen Herre staaer eller falder han; men han skal blive staaende, thi Gud er mægtig til at holde ham. (1819)

Hvem er du, som dømmer en andens Tjener? For sin egen Herre står eller falder han; men han skal blive stående, thi Herren er mægtig til at lade ham stå. (1907)

Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder; og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. (1992)

Romerne

14:6


He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. (KJB)

Hvo som gjør sig Mening om Dage, han gjør det for Herren; og hvo som ikke gjør sig Mening og Dage, han gjør det ogsaa for Herren. Hvo som æder gjør det for Herren, thi han takker Gud; og hvo som ikke æder, gjør det ogsaa for Herren og takker Gud. (1819)

Den, som lægger Vægt på Dagen, han gør det for Herren. Og den, som spiser, gør det for Herren, thi han takker Gud; og den, som ikke spiser, gør det for Herren og takker Gud. (1907)

Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren; han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. (1992)

Romerne

14:9


For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living. (KJB)

Dertil er jo Christus baade død og opstanden og bleven levende igjen, at han skal herske baade over Døde og Levende. (1819)

Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske både over døde og levende. (1907)

Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. (1992)

Romerne

14:10


Joh 5:22


But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ. (KJB)

Du altsaa, hvi dømmer du din Broder? eller du, hvi foragter du din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for Christi Domstol. (1819)

Men du, hvorfor dømmer du din Broder? eller du, hvorfor ringeagter du din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for Guds Domstol. (1907)

Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, (1992)

Romerne

14:21


It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. (KJB)

Det er godt ikke at æde Kjød eller at drikke Viin eller at gjøre Noget, som støder din Broder, forarger eller ængster ham. (1819)

Det er rigtigt ikke at spise Kød eller at drikke Vin eller at gøre noget, hvoraf din Broder tager Anstød. (1907)

Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin eller gøre noget, som din broder tager anstød af. (1992)

Romerne

14:22


Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth. (KJB)

Du har Tro; hav den hos dig selv for Gud. Salig er den, som ikke maa dømme sig selv i det, han vælger. (1819)

Den Tro, du har, hav den hos dig selv for Gud! Salig er den, som ikke dømmer sig selv i det, som han vælger. (1907)

Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig, og salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. (1992)

Romerne

15:7


Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. (KJB)

Derfor antager Eder hverandre, ligesom Christus har antaget sig os, til Guds Ære. (1819)

Derfor tager eder af hverandre, ligesom også Kristus har taget sig af os, til Guds Ære. (1907)

Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. (1992)

Romerne

15:8


Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers: (KJB)

Jeg siger nemlig, at Jesus Christus er bleven Omskærelsens Tjener for Guds Sanddrugheds Skyld til at stadfæste Forjættelserne til Fædrene; (1819)

Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskårne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene; (1907)

Hvad jeg siger, er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfæste løfterne til fædrene, (1992)

Romerne

15:15


Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God, (KJB)

Dog har jeg for en Deel tilskrevet Eder, mine Brødre! noget dristigere for at paaminde Eder efter den Naade, som mig er givet af Gud, (1819)

Dog har jeg for en Del tilskrevet eder noget dristigere for at påminde eder på Grund af den Nåde, som er given mig fra Gud (1907)

Alligevel har jeg, til dels ret dristigt, skrevet til jer for at påminde jer i kraft af den nåde, som Gud har givet mig: (1992)

Romerne

15:29


And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of the gospel of Christ. (KJB)

Men jeg veed, at naar jeg kommer til Eder, skal jeg komme med Christi Evangeliums Velsignelses Fylde. (1819)

Men jeg ved, at når jeg kommer til eder, skal jeg komme med Kristi Velsignelses Fylde. (1907)

Og jeg ved, at når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. (1992)

Romerne

15:31


That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints; (KJB)

at jeg maa udfries fra de Vantroe i Judæa, og at mit Ærinde til Jerusalem maa blive de Hellige behageligt, (1819)

for at jeg må udfries fra de genstridige i Judæa, og mit Ærinde til Jerusalem må blive de hellige kærkomment, (1907)

for at jeg kan reddes fra dem i Judæa, der vægrer sig ved at tro, og for at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive vel modtaget af de hellige. (1992)

Romerne

16:6

Greet Mary, who bestowed much labour on us. (KJB)

Hilser Maria, som har arbeidet meget for os. (1819)

Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder. (1907)

Hils Maria, som har gjort et stort arbejde for jer. (1992)

Romerne

16:18


For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. (KJB)

Thi Saadanne tjene ikke vor Herre Jesus Christus, men deres egen Bug, og ved føde Ord og smigrende Taler forføre de de Eenfoldiges Hjerter. (1819)

Thi sådanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter. (1907)

Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med søde og indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker. (1992)

Romerne

16:20


And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. (KJB)

Men Fredens Gud skal snart knuse Satanas under Eders Fødder. Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder! Amen. (1819)

Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder! (1907)

Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Vor Herre Jesu nåde være med jer! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA