Matthæus 1:6

And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; (KJB)

og Jessai avlede Kong David; og Kong David avlede Salomon med Urias' Hustru; (1819)

og Jessai avlede Kong David; og Kong David avlede Salomon med Urias' Hustru; (1907)

og Isaj blev far til kong David.

David blev med Urias' hustru far til Salomo, (1992)

Matthæus 1:18

Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. (KJB)

Men Jesu Christi Fødsel gik saa til. Der Maria, hans Moder, var Joseph trolovet, befandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Hellig Aand. (1819)

Men med Jesu Kristi Fødsel gik det således til. Da Maria, hans Moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, førend de kom sammen, at være frugt-sommelig af den Helligånd. (1907)

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. (1992)

Matthæus 1:22

Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, (KJB)

Men dette skete altsammen, at det skulde fuldkommes, som er talet af Herren ved Profeten, som siger: (1819)

Men dette er alt sammen sket, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved Profeten, som siger: (1907)

Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger:(1992)

Matthæus 1:25

And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS. (KJB)

Og han kjendte hende ikke, indtil hun havde født sin Søn den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus. (1819)

Og han kendte hende ikke, førend hun havde født sin Søn, den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus. (1907)

Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus. (1992)

Matthæus 2:8

And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. (KJB)

Og han sendte dem til Betlehem og sagde: gaaer hen og udspørger flittelig om Barnet; men naar I have fundet det, da forkynder mig det, og jeg og kan komme og tilbede det. (1819)

Og han sendte dem til Bethlehem og sagde: "Går hen og forhører eder nøje om Barnet; men når I have fundet det, da forkynder mig det, for at også jeg kan komme og tilbede det." (1907)

Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« (1992)

Matthæus 2:9

When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. (KJB)

Men der de havde hørt Kongen, droge de bort; og se, Stjernen, som de havde seet i Øster, gik hen for dem, indtil den kom og stod ovenover, hvor Barnet var. (1819)

Men da de havde hørt Kongen, droge de bort; og se, Stjernen, som de havde set i Østen, gik foran dem, indtil den kom og stod oven over, hvor Barnet var. (1907)

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. (1992)

Matthæus 2:11

And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh. (KJB)

Og de gik ind i Huset, og fandt Barnet med dets Moder Maria, og faldt ned og tilbade det, og oplode deres Liggendefæ og offrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrrha. (1819)

Og de gik ind i Huset og så Barnet med dets Moder Maria og faldt ned og tilbade det og oplode deres Gemmer og ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra. (1907)

Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. (1992)

Matthæus 2:13

And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. (KJB)

Men der de vare bortfarne, see, da aabenbaredes Herrens Engel for Joseph i en Drøm og sagde: staa op, og tag Barnet og dets Moder, og fly til Ægypten, og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet, for at omkomme det. (1819)

Men da de vare dragne bort, se, da viser en Herrens Engel sig i en Drøm for Josef og siger: "Stå op, og tag Barnet og dets Moder med dig og fly til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet for at dræbe det." (1907)

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.« (1992)

Matthæus 2:14

When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt: (KJB)

Men han stod op, tog barnet og dets Moder om Natten, og veg hen til Ægypten. (1819)

Og han stod op og tog Barnet og dets Moder med sig om Natten og drog bort til Ægypten. (1907)

Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. (1992)

Matthæus 2:16

Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. (KJB)

Der Herodes da saae, at han var skuffet af de Vise, blev han saare vred og sendte hen og lod ihjelslaae alle Børn som vare i Betlehem og i al dens Egn, fra to Aar og derunder, efter den Tid som han havde udspurgt af de Vise. (1819)

Da Herodes nu så, at han var bleven skuffet af de vise, blev han såre vred og sendte Folk hen og lod alle Drengebørn ihjelslå, som vare i Bethlehem og i hele dens Omegn, fra to År og derunder, efter den Tid, som han havde fået Besked om af de vise. (1907)

Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. (1992)

Matthæus 2:21

And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. (KJB)

Men han stod op og tog Barnet og dets Moder og kom til Israels Land. (1819)

Og han stod op og tog Barnet og dets Moder med sig og kom til Israels Land. (1907)

Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. (1992)

Matthæus 3:2

And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. (KJB)

omvender Eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær. (1819)

"Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær." (1907)

»Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« (1992)

Matthæus 3:3

For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (KJB)

Thi han er den, om hvilken den Prophet Esaias har talet, sigende: det er hans Røst, somraaber i Ørken: bereder Herrens Vei, gjører hans Stier jævne. (1819)

Thi han er den, om hvem der er talt ved Profeten Esajas, som siger: "Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!" (1907)

Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger:

Der er en, der råber i ørkenen:

Ban Herrens vej,

gør hans stier jævne! (1992)


Matthæus 3:6

And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. (KJB)

Og de døbtes af ham i Jordanen og bekjendte deres Synder. (1819)

Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder. (1907)

og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. (1992)


Matthæus 4:3

And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. (KJB)

Og Fristeren gik til ham og sagde: er du Guds Søn, da siig, at disse Stene blive Brød. (1819)

Og Fristeren gik til ham og sagde: "Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød." (1907)

Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« (1992)

Matthæus 4:13

And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: (KJB)

Og han forlod Nazareth og kom og boede i Capernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Naphtalis Grændser, (1819)

Og han forlod Nazareth og kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne, (1907)

Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Zebulons og Naftalis land, (1992)

Matthæus 4:18

And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers. (KJB)

Men der Jesus vandrede ved den galilæiske Sø, saae han to Brødre, Simon, som kaldes Petrus, og Andreas, hans Broder, som kastede Garn i Søen; (thi de vare Fiskere). (1819)

Men da han vandrede ved Galilæas Sø, så han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere. (1907)

Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. (1992)


Matthæus 4:24

And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them. (KJB)

Og hans Rygte kom ud over al Syria; og de førte ham alle dem, som lede ilde, som med adskillige Sygdomme og Piner vare behæftede, Besatte og Maanesyge og Værkbrudne; og han helbredede dem. (1819)

Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Hånde Sygdomme og vare plagede af Lidelser, både besatte og månesyge og værkbrudne; og han helbredte dem. (1907)

Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte, månesyge og lamme, og han helbredte dem. (1992)

Matthæus 5:11

Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. (KJB)

Salige ere I, naar man bespotter og forfølger Eder og taler allehaande Ondt imod Eder for min Skyld og lyver det. (1819)

Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld. (1907)

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. (1992)


Matthæus 5:13

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. (KJB)

I ere Jordens Salt; men om Saltet mister sin Kraft, hvormed skal det saltes? Det duer til intet andet end at kastes ud og nedtrædes af Mennesker. (1819)

 I ere Jordens Salt; men dersom Saltet mister sin Kraft, hvormed skal det da saltes? Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af Menneskene. (1907)

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. (1992)

Matthæus 5:17

Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. (KJB)

Mener ikke, at jeg er kommen at opløfte Loven eller Propheterne; jeg er ikke kommen at opløfte men at fuldkomme. (1819)

Mener ikke, at jeg er kommen for at nedbryde Loven eller Profeterne;jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at fuldkomme. (1907)

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. (1992)

Matthæus 5:18

For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. (KJB)

Thi sandelig siger jeg Eder: indtil Himlen og Jorden forgaae, skal end ikke det mindste Bogstav eller en Tøddel forgaae af Loven, indtil det skeer altsammen. (1819)

Thi sandelig, siger jeg eder, indtil Himmelen og Jorden forgår, skal end ikke det mindste Bogstav eller en Tøddel forgå af Loven, indtil det er sket alt sammen. (1907)

Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. (1992)

Matthæus 5:22

But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (KJB)

Men jeg siger Eder, at hver den, som er vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; men hvo som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; men hvo som siger: du daare! skal være skyldig til Helvedes Ild. (1819)

Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred på sin Broder uden Årsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Rådet; og den, som siger: Du Dåre! skal være skyldig til Helvedes Ild. (1907)

Men jeg siger jer: Enhver, som * bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.  (1992)


*Matt 5,22

bliver vred på sin broder: Nogle gamle håndskrifter har desuden: uden grund.

Matthæus 5:27

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: (KJB)

I have hørt, at der er sagt de Gamle: du skal ikke bedrive Hoer. (1819)

I have hørt, at der er sagt: Du må ikke bedrive Hor. (1907)

I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ (1992)


Matthæus 5:29

And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (KJB)

Men dersom dit høire Øie forager dig, saa riv det ud, og kast det fra dig; thi det er dig gavnligt, at eet af dine Lemmer fordærves, og ikke dit ganske Legme, skal kastes i Helvede. (1819)

Men dersom dit højre Øje forarger dig, så riv det ud, og kast det fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme bliver kastet i Helvede. (1907)

Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede (1992)

Matthæus 5:47

And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? (KJB)

Og dersom I hilse Eders Brødre alene, hvad stort gjøre I da? Gjøre ikke Toldere ligesaa? (1819)

Og dersom I hilse eders Brødre alene, hvad stort gøre I da? Gøre ikke også Hedningerne det samme? (1907)

Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. (1992)


Matthæus 6:1

Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. (KJB)

Vogter Eder, at I ikke gjøre Eders Almisse for Menneskene for at ansees af dem ellers have I ikke Løn hos Eders Fader, som er i Himlene. (1819)

Vogter eder at i ikke øve eders Retfærdighed for Menneskene for at beskues af dem; ellers have I ikke Løn hos eders Fader, som er Himlene. (1907)

Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. (1992)


Matthæus 6:4

That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. (KJB)

paa det din Almisse kan være i Løndom, og din Fader som seer i Løndom, han skal betale dig aabenbare. (1819)

for at din Almisse kan være i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. (1907)

for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (1992)

Matthæus 6:6

But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. (KJB)

Men du, naar du beder, gak ind i dit Kammer, og luk din Dør, og beder til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som seer i Løndom, skal betale dig aabenbare. (1819)

Men du, når du beder, da gå ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. (1907)

Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (1992)


Matthæus

 6:13

And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. (KJB)

og led os ikke ind i Fristelse; men fri os fra det Onde; thi dit er Riget og Kraften og Herligheden i Evighed! Amen. (1819)

og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; (thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.) (1907)

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra * det onde.

* For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. (1992)


Matthæus

 6:18

That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. (KJB)

at ikke Menneskene skulle see dig faste, men din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som seer i Løndom, skal betale dig aabenbare. (1819)

for at du ikke skal vise dig for Menneskene som fastende, men for din Fader, som er i Løndom; og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. (1907)

så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (1992)


Matthæus

 6:27

Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? (KJB)

Men hvo iblandt Eder kan lægge en Alen til sin Væxt, endog han bekymrer sig derfor? (1819)

Og hvem af eder kan ved at bekymre sig lægge een Alen til sin Vækst? (1907)

Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? (1992)

Matthæus 6:33

But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (KJB)

Men søger først Guds Rige og hans retfærdighed, saa skulle og alle disse Ting tillægges Eder. (1819)

Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift. (1907)

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. (1992)


Matthæus 6:34

Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. (KJB)

Bekymrer Eder derfor ikke for den anden Morgen; thi den Dag i Morgen skal bekymre sig for sit Eget. Hver Dag haver nok i sin Plage. (1819)

Bekymrer eder derfor ikke for den Dag i Morgen; thi den Dag i Morgen skal bekymre sig for sig selv. Hver Dag har nok i sin Plage. (1907)

Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. (1992)

Matthæus 7:2

For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. (KJB)

thi med hvad Dom I dømme skulle I dømmes,  / og med hvad Maal I maale, skal Eder igjen maales. (1819)

thi med hvad Dom I dømme, skulle I dømmes, / og med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder. (1907)

For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. (1992)

Matthæus 7:13

Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: (KJB)

Gaaer ind ad den snevre Port; thi den Port er vid, og de Vei er bred, som fører til Fordærvelsen, og de ere mange, som gaae ind igennem den; (1819)

Går ind ad den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred,som fører til Fortabelsen, og de ere mange, som gå ind ad den; (1907)

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den (1992)

Matthæus 7:17

Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. (KJB)

Saaledes bærer hvert godt Træ gode Frugter, men et raaddent Træ bærer onde Frugter. (1819)

Således bærer hvert godt Træ gode Frugter, men det rådne Træ bærer slette Frugter. (1907)

Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. (1992)

Matthæus 7:29

For he taught them as one having authority, and not as the scribes. (KJB)

thi han lærte dem som den, der havde Myndighed, og ikke som de Skriftkloge. (1819)

thi han lærte dem som en, der havde Myndighed, og ikke som deres skriftkloge. (1907)

for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. (1992)

Matthæus 8:2

And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. (KJB)

Og see, en Spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: Herre! om du vil, saa kan du rense mig. (1819)

Og se, en spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: "Herre! om du vil, så kan du rense mig." (1907)

Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.« (1992)

Matthæus 8:3

And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. (KJB)

Og Jesus udrakte Haanden, rørte ved ham og sagde: jeg vil; vorde reen! Og hans Spedalskhed blev strax renset. (1819)

Og han udrakte Hånden, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil; bliv ren!" Og straks blev han renset for sin Spedalskhed (1907)

Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks blev han renset for sin spedalskhed. (1992)

Matthæus 8:5

And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, (KJB)

Men der Jesus gik ind i Capernaum, traadte en Høvedsmand til ham, bad ham og sagde: (1819)

Men da han gik ind i Kapernaum, trådte en Høvedsmand hen til ham, bad ham og sagde: (1907)

Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: (1992)

Matthæus 8:6

And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. (KJB)

Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og pines svarligen. (1819)

"Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og, pines svarlig." (1907)

»Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt.« (1992)

Matthæus 8:8

The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed. (KJB)

Og Høvedsmanden svarede og sagde: Herre! jeg er ikke værd, at du skal gaae ind under mit Tag; men siig ikkun et Ord, saa bliver min Tjener helbredt. (1819)

Og Høvedsmanden svarede og sagde: "Herre! jeg er ikke værdig til, at du skal gå ind under mit Tag; men sig det blot med et Ord, så bliver min Dreng helbredt. (1907)

Men officeren sagde: »Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. (1992)

Matthæus 8:11

And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. (KJB)

Men jeg siger Eder, at Mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde tilbords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriges Rige. (1819)

Men jeg siger eder, at mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde til Bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriges Rige. (1907)

Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, (1992)

Matthæus 8:12

But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (KJB)

Men Rigets Børn skulle udkastes i det yderste Mørke; der skal være Graad og Tænders Gnidsel. (1819)

Men Rigets Børn skulle kastes ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel." (1907)

men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.« (1992)

Matthæus 8:13

And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. (KJB)

Og Jesus sagde til Høvedsmanden: gak bort, og dig skee, som du troede! Og hans Dreng blev helbredet i den samme Time. (1819)

Og Jesus sagde til Høvedsmanden:"Gå bort,dig ske, som du troede!" Og Drengen blev helbredt i den samme Time. (1907)

Men til officeren sagde Jesus: »Gå, det skal ske dig, som du troede!« Og hans tjener blev helbredt i samme time. (1992)

Matthæus 8:15

And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them. (KJB)

Og han rørte ved hendes Haand, og Feberen forlod hende, og hun stod op og tjente dem. (1819)

Og han rørte ved hendes Hånd, og Feberen forlod hende, og hun stod op og vartede ham op. (1907)

Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod op og sørgede for ham. (1992)


Matthæus 8:16

When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: (KJB)

Men der det var blevet Aften, førte de mange Besatte til ham, og han uddrev Aanderne med et Ord og Helbredte Dem alle, som vare syge; (1819)

Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev Ånderne med et Ord og helbredte alle de syge; (1907)

Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, (1992)

Matthæus 8:18

Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. (KJB)

Men der Jesus saae meget Folk omkring sig, befoel han at fare over til hiin Side. (1819)

Men da Jesus så store Skarer omkring sig, befalede han at fare over til hin Side. (1907)

Da Jesus så, at der var en folkeskare omkring ham, befalede han, at de skulle tage over til den anden bred. (1992)

Matthæus 8:19

And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. (KJB)

Og der gik en Skriftklog frem og sagde til ham: Mester! jeg vil følge dig, hvor du gaaer hen. (1819)

Og der kom een, en skriftklog, og sagde til ham: "Mester! jeg vil følge dig, hvor du end går hen." (1907)

Og en skriftklog kom til ham og sagde: »Mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen.« (1992)

Matthæus 8:25

And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish. (KJB)

Og hans Disciple gik til ham, vakte ham op og sagde: Herre, frels os! vi forgaae. (1819)

Og de gik hen til ham, vækkede ham og sagde: "Herre, frels os! vi forgå." (1907)

Og de kom hen og vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!«  (1992)

Matthæus 8:29

And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? (KJB)

Og see, de raabte og sagde: Jesus, du Guds Søn! hvad have vi med dig at gjøre? er du kommen hid, for Tiden at pine os. (1819)

Og se, de råbte og sagde: "Hvad have vi med dig at gøre, du Guds Søn? Er du kommen hid før Tiden for at pine os?" (1907)

De råbte og sagde: »Hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn! Er du kommet her for at pine os før tiden?« (1992)

Matthæus 8:31

So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. (KJB)

Men Djævelene bade ham og sagde: dersom du uddriver os, da tilsted os at fare i Svinehjorden. (1819)

Og de onde Ånder bade ham og sagde: "Dersom du uddriver os, da send os i Svinehjorden!" (1907)

og dæmonerne bad ham: »Driver du os ud, så send os i den flok svin.« (1992)

Matthæus 8:32

And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. (KJB)

Og han sagde til dem: farer hen! Men der de vare udfarne, fore de hen i Svinehjorden; og see, den ganske Svindehjord styrtede sig af Brinken i Søen og døde i Vandet. (1819)

Og han sagde til dem: "Går!" Men de fore ud og fore i Svinene; og se, hele Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen og døde i Vandet. (1907)

Han sagde: »Gå!« og de fór ud og over i svinene; og hele flokken styrtede ud over skrænten ned i søen og omkom i vandet. (1992)

Matthæus 9:3

And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. (KJB)

Og see, nogle af de Skriftkloge sagde ved sig selv: denne bespotter Gud. (1819)

Og se, nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Denne taler bespotteligt." (1907)

Men nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: »Han spotter Gud.« (1992)

Matthæus 9:4

And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts? (KJB)

Og der Jesus saae deres Tanker, sagde han: hvi tænke I saa ondt i Eders Hjerter? (1819)

Og da Jesus deres Tanker, sagde han: "Hvorfor tænke I ondt i eders Hjerter? (1907)

Jesus , hvad de tænkte, og sagde: »Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? (1992)

Matthæus 9:8

But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men. (KJB)

Men der Folket det saae, forundrede de sig, og prisede Gud, som havde givet Menneskene saadan Magt. (1819)

Men da Skarerne så det, frygtede de og priste Gud, som havde givet Menneskene en sådan Magt. (1907)

Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed. (1992)

Matthæus 9:13

But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (KJB)

Men gaar hen og lærer, hvad det er: Jeg vil Miskundhed og ikke Offer; thi jeg er ikke kommen at kalde Retfærdige, men Syndere til Omvendelse. (1819)

Men går hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere," (1907)

Gå hen og lær, hvad det vil sige: ›Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.‹ Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« (1992)

Matthæus 9:18

While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live. (KJB)

Der han dette talede til dem, see, da kom en Øverste og faldt ned for ham og sagde: Min Datter er just nu død; men kom og læg din Haand paa hende, saa bliver hun levende. (1819)

Medens han talte dette til dem, se, da kom der en Forstander og faldt ned for ham og sagde: "Min Datter er lige nu død; men kom og læg din Hånd på hende, så bliver hun levende." (1907)

Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.« (1992)

Matthæus 9:24

He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. (KJB)

og sagde han til dem:  / viger bort, thi Pigen er ikke død, men hun sover. Og de beloe ham. (1819)

sagde han:  / "Gå bort, thi Pigen er ikke død, men hun sover." Og de lo ad ham. (1907)

sagde han: »Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover.« De lo ad ham; (1992)

Matthæus 9:35

And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. (KJB)

Og Jesus gik omkring i alle Stæder og Byer, og lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og Helbredte al Sygdom og al Skrøbelighed iblandt Folket. (1819)

Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed. (1907)

Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. (1992)

Matthæus 9:36

But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. (KJB)

Men der han saae Folket, ynkedes han inderligen over dem; thi de vare forsmægtede og adspredte som Faar, der ikke have Hyrde. (1819)

Men da han så Skarerne, ynkedes han inderligt over dem; thi de vare vanrøgtede og forkomne som Får, der ikke have Hyrde. (1907)

Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. (1992)

Matthæus 10:3

Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; (KJB)

Philippus og Bartholomæus; Thomas og Matthæus den Tolder; Jakobus, Alphæus' Søn, og Lebbæus med Tilnavnet Thaddæus; (1819)

Filip og Bartholomæus, Thomas og Tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn, og Lebbæus med Tilnavn Thaddæus, (1907)

Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, (1992)

Matthæus 10:15

Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (KJB)

Sandelig siger jeg Eder, det skal gaae Sodomiters og Gomoriters Land lideligere paa Dommens Dag end denne Stad. (1819)

Sandelig, siger jeg eder, det skal gå Sodomas og Gomorras Land tåleligere på Dommens Dag end den By. (1907)


Sandelig siger jeg jer: Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end den by. (1992)

Matthæus 10:32

Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.  (KJB)

Derfor, hvo som vil bekjende mig for Menneskene, den vil jeg og bekjende for min Fader, som er i Himlene. (1819)

Altså, enhver som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil også jeg vedkende mig for min Fader, som er i Himlene. (1907)

Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. (1992)

Matthæus 10:41

He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (KJB)

Hvo som annammer en Prophet, fordi han er en Prophet, skal faae en Prophets Løn; og hvo som annammer en Retfærdig, fordi han er en Retfærdig, skal faae en Retfærdigs Løn. (1819)

Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal få en Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en retfærdig, skal få en retfærdigs Løn. (1907)

 

Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. (1992)

Matthæus 10:42

And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. (KJB)

Og hvo som giver en af disse Ringe ikkun et Bæger koldt Vand at drikke, fordi han er en Discipel, sandelig siger jeg Eder, han skal ingenlunde miste sin Løn. (1819)

Og den, som giver en af disse små ikkun et Bæger koldt Vand at drikke, fordi han er en Discipel, sandelig, siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin Løn." (1907)

Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.« (1992)

Matthæus 11:2

Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, (KJB)

Men der Johannes hørte i Fængslet Christi Gjerninger, sendte han to af sine Diciple og lod ham sige: (1819)

Men da Johannes hørte i Fængselet om Kristi Gerninger, sendte han Bud med sine Disciple og lod ham sige: (1907)

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple (1992)

Matthæus 11:5

The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. (KJB)

Blinde see, og Halte gaae, Spedalske renses, og Døve høre, Døde staae op, og Evangelium prædikes for Fattige; (1819)

blinde se, og lamme gå, spedalske renses, og døve høre, og døde stå op, og Evangeliet forkyndes for fattige; (1907)

Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. (1992)

Matthæus 11:11

Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. (KJB)

Sandelig siger jeg Eder: iblandt dem, som ere fødte af Kvinder, er ingen Større opstanden end Johannes den Døber; men den Mindste i Himmeriges Rige er større end han. (1819)

Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, som ere fødte af Kvinder, er ingen større fremstået end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriges Rige er større end han. (1907)

Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han. (1992)

Matthæus 11:12

And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. (KJB)

Men fra Johannes den Døbers Dage indtil nu trænger man med Vold ind i HimmerigesRige, og de, som trænge ind, rive det til sig. (1819)

Men fra Johannes Døberens Dage indtil nu tages Himmeriges Rige med Vold, og Voldsmænd rive det til sig. (1907)

Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. (1992)

Matthæus 11:17

And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. (KJB)

vi fløitede for Eder, og I vilde ikke danse, vi sang klagelig for Eder, og I vilde ikke græde. (1819)

Vi blæste på Fløjte for eder, og I dansede ikke; vi sang Klagesange, og I jamrede ikke. (1907)

Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. (1992)

Matthæus 11:21

Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. (KJB)

Vee dig, Chorazin! vee dig, Bethsaida; thi havde de kraftige Gjerninger været gjorte i Thyrus og Sidon, som ere gjorte i Eder, da havde de længe siden omvendt sig i Sæk og Aske. (1819)

"Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsajda! thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i eder, vare skete i Tyrus og Sidon, da havde de for længe siden omvendt sig i Sæk og Aske. (1907)

»Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. (1992)

Matthæus 11:22

But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. (KJB)

Men jeg siger Eder: det skal gaae Thyrus og Sidon lideligere paa Dommens Dag end Eder. (1819)

Men jeg siger eder: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på Dommens Dag end eder. (1907)

Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. (1992)

Matthæus 11:23

And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. (KJB)

Og du, Capernaum! du skal nedstødes indtil Helvede; thi dersom de kraftige Gjerninger havde været gjorte i Sodoma, som ere gjorte i dig, var den bleven indtil denne Dag. (1819)

Og du, Kapernaum! som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Dødsriget; thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i dig, vare skete i Sodoma, da var den bleven stående indtil denne Dag. (1907)

Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. (1992)

Matthæus 11:24

But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. (KJB)

Men jeg siger Eder: det skal gaae Sodomas Land lideligere paa Dommens Dag end dig. (1819)

Men jeg siger eder: Det skal gå Sodomas Land tåleligere på Dommens Dag end dig." (1907)

Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.« (1992)

Matthæus 11:25

At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. (KJB)

Paa den samme Tid udbrød Jesus og sagde: jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! at du har skjult dette for de Vise og Forstandige og aabenbaret det for de Umyndige. (1819)

På den Tid udbrød Jesus og sagde: "Jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. (1907)

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; (1992)

Matthæus 11:27

All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. (KJB)

Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og Ingen kjender Sønnen uden Faderen, og Igen kjender Faderen uden Sønnen og den, som Sønnen vil det aabenbare. (1819)

Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil åbenbare ham. (1907)

Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. (1992)

Matthæus 11:30

For my yoke is easy, and my burden is light. (KJB)

Thi mit Aag er gavnligt, og min Byrde er let. (1819)

Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let." (1907)

For mit åg er godt, og min byrde er let.« (1992)

Matthæus 12:1

At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn, and to eat. (KJB)

Paa den samme Tid gik Jesus igjennem Sæden paa Sabbaten; men hans Disciple hungrede og begyndte at plukke Ax og at æde. (1819)

På den Tid vandrede Jesus på Sabbaten igennem en Sædemark; men hans Disciple bleve hungrige og begyndte at plukke Aks og at spise. (1907)

På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. (1992)

Matthæus 12:3

But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him; (KJB)

Men han sagde til dem: have I ikke læst, hvad David gjorde, der han hungrede og de, som vare med ham? (1819)

Men han sagde til dem: "Have I ikke læst, hvad David gjorde, da han blev hungrig og de, som vare med ham? (1907)

Men han sagde til dem: »Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne, (1992)

Matthæus 12:6

But I say unto you, That in this place is one greater than the temple. (KJB)

Men jeg siger Eder, at den er her som er større end templet. (1819)

Men jeg siger eder, at her er det, som er større end Helligdommen. (1907)

Men jeg siger jer: Her er noget større end templet! (1992)

Matthæus 12:8

For the Son of man is Lord even of the sabbath day. (KJB)

Thi Menneskens Søn er Herre, ogsaa over Sabbaten. (1819)

Thi Menneskesønnen er Herre over Sabbaten." (1907)

For Menneskesønnen er herre over sabbatten.« (1992)

Matthæus 12:15

But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all; (KJB)

Men der Jesus mærkede det, veg han bort derfra; og meget Folk fulgte ham, og han helbredte dem alle. (1819)

Men da Jesus mærkede det, drog han bort derfra; og mange fulgte ham, og han helbredte dem alle. (1907)

Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle. (1992)

Matthæus 12:18

Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. (KJB)

see min Tjener, som jeg har udvalgt, min Elskelige, hvilken min Sjæl har Velbehagelighed! jeg vil give min Aand i ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret. (1819)

"Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Ånd over ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret. (1907)

Se min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal forkynde ret for folkene. (1992)

Matthæus 12:20

A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. (KJB)

Han skal ikke sønderbryde det knusede Rør og ei udslukke den rygende Taande, indtil han udfører Retten til Seier. (1819)

Han skal ikke sønderbryde det knækkede Rør og ikke udslukke den rygende Tande, indtil han får ført Retten frem til Sejr. (1907)

Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr; (1992)

Matthæus 12:22

Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. (KJB)

Da blev en Besat ført til ham, som var blind og stum; og han helbredte ham, saa at den Blinde og Stumme baade talede og saae. (1819)

Da blev en besat, som var blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, så at den stumme talte og så. (1907)

Da blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. (1992)

Matthæus 12:25

And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand: (KJB)

Men saasom Jesus vidste deres tanker, sagde han til dem: hvert Rige, som er splidagtigt med sig selv, bliver øde; og hver Stad eller Huus, som er splidagtigt med sig selv, kan ikke bestaae. (1819)

Men såsom han kendte deres Tanker, sagde han til dem: "Hvert Rige, som er kommet i Splid med sig selv, lægges øde; og hver By eller Hus, som er kommet i Splid med sig selv, kan ikke bestå. (1907)

Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. (1992)

Matthæus 12:26

And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand? (KJB)

Hvis da satan uddriver Satan, saa er han splidagtig med sig selv; hvorledes kan da hans Rige bestaae? (1819)

Og hvis Satan uddriver Satan, så er han kommen i Splid med sig selv; hvorledes skal da hans Rige bestå? (1907)

Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv; hvordan kan hans rige så bestå? (1992)

Matthæus 12:27

And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges. (KJB)

Og om jeg uddriver Djævle ved Beelzebul, ved hvem uddrive da Eders Børn dem? Derfor skulle de vare Eders Dommere. (1819)

 Og dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Beelzebul, ved hvem uddrive da eders Sønner dem? Derfor skulle de være eders Dommere. (1907)

Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. (1992)

Matthæus 12:28

But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. (KJB)

Men dersom jeg uddriver Djævle ved Guds Aand, er jo Guds Rige kommet til Eder. (1819)

Men dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Guds Ånd, da er jo Guds Rige kommet til eder. (1907)

Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. (1992)

Matthæus 12:31

Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. (KJB)

Derfor siger jeg Eder: al Synd og Bespottelse skal forlades Menneskene, men Bespottelse imod Anden skal ikke forlades Menneskene. (1819)

Derfor siger jeg eder: Al Synd og Bespottelse skal forlades Menneskene, men Bespottelsen imod Ånden skal ikke forlades. (1907)

Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. (1992)

Matthæus 12:32

And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. (KJB)

Og hvo som taler Noget imod Menneskens Søn, det skal forlades ham; men hvo som taler imod den Hellig Aand, han skal det ikke forlades, hvorken i denne Verden, ei heller i den tilkommende. (1819)

Og den, som taler et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det forlades; men den som taler imod den Helligånd, ham skal det ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende. (1907)

Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. (1992)

Matthæus 12:33

Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. (KJB)

Lader enten Træet være godt, og dets Frugt god; eller lader Træet være raaddent, og dets Frugt raadden; thi Træet kjendes paa Frugten. (1819)

Lader enten Træet være godt og dets Frugt god; eller lader Træet være råddent, og dets Frugt rådden; thi Træet kendes på Frugten. (1907)

Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. (1992)

Matthæus 12:35

A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. (KJB)

Eg godt Menneske fremfører gode Ting af Hjertets gode forraad; og et ondt Menneske fremfører onde Ting af det onde Forraad. (1819)

Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forråd; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forråd. (1907)

Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. (1992)

Matthæus 12:38

Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. (KJB)

Da svarede nogle af de Skriftkloge og Pharisæer og sagde: Mester! vi ville see et Tegn af dig. (1819)

Da svarede nogle af de skriftkloge og Farisæerne ham og sagde: "Mester! vi ønske at se et Tegn at dig." (1907)

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et tegn.« (1992)

Matthæus 12:40

For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. (KJB)

Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Hvalfiskens Bug, saaledes skal Menneskens Søn være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skjød. (1819)

Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug, således skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skød. (1907)

For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. (1992)

Matthæus 12:41

The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here. (KJB)

De Mænd af Ninive skulle opstaae ved Dommen imod denne Slægt, og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas' Prædiken; og see, her er Mere end Jonas. (1819)

Mænd fra Ninive skulle opstå ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas's Prædiken; og se, her er mere end Jonas. (1907)

Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. (1992)

Matthæus 12:42

The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here. (KJB)

Dronningen fra Sønden skal opstaa ved Dommen imod denne Slægt, og fordømme den; thi hun kom fra Jordens Grændser at høre Salomons Viisdom; og see, her er Mere end Salomon. (1819)

Sydens Dronning skal oprejses ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi hun kom fra Jordens Grænser for at høre Salomons Visdom; og se, her er mere end Salomon. (1907)

Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo. (1992)

Matthæus 13:2

And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore. (KJB)

Og meget Folk forsamledes til ham, saa han steg i Skibet og satte sig; og alt Folket stod paa Strandbredden. (1819)

Og store Skarer samlede sig om ham, så han gik om Bord i et Skib og satte sig; og hele Skaren stod på Strandbredden. (1907)

Og store skarer flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden. (1992)

Matthæus 13:6

And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away. (KJB)

Men der Solen gik op, blev det forbrændt, og fordi det ikke havde rod, visnede det. (1819)

Men da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det. (1907)

men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. (1992)

Matthæus 13:9

Who hath ears to hear, let him hear. (KJB)

Hvo som haver Øren at høre med, han høre! (1819)

Den, som har Øren, han høre!" (1907)

Den, der har ører, skal høre!« (1992)

Matthæus 13:11

He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. (KJB)

Men han svarede og sagde til dem: Eder er det givet at forstaae Himmeriges Rige Hemmeligheder; men dem er det ikke givet. (1819)

Men han svarede og sagde til dem: "Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet. (1907)

Han svarede dem: »Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. (1992)

Matthæus 13:19

When any one heareth the word of the kingdom, and under-standeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side. (KJB)

Naar Nogen hører Rigets Ord, og forstaar det ikke, da kommer den Onde, og river det bort, som er saaet i hans Hjerte, denne er det, som er saaet ved Veien. (1819)

Når nogen hører Rigets Ord og ikke forstår det, da kommer den Onde og river det bort, som er sået i hans Hjerte; denne er det, som blev sået ved Vejen. (1907)

Når et menneske hører ordet om Riget og ikke fatter det, kommer den Onde og røver det, der er sået i hans hjerte; det er det, som blev sået på vejen. (1992)

Matthæus 13:24

Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: (KJB)

Han fremsatte en anden Lignelse for dem og sagde: Himmeriges Rige lignes ved et Menneske, som saaede god Sæd i sin Ager. (1819)

En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: "Himmeriges Rige lignes ved et Menneske, som såede god Sæd i sin Mark. (1907)

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. (1992)

Matthæus 13:31

Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field: (KJB)

Han fremsatte en anden Lignelse for dem og sagde: Himmeriges Rige ligner et Sennepskorn, som et Menneske tog og saaede i sin Ager. (1819)

En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: "Himmeriges Rige ligner et Sennepskorn, som en Mand tog og såede i sin Mark. (1907)

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. (1992)

Matthæus 13:33

Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened. (KJB)

Han sagde dem en anden Lignelse: Himmeriges Rige ligner en Suurdeig, hvilken en kvinde tog og nedlagde i tre Maader Meel, indtil det blev syret altsammen. (1819)

En anden Lignelse talte han til dem: "Himmeriges Rige ligner en Surdejg, som en Kvinde tog og lagde ned i tre Mål Mel, indtil det blev syret alt sammen." (1907)

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret.« (1992)

Matthæus 13:34

All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them (KJB)

Alt dette talede Jesus til folket ved Lignelser, og uden Lignelse talede han Intet til dem; (1819)

Alt dette talte Jesus til Skarerne i Lignelser, og uden Lignelse talte han intet til dem, (1907)

Alt dette sagde Jesus i lignelser til skarerne, og han talte intet til dem undtagen i lignelser, (1992)

Matthæus 13:36

Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. (KJB)

Da lod Jesus Folket fare og kom til sit Huus; og hans Disciple gik til ham og sagde: forklar os den Lignelse om Klinten paa Ageren. (1819)

Da forlod han Skarerne og gik ind i Huset; og hans Disciple kom til ham og sagde: "Forklar os Lignelsen om Ugræsset på Marken!" (1907)

Da lod Jesus skarerne gå og gik hjem. Og hans disciple kom og bad ham: »Forklar os lignelsen om ukrudtet på marken.« (1992)

Matthæus 13:37

He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man; (KJB)

Men han svarede og sagde til dem: den, som saaer den gode Sæd, er Menneskens Søn. (1819)

Men han svarede og sagde: "Den, som sår den gode Sæd, er Menneskesønnen, (1907)

Han svarede: »Den, der sår den gode sæd, er Menneskesønnen, (1992)

Matthæus 13:38

The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one; (KJB)

Men Ageren er Verden; og den gode Sæd er Rigets Børn; og Klinten er den Ondes Børn; (1819)

og Marken er Verden, og den gode Sæd er Rigets Børn, men Ugræsset er den Ondes Børn, (1907)

marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn. Men ukrudtet er den Ondes børn, (1992)

Matthæus 13:39

The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels. (KJB)

og Fjenden, som den saaede, er Djævelen og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Englene. (1819)

og Fjenden, som såede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle. (1907)

og fjenden, der såede det, er Djævelen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. (1992)

Matthæus 13:41

The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; (KJB)

Menneskens Søn skal udsende sine Engle, og de skulle sanke af hans Rige alle Forargelser og dem, som gjøre Uret. (1819)

Menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem, som gøre Uret; (1907)

Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, (1992)

Matthæus 13:43

Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. (KJB)

Da skulle de Retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Hvo som har Øren at høre med, han høre. (1819)

Da skulle de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Den. (1907)

Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre! (1992)

Matthæus 13:44

Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. (KJB)

Atter lignes Himmerigets Rige ved et liggendefæ, skjult i en Ager, hvilket et Menneske fandt og skjulte, og gik hen af Glæde derover og solgte alt det, han havde og kjøbte den Ager. (1819)

Himmeriges Rige ligner en Skat. som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark. (1907)

Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. (1992)

Matthæus 13:45

Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls: (KJB)

Atter lignes Himmeriges Rige ved en Kjøbmand, som søgte efter gode Perler; (1819)

Atter ligner Himmeriges Rige en Købmand, som søgte efter skønne Perler; (1907)

Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; (1992)

Matthæus 13:47

Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind: (KJB)

Atter er Himmerigets Rige ligt en Vod, som kastes i Havet, og som samler af alle slags Fisk. (1819)

Atter ligner Himmeriges Rige et Vod, som blev kastet i Havet og samlede Fisk af alle Slags. (1907)

Igen: Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art; (1992)

Matthæus 13:51

Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. (KJB)

Jesus siger til dem: forstode I dette altsammen? De sige til ham: ja, Herre! (1819)

Have I forstået alt dette?" De sige til ham: "Ja." (1907)

Har I fattet alt dette?« De svarede: »Ja!« (1992)

Matthæus 13:57

And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house. (KJB)

Og de foragedes paa ham. Men Jesus sagde til dem: en Prophet er ikke foragtet, uden i sit Fædrende land og i sit Huus. (1819)

Og de forargedes på ham. Men Jesus sagde til dem: "En Profet er ikke foragtet uden i sit eget Fædreland og i sit Hus," (1907)

Og de blev forarget på ham. Men Jesus sagde til dem: »En profet er ikke miskendt undtagen i sin hjemby og i sit hus.« (1992)

Matthæus 14:5

And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. (KJB)

Og han havde gjerne slaget ham ihjel, men frygtede for Folket, thi de holdt, ham for en Prophet. (1819)

Og han vilde gerne slå ham ihjel, men frygtede for Mængden, thi de holdt ham for en Profet. (1907)

Herodes ville også have ladet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet. (1992)

Matthæus 14:12

And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus. (KJB)

Da kom hans Disciple og toge Legemet og jordede det, og de kom og forkyndte Jesus det. (1819)

Da kom hans Disciple og toge Liget og begravede ham, og de kom og forkyndte Jesus det. (1907)

Men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus det. (1992)

Matthæus 14:14

And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. (KJB)

Og der Jesus gik frem, saae han meget Folk, og han ynkedes inderligen over dem og helbredte deres Syge. (1819)

Og da han kom i Land, så han en stor Skare, og han ynkedes inderligt over dem og helbredte deres syge. (1907)

Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge. (1992)

Matthæus 14:15

And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. (KJB)

Men der det var blevet Aften, gik hans Disciple til ham og sagde: Stedet er øde, og Tiden er allerede forløben; lad Folket fare, at de kunne gaae hen i byerne og kjøbe sig Mad. (1819)

Men da det blev Aften, kom Disciplene til ham og sagde: "Stedet er øde, og Tiden er allerede forløben; lad Skarerne gå bort, for at de kunne gå hen i Landsbyerne og købe sig Mad." (1907)

Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde: »Stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad. (1992)

Matthæus 14:19

And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. (KJB)

Og han bød Folket sætte sig ned paa Græsset, og tog de fem Brød og de to Fiske, saae op til Himmelen, og velsignede dem; og han brød dem, og gav sine Disciple Brødene, men Disciplene gave Folket dem. (1819)

Og han bød Skarerne at sætte sig ned i Græsset og tog de fem Brød og de to Fisk, så op til Himmelen og velsignede; og han brød Brødene og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne. (1907)

Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. (1992)

Matthæus 14:22

And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. (KJB)

Og strax nødte Jesus sine Disciple til at gaae i Skibet, og i Forveien sætte over til hiin Side, indtil han fik ladet Folket fare. (1819)

Og straks nødte han sine Disciple til at gå om Bord i Skibet og i Forvejen sætte over til hin Side, medens han lod Skarerne gå bort. (1907)

Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. (1992)

Matthæus 14:26

And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear. (KJB)

Og der Disciplene saae ham vandre paa Søen, bleve de forskrækkede og sagde: det er et Spøgelse; og de skrege af Frygt. (1819)

Og da Disciplene så ham vandre på Søen, bleve de forfærdede og sagde: "Det er et Spøgelse;" og de skrege af Frygt. (1907)

Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt. (1992)

Matthæus 14:28

And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. (KJB)

Men Peter svarede ham og sagde: Herre! dersom det er dig, da byd mig komme til dig paa Vandet. (1819)

Men Peter svarede ham og sagde: "Herre! dersom det er dig, da byd mig at komme til dig på Vandet!" (1907)

Men Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.« (1992)

Matthæus 14:30

But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. (KJB)

Men der han saae det stærke Veir, frygtede han; og da han begyndte at synke, raabte han og sagde: Herre, frels mig! (1819)

Men da han så det stærke Vejr, blev han bange; og da han begyndte at synke, råbte han og sagde: "Herre, frels mig!" (1907)

Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« (1992)

Matthæus 14:33

Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. (KJB)

Men de, som vare i Skibet, kom og faldt ned for ham og sagde: du er sandelig Guds Søn. (1819)

Men de, som vare i Skibet, faldt ned for ham og sagde: "Du er sandelig Guds Søn." (1907)

Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du er Guds søn.« (1992)

Matthæus 14:34

And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. (KJB)

Og da de vare farne over, kom de til Genezareths Land. (1819)

Og da de vare farne over, landede de i Genezareth. (1907)

Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. (1992)

Matthæus 14:35

And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased; (KJB)

Og der Folket paa samme sted kjendte ham, sendte de ud i det ganske Land trindt omkring, og førte alle de Syge til ham. (1819)

Og da Folkene på det Sted kendte ham, sendte de Bud til hele Egnen der omkring og bragte alle de syge til ham. (1907)

Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, (1992)

Matthæus 15:1

Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, (KJB)

Da kom Skriftkloge og Pharisæer af Jesusalem til Jesus og sagde: (1819)

Da kommer der fra Jerusalem Farisæere og skriftkloge til Jesus og sige: (1907)

Da kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte: (1992)

Matthæus 15:2

Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread. (KJB)

hvi overtræde dine Disciple de Gamles Vedtægt? thi de toe ikke deres Hænder, idet de æde Brødet. (1819)

"Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres Hænder, når de holde Måltid." (1907)

»Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser.« (1992)

Matthæus 15:4

For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death. (KJB)

Thi Gud har budet, sigende: ær Fader og Moder; og hvo som bander Fader eller Moder, skal visselig døe. (1819)

Thi Gud har påbudt og sagt: "Ær din Fader og Moder;" og: "Den, som hader Fader eller Moder, skal visselig dø." (1907)

For Gud har sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.‹ (1992)

Matthæus 15:8

This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. (KJB)

dette Folk holder sig nær til mig med sin Mund, og ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt fra mig. (1819)

"Dette Folk ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt borte fra mig. (1907)

Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, (1992)

Matthæus 15:16

And Jesus said, Are ye also yet without understanding? (KJB)

Men Jesus sagde: ere og I endnu uforstandige? (1819)

Og han sagde: "Ere også I endnu så uforstandige? (1907)

Han sagde: »Er også I stadig uforstandige? (1992)

Matthæus 15:17

Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? (KJB)

Forstaae I ikke endnu, alt det, som indkommer i Munden, gaaer I Bugen og udføres ad den unaturlige Gang? (1819)

Forstår I endnu ikke, at alt, hvad der går ind i Munden, går i Bugen og føres ud ad den naturlige Vej? (1907)

Fatter I ikke, at alt det, som går ind gennem munden, kommer ned i maven og forsvinder ud igen? (1992)

Matthæus 15:22

And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. (KJB)

Og see, en cananæisk Kvinde kom fra de samme Grændser, raabte og sagde til ham: Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af Djævelen. (1819)

Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, råbte og sagde: "Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Ånd." (1907)

Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« (1992)

Matthæus 15:25

Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. (KJB)

Men hun kom og faldt ned for ham og sagde: Herre, hjælp mig! (1819)

Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hjælp mig!" (1907)

Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« (1992)

Matthæus 15:30

And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them: (KJB)

Og meget Folk kom til ham og havde med sig Halte, Blinde, Stumme, Krøblinger og mange andre; og de lagde dem for Jesu Fødder, og han helbredte dem. (1819)

Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem, (1907)

Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem, (1992)

Matthæus 15:33

And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? (KJB)

Og hans Disciple sagde til ham: hveden skulle vi faae saa mange Brød, i Ørken, at vi kunne mætte saa meget Folk? (1819)

Og hans Disciple sige til ham: "Hvorfra skulle vi få så mange Brød i en Ørken, at vi kunne mætte så mange Mennesker?" (1907)

Hans disciple sagde til ham: »Hvorfra skal vi her i ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare (1992)

Matthæus 15:36

And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. (KJB)

Og han tog de syv Brød og Fiskene, takkede, brød dem og gav sine Disciple dem, men Disciplene Folket. (1819)

og tog de syv Brød og Fiskene, takkede, brød dem og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne. (1907)

og han tog de syv brød og fiskene, takkede, brød dem og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. (1992)

Matthæus 16:3

And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times? (KJB)

og om Morgenen: det bliver Storm i Dag, thi Himmelen er rød og mørk. I Øienskalke! om Himmelens Skikkelse vide I at dømme, men om Tidernes Tegn kunne I ikke. (1819)

og om Morgenen: Det bliver Storm i Dag, thi Himmelen er rød og mørk. (1907)

og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. (1992)

Matthæus 16:4

A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed. (KJB)

Den onde og vanartige Slægt begjerer Tegn, og den skal intet Tegn gives uden Jonas Prophetens Tegn. Og han forlod dem og gik bort. (1819)

En ond og utro Slægt forlanger Tegn; men der skal intet Tegn gives den uden Jonas's Tegn." Og han forlod dem og gik bort. (1907)

En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet.« Og han forlod dem og gik sin vej. (1992)

Matthæus 16:8

Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? (KJB)

Men som Jesus det vidste, sagde han til dem: I lidet Troende! hvi tænkte I ved Eder selv derpaa, at I ikke toge Brød med? (1819)

Men da Jesus mærkede dette, sagde han: "I lidettroende! hvorfor tænke I ved eder selv på, at I ikke have taget Brød med? (1907)

Da Jesus blev klar over det, sagde han: »Hvorfor siger I til hinanden, I lidettroende, at det er, fordi I ikke har brød med? (1992)

Matthæus 16:13

When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am? (KJB)

Men der Jesus var kommen i Egnen af Cæsarea Philippe, spurgte han sine Disciple ad og sagde: hvad sige Menneskene mig, Menneskens Søn, at være? (1819)

Men da Jesus var kommen til Egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine Disciple og sagde: "Hvem sige Folk, at Menneskesønnen er?" (1907)

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« (1992)

Matthæus 16:20

Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. (KJB)

Da bød han sine Disciple, at de skulde ingen Sige, at han var Christus. (1819)

Da bød han sine Disciple, at de måtte ikke sige til nogen at han var Kristus. (1907)

Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. (1992)

Matthæus 17:4

Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (KJB)

Da svarede Peter og sagde til Jesus: Herre! her er godt at være; vil du, da ville vi gjøre tre Boliger her, dig een, og Moses een, og Elias een. (1819)

Da tog Peter til Orde og sagde til Jesus: "Herre! det er godt, at vi ere her; vil du, da lader os gøre tre Hytter her, dig en og Moses en og Elias en." (1907)

Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« (1992)

Matthæus 17:11

And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. (KJB)

Men Jesus svarede og sagde til dem: Elias kommer vel først, og skal skikke alting tilrette. (1819)

Og han svarede og sagde: "Vel kommer Elias og skal genoprette alting. (1907)

Han svarede: »Ja, Elias skal komme og genoprette alt, (1992)

Matthæus 17:14

And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, (KJB)

Og der de kom til Folket, gik et Menneske til ham, og fladt paa Knæ for ham og sagde: (1819)

Og da de kom til Folkeskaren, kom en Mand til ham og faldt på Knæ for ham og sagde: (1907)

Da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham (1992)

Matthæus 17:20

And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. (KJB)

Men Jesus sagde til dem: for Eders Vantroes Skyld; thi sandelig siger jeg Eder: dersom I have Tro som et Senepskorn, da kunne I sige til dette Bjerg: flyt dig herfra derhen, saa skal det flytte sig; og Eder skal intet være umuligt. (1819)

Og han siger til dem: "For eders Vantros Skyld; thi sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, da kunne I sige til dette Bjerg: Flyt dig herfra derhen, så skal det flytte sig, og intet skal være eder umuligt. (1907)

Han sagde til dem: »Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. (1992)

Matthæus 17:21

Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. (KJB)

Men dette Slags farer ikke ud, uden ved Bøn og Faste. (1819)

Men denne Slags farer ikke ud uden ved Bøn og Faste." (1907)

Den slags fordrives kun ved bøn og faste.« (1992)


Matt 17,21

Den slags fordrives kun ved bøn og faste: Findes ikke i de ældste håndskrifter, jf. Mark 9,29.

Matthæus 17:22

And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men: (KJB)

Der de vandrede i Galilæs, sagde Jesus til dem: Menneskens Søn skal overantvordes i Menneskers Hænder; (1819)

Og medens de vandrede sammen i Galilæa, sagde Jesus til dem: "Menneskesønnen skal overgives i Menneskers Hænder; (1907)

Mens de færdedes i Galilæa, sagde Jesus til dem: »Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, (1992)

Matthæus 17:23

And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. (KJB)

og de skulle slaae ham ihjel, og han skal opreises paa den tredie Dag. Og de bleve saare bedrøvede. (1819)

og de skulle slå ham ihjel, og på den tredje Dag skal han oprejses." Og de bleve såre bedrøvede. (1907)

og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag.« Og de blev meget bedrøvede. (1992)

Matthæus 17:26

Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free. (KJB)

Peter siger til ham: af Fremmede. Jesus sagde til ham. Saa ere jo Børnene frie. (1819)

Og da han sagde: "Af de fremmede," sagde Jesus til ham: "Så ere jo Sønnerne fri. (1907)

Han svarede: »Af de fremmede.« Jesus sagde til ham: »Så går landets borgere altså fri. (1992)

Matthæus 18:2

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, (KJB)

Og Jesus kaldte et Barn til sig og stillede det midt iblandt dem, (1819)

Og han kaldte et lille Barn til sig og stillede det midt iblandt dem  (1907)

Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem (1992)

Matthæus 18:3

And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (KJB)

og sagde: sandelig siger jeg Eder: uden I omvende Eder, og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. (1819)

og sagde: "Sandelig, siger jeg eder, uden I omvende eder og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. (1907)

og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (1992)

Matthæus 18:4

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. (KJB)

Derfor, hvo sig selv fornedrer som dette Barn, han er den Største i Himmeriges Rige. (1819)

Derfor, den, som fornedrer sig selv som dette Barn, han er den største i Himmeriges Rige. (1907)

Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; (1992)

Matthæus 18:8

Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. (KJB)

Men dersom din Haand eller din Fod forarger dig, da hug den af og kast den fra dig. Det er dig bedre, at gaae halt eller enKrøbling ind til Livet, end at have to Hænder og to Fødder, og kastes i den evige Ild. (1819)

Men dersom din Hånd eller din Fod forarger dig, da hug den af, og kast den fra dig! Det er bedre for dig at gå lam eller som en Krøbling ind til Livet end at have to Hænder og to Fødder og blive kastet i den evige Ild. (1907)

Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. (1992)

Matthæus 18:11

For the Son of man is come to save that which was lost. (KJB)

Thi Menneskens Søn er kommen at frelse det, som var fortabt. (1819)

Thi Menneskesønnen er kommen for at frelse det fortabte. (1907)

 For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. (1992)


Matt 18,11

Verset findes ikke i de ældste håndskrifter og kan være kommet ind fra Luk 19,10.

Matthæus 18:15

Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (KJB)

Men om din Broder synder imod dig, gak hen, og straf ham imellem dig og ham alene; hører han dig, da har du vundet din Broder. (1819)

Men om din Broder synder imod dig, da gå hen og revs ham mellem dig og ham alene; hører han dig, da har du vundet din Broder. (1907)

Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. (1992)

Matthæus 18:23

Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. (KJB)

Derfor er Himmeriges Rige lignet ved en Konge, som vilde holde Regnskab med sine Tjenere. (1819)

Derfor lignes Himmeriges Rige ved en Konge, som vilde holde Regnskab med sine Tjenere. (1907)

Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. (1992)

Matthæus 18:26

The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. (KJB)

Da faldt Tjeneren ned for hans Fødder og sagde: Herre! vær langmodig med mig, og jeg vil betlae det altsammen. (1819)

Da faldt Tjeneren ned for ham, bønfaldt ham og sagde: Herre, vær langmodig med mig, så vil jeg betale dig det alt sammen. (1907)

Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. (1992)

Matthæus 18:28

But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. (KJB)

Men den samme Tjener gik ud og fandt en af sine Medtjenere, som var ham hundrede Penninge skyldig; og han greb fat paa ham og vilde kvæle ham, og sagde betal mig det, du er skyldig. (1819)

Men den samme Tjener gik ud og traf en af sine Medtjenere, som var ham hundrede Denarer* skyldig; og han greb fat på ham og var ved at kvæle ham og sagde: Betal, hvad du er skyldig! (1907)

Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder! (1992)

Matthæus 18:29

And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. (KJB)

Da faldt hans Medtjener ned for hans Fødder, og bad ham og sagde: vær langmodig med mig, og jeg vil betale dig det altsammen. (1819)

Da faldt hans Medtjener ned for ham og bad ham og sagde: Vær langmodig med mig, så vil jeg betale dig. (1907)

Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. (1992)

Matthæus 18:31

So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. (KJB)

Men der hans Medtjenere saae det, som skeet var, bleve de sare bedrøvede og kom og aabenbarede for deres Herre alt det, som skeet var. (1819)

Da nu hans Medtjenere så det, som skete, bleve de såre bedrøvede og kom og forklarede for deres Herre alt, hvad der var sket. (1907)

Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. (1992)

Matthæus 18:35

So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. (KJB)

Saa skal og min himmelske Fader gjøre mod Eder, og I ikke forlade Eders hjerter hver sin Broder hans Brøst. (1819)

Således skal også min himmelske Fader gøre mod eder, om I ikke af Hjertet tilgive, enhver sin Broder." (1907)

Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.« (1992)

Matthæus 19:3

The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? (KJB)

Og Pharisæerne traadte til ham, fristede ham og sagde til ham: er det en Mand tilladt at skille sig fra sin Hustru for hvilkensomhelst Sag? (1819)

Og Farisæerne kom til ham, fristede ham og sagde: "Er det tilladt at skille sig fra sin Hustru af hvilken som helst Grund?" (1907)

Nogle farisæere kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve spurgte de: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund?« (1992)

Matthæus 19:4

And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, (KJB)

Men han svarede og sagde til dem: have I ikke læst, at den, som gjorde dem af Begyndelsen, gjorde dem Mand og Kvinde, (1819)

Men han svarede og sagde: "Have I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem som Mand og Kvinde (1907)

Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde (1992)

Matthæus 19:9

And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. (KJB)

Men jeg siger Eder, at hvo som skiller sig fra sin Hustru uden for Hoers Skyld, og tager en anden tilægte, han bedriver Hoer. (1819)

Men jeg siger eder, at den, som skiller sig fra sin Hustru, når det ikke er for Hors Skyld, og tager en anden til Ægte, han bedriver Hor; og den, som tager en fraskilt Hustru til Ægte, han bedriver Hor." (1907)

Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.« (1992)

Matthæus 19:16

And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? (KJB)

Og see, Een traadte frem og sagde til ham: gode Mester! hvad Godt skal jeg gjøre, at jeg maa have det evige Liv? (1819)

Og se, en kom til ham og sagde: "Mester! hvad godt skal jeg gøre, for at jeg kan få et evigt Liv?" (1907)

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« (1992)

Matthæus 19:17

And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. (KJB)

Men han sagde til ham: hvi kalder du mig god? Ingen er god, uden Een, som er Gud. Men vil du indgaae til Livet, da hold Budene. (1819)

Men han sagde til ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du indgå til Livet, da hold Budene!" (1907)

Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« (1992)

Matthæus 19:20

The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? (KJB)

Da siger den unge Karl til ham: det har jeg holdet altsammen fra min Ungdom; hvad fattes mig endnu? (1819)

Den unge Mand siger til ham: "Det har jeg holdt alt sammen; hvad fattes mig endnu?" (1907)

Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« (1992)

Matthæus 19:25

When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? (KJB)

Men der hans Disciple hørte det, bleve de saare forfærdede og sagde: hvo kan da blive salig? (1819)

Men da Disciplene hørte dette, forfærdedes de såre og sagde: "Hvem kan da blive frelst?" (1907)

Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« (1992)

Matthæus 19:29

And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. (KJB)

Og hver, som har forladt Huus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Agre for mit Navns Skyld, skal faae hundredefold igjen, og arve det evige Liv. (1819)

Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal få det mange Fold igen og arve et evigt Liv. (1907)

Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv. (1992)

Matthæus 20:6

And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? (KJB)

Men ved den ellevte Time gik han ud, og fandt Andre staae ledige, og sagde til dem: hvi staae I her den ganske Dag ledige? (1819)

Og ved den ellevte Time gik han ud og fandt andre stående der, og han siger til dem: Hvorfor stå I her ledige hele Dagen? (1907)

Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? (1992)

Matthæus 20:7

They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive. (KJB)

De sagde til ham: fordi Ingen leiede os, Han sagde til dem: gaar I ogsaa hen i Viingaarden, og hvad som ret er, skulle I faae. (1819)

De sige til ham: Fordi ingen lejede os. Han siger til dem: Går også I hen i Vingården! (1907)

De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. (1992)

Matthæus 20:16

So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen. (KJB)

Saaledes skulle de Sidste blive de Første, og de Første de Sidste; thi Mange ere kaldede, men Faa ere udvalgte. (1819)

Således skulle de sidste blive de første, og de første de sidste; thi mange ere kaldede, men få ere udvalgte."* (1907)

Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.« (1992)

Matthæus 20:20

Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him. (KJB)

Da gik Zebedæus' Sønners Moder til ham med sine Sønner, faldt ned for ham og bad ham om Noget. (1819)

Da gik Zebedæus's Sønners Moder til ham med sine Sønner og faldt ned for ham og vilde bede ham om noget. (1907)

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. (1992)

Matthæus 20:22

But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. (KJB)

Men Jesus svarede og sagde: I vide ikke, hvad I bede. Kunne I drikke den Kalk, som jeg skal drikke, og døbes med den Daab, som jeg skal døbes med? De sige til ham: vi kunne. (1819)

Men Jesus svarede og sagde: "I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I drikke den Kalk, som jeg skal drikke?" De sige til ham: "Det kunne vi." (1907)

Jesus svarede: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, det kan vi,« svarede de. (1992)

Matthæus 20:23

And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. (KJB)

Og han sagde til dem: min Kalk skulle I vel drikke, og med den Daab, som jeg døbes med, skulle I døbes, men at sidde ved min høire og ved min venstre Side, hører ikke mig til at give Nogen, uden dem, som det er beredt af min Fader. (1819)

Han siger til dem: "Min Kalk skulle I vel drikke; men det at sidde ved min højre og ved min venstre Side tilkommer det ikke mig at give; men det gives til dem, hvem det er beredt af min Fader." (1907)

Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for.« (1992)

Matthæus 20:34

So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him. (KJB)

Men Jesus ynkedes inderligen, og rørte ved deres Øine. og strax bleve deres Øine seende, og de fulgte ham. (1819)

Og Jesus ynkedes inderligt og rørte ved deres Øjne. Og straks bleve de seende, og de fulgte ham. (1907)

Og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne. Straks kunne de se, og de fulgte ham. (1992)

Matthæus 21:4

All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, (KJB)
Matthæus 21:6

And the disciples went, and did as Jesus commanded them, (KJB)
Matthæus 21:9

And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. (KJB)
Matthæus 21:13

And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves. (KJB)
Matthæus 21:28

But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard. (KJB)
Matthæus 21:30

And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not. (KJB)
Matthæus 21:31

Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. (KJB)
Matthæus 21:33

Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country: (KJB)
Matthæus 21:44

And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. (KJB)
Matthæus 22:2

The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, (KJB)
Matthæus 22:7

But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. (KJB)
Matthæus 22:13

Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth. (KJB)
Matthæus 22:27

And last of all the woman died also. (KJB)
Matthæus 22:32

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. (KJB)
Matthæus 22:35

Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, (KJB)
Matthæus 22:37

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (KJB)
Matthæus 22:42

Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David. (KJB)
Matthæus 22:44

The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool? (KJB)
Matthæus 23:7

And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. (KJB)
Matthæus 23:8

But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren. (KJB)
Matthæus 23:10

Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ. (KJB)
Matthæus 23:14

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. (KJB)
Matthæus 24:2

And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. (KJB)
Matthæus 24:3


And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? (KJB)
Matthæus 24:6

And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. (KJB)
Matthæus 24:7

For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. (KJB)
Matthæus 24:20

But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: (KJB)
Matthæus 24:27

For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. (KJB)
Matthæus 24:34

Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. (KJB)
Matthæus 24:36

But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. (KJB)
Matthæus 24:38

For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, (KJB)
Matthæus 24:39

And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be. (KJB)
Matthæus 24:42

Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. (KJB)
Matthæus 24:48

But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; (KJB)
Matthæus 25:6

And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. (KJB)
Matthæus 25:13

Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. (KJB)
Matthæus 25:31

When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: (KJB)
Matthæus 25:44

Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? (KJB)
Matthæus 26:3

Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, (KJB)
Matthæus 26:9

For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. (KJB)
Matthæus 26:17

Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover? (KJB)
Matthæus 26:28

For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. (KJB)
Matthæus 26:31

Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. (KJB)
Matthæus 26:33

Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. (KJB)
Matthæus 26:42

He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. (KJB)
Matthæus 26:45

Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners. (KJB)
Matthæus 26:53

Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? (KJB)
Matthæus 26:55

In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. (KJB)
Matthæus 26:56

But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled. (KJB)
Matthæus 26:59

Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death (KJB)
Matthæus 26:60

But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses, (KJB)
Matthæus 26:65

Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy. (KJB)
Matthæus 26:67

Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands, (KJB)
Matthæus 26:71

And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. (KJB)
Matthæus 26:75

And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly. (KJB)
Matthæus 27:2

And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor. (KJB)
Matthæus 27:4

Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that. (KJB)
Matthæus 27:5

And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. (KJB)
Matthæus 27:22

Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. (KJB)
Matthæus 27:24

When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. (KJB)
Matthæus 27:34


PSA 69:21

They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink. (KJB)
Matthæus 27:35


PSA 22:18

And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. (KJB)
Matthæus 27:42

He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. (KJB)
Matthæus 27:54

Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. (KJB)
Matthæus 27:58

He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. (KJB)
Matthæus 27:59

And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, (KJB)
Matthæus 27:64

Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first. (KJB)
Matthæus 28:2

And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. (KJB)
Matthæus 28:9

And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him. (KJB)
Matthæus 28:19

Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (KJB)
Matthæus 28:20

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen. (KJB)

Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA