Markus

1:2-3

As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Mal 3:1


The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Isa 40:3 (KJB)

ligesom skrevet er i Propheterne: see, jeg sender min Engel for dit Ansigt, som skal berede din Vei for dig. Mal 3:1


Det er hans Røst, som raaber i Ørken: bereder Herrens Vei, gjører hans Stier jævne.  Isa 40:3 (1819)

som der er skrevet hos Profeten Esajas: "Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.


Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!" (1907)

Som der står skrevet hos profeten Esajas: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej.Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! (1992)

Markus

1:5

And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. (KJB)

Og det ganske Land Judæa gik ud til ham og de af Jerusalem, og de døbtes af ham i Jordans Flod, alle som bekendte deres Synder. (1819)

Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder. (1907)

Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. (1992)

Markus

1:14

Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, (KJB)

Men efterat Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa, og prædikede Guds Riges Evangelium, (1819)

Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Evangelium (1907)

Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium (1992)

Markus

1:15

And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. (KJB)

og sagde: Tiden er fuldkommet og Guds Rige er nær; omvender Eder og troer paa Evangelium. (1819)

og sagde: "Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror på Evangeliet!" (1907)

og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!« (1992)

Markus

1:27

And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. (KJB)

Og de bleve alle forfærdede, saa at de bespurgte sig med hverandre og sagde: hvad er dette? hvad er denne for en ny Lærdom? thi han byder og de urene Aander med Magt, og de lyde ham. (1819)

Og de bleve alle forfærdede, så at de spurgte hverandre og sagde: "Hvad er dette? en ny Lære med Myndighed; også over de urene Ånder byder han, og de lyde ham." (1907)

De blev alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden: »Hvad er dette? En ny lære med myndighed! Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham!« (1992)

Markus

1:31

And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them. (KJB)

og han gik til hende, tog fat paaa hendes Haand og reiste hende op, og Feberen forlod hende strax, og hun gik dem tilhaande. (1819)

og han gik hen til hende, tog hende ved Hånden og rejste hende op, og Feberen forlod hende, og hun vartede dem op. (1907)

Så gik han hen og tog hendes hånd og rejste hende op, og feberen forlod hende, og hun sørgede for dem. (1992)

Markus

1:41

And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean. (KJB)

Men Jesus ynkedes inderligen, og udrakte Haanden og rørte ved ham, og sagde til ham: jeg vil; vorde reen! (1819)

Og han ynkedes inderligt og udrakte Hånden og rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren!" (1907)

Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« (1992)

Markus

1:42

And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. (KJB)

Og da han det sagde, gik Spedalskheden strax af ham, og han blev renset. (1819)

Og straks forlod Spedalskheden ham, og han blev renset. (1907)

Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. (1992)

Markus

2:2

And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them. (KJB)

Og strax forsamledes Mange, saa at de ikke havde Rum, end ikke for Døren; og han talede Ordet til dem. (1819)

Og der samledes mange, så at der ikke mere var Plads, end ikke foran Døren; og han talte Ordet til dem. (1907)

Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. (1992)

Markus

2:4

And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.

Og der de ikke kunde komme nær til ham for Folket, toge de Taget af, hvor han var; og da de havde brudt Hul, lode de Sengen ned, paa hvilken den Værkbrudne laae. (1819)

Og da de ikke kunde komme nær til ham for Folkeskaren, toge de Taget af, hvor han var; og da de havde brudt Hul, firede de Sengen ned, hvorpå den værkbrudne lå. (1907)

Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. (1992)

Markus

2:5

When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. (KJB)

Men der Jesus saae deres Tro, sagde han til den Værkbrudne: Søn! dine Synder ere dig forladne. (1819)

Og da Jesus så deres Tro, siger han til den værkbrudne: "Søn! dine Synder ere forladte." (1907)

Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« (1992)

Markus

2:6

But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, (KJB)

Men nogle af de skriftkloge sadde der, og de tænkte i deres Hjerter: (1819)

Men nogle af de skriftkloge sade der og tænkte i deres Hjerter: (1907)

Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: (1992)

Markus

2:9

Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? (KJB)

Hvilket er lettere, at sige til den Værkbrudne: Synderne ere dig forladne? eller at sige Staa op, og tag din Seng, og vandre? (1819)

Hvilket er lettest, at sige til den værkbrudne: Dine Synder ere forladte, eller at sige: Stå op, og tag din Seng, og gå? (1907)

Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? (1992)

Markus

2:15

And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him. (KJB)

Og det begav sig, der han sad tilbors i hans Huus, satte og mange Toldere og Syndere sig tilbords med Jesus og hans Disciple; thi de vare mange og havde fulgt ham. (1819)

Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sade til Bords med Jesus, og hans Disciple; thi de vare mange. Og der fulgte også (1907)

Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. (1992)

Markus

2:16

And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? (KJB)

Og der de Skriftkloge og Pharisæerne saae, at han aad med Toldere og Syndere, sagde de til hans Disciple; hvad er det, at han æder og drikker med Toldere, og Syndere? (1819)

nogle skriftkloge af Farisæerne med ham, og da de så, at han spiste med Toldere og Syndere, sagde de til hans Disciple: "Han spiser og drikker med Toldere og Syndere!" (1907)

Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« (1992)

Markus

2:17

When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. (KJB)

Og der Jesus det hørte, sagde han til dem: de karske have ikke Læge behov, men de, som have ondt. Jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men Syndere til Omvendelse. (1819)

Og da Jesus hørte det, siger han til dem: "De raske trænge ikke til Læge, men de syge. Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere." (1907)

Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« (1992)

Markus

2:20

But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. (KJB)

Men de Dage skulle komme, da Brudgommen skal tages fra dem, og da skulle de faste i de Dage. (1819)

Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem, da skulle de faste på den Dag. (1907)

Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. (1992)

Markus

2:22

And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles. (KJB)

Og ingen lader ny Viin i gamle Læderflasker, eller sprænger den nye Viin Læderflaskerne, og Vinen spildes og Læderflaskerne fordærves; men man skal lade ny Viin i nye Læderflasker. (1819)

Og ingen kommer ung Vin på gamle Læderflasker; ellers sprænger Vinen Læderflaskerne, og Vinen ødelægges såvel som Læderflaskerne; men kom ung Vin på nye Læderflasker!" (1907)

Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!« (1992)

Markus

3:5

And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other. (KJB)

Og han saae omkring paa dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjerters Forhærdelse, og sagde til Mennesket: ræk din Haand ud! og han rakte den ud; og hans Haand blev karsk igen som den anden. (1819)

Og han så omkring på dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: "Ræk din Hånd ud!" og han rakte den ud, og hans Hånd blev sund igen. (1907)

Han så rundt på dem med vrede, og bedrøvet over deres forhærdede hjerte sagde han til manden: »Ræk hånden frem!« Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen. (1992)

Markus

3:7

But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea, (KJB)

Og Jesus veg hen med sine Disciple til Søen, og en stor Mængde fulgte ham fra Galilæa og fra Judæa, (1819)

Og Jesus drog med sine Disciple bort til Søen, og en stor Mængde fulgte med fra Galilæa; og fra Judæa (1907)

Jesus trak sig tilbage til søen sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilæa fulgte med. (1992)

Markus

3:15

And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils: (KJB)

og at have Magt til at helbrede Sygdomme og til at uddrive Djævle; (1819)

og at have Magt til at uddrive de onde Ånder. (1907)

og have magt til at uddrive dæmoner. (1992)

Markus

3:19

And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house. (KJB)

og Judas Ischariotes, som og forraadte ham. / Og de kom til Huset, (1819)

og Judas Iskariot, han, som forrådte ham. / Og han kommer hjem (1907)

og Judas Iskariot, ham som forrådte ham. / Så kom han hjem, (1992)

Markus

3:20

And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. (KJB)

/og Folket samledes atter, saa at de end ikke kunde faae Mad. (1819)

/og der samles atter en Skare, så at de end ikke kunne få Mad. (1907)

/og der samledes igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise. (1992)

Markus

3:21

And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself. (KJB)

Og de, som vare omkring ham, hørte det, gik de ud for at drage ham til sig; thi de sagde: han er afmægtig. (1819)

Og da hans nærmeste hørte det, gik de ud for at drage ham til sig thi de sagde: "Han er ude af sig selv." (1907)

Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv. (1992)

Markus

3:29

But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation: (KJB)

men hvo som taler bespottelig mod den Hellig Aand, har ingen forladelse evindelig, men er skyldig til en evig Dom. (1819)

men den. som taler bespotteligt imod den Helligånd, har evindeligt ingen Forladelse, men skal være skyldig i en evig Synd." (1907)

Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd.« (1992)

Markus

4:4

And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up. (KJB)

Og det skete, idet han saaede, at Noget faldt ved Veien, og Himmelens Fugle kom og aade det op. (1819)

Og det skete, idet han såede, at noget faldt ved Vejen, og Fuglene kom og åde det op. (1907)

Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. (1992)

Markus

4:9

And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. (KJB)

Og han sagde til dem: hvo som har Øren at høre med, han høre. (1819)

Og han sagde: "Den som har Øren at høre med, han høre!" (1907)

Og han sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!« (1992)

Markus

4:11

And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables: (KJB)

Og han sagde til dem: Eder er det givet, at vide Guds Riges Hemmelighed; med dem, som ere udenfor, meddeles Alt ved Lignelser; (1819)

Og han sagde til dem: "Eder er Guds Riges Hemmelighed givet; men dem, som ere udenfor, meddeles alt ved Lignelser, (1907)

Og han svarede dem: »Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, (1992)

Markus

4:12

That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. (KJB)

at de see med øinene, og ikke skjønne, og høre med ørene, og ikke forstaae; at de ingenlunde omvende sig, og Synderne forlades dem. (1819)

for at de, skønt seende, skulle se og ikke indse og, skønt hørende, skulle høre og ikke forstå, for at de ikke skulle omvende sig og få Forladelse." (1907)

for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.« (1992)

Markus

4:15

And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. (KJB)

Men de ved Veien ere de, hvor Ordet bliver saaet, og naar de have hørt det, kommer strax Satan, og tager Ordet bort, som var saaet i deres Hjerter. (1819)

Men de ved Vejen, det er dem, hvor Ordet bliver sået, og når de høre det, kommer straks Satan og borttager Ordet, som er sået i dem. (1907)

Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. (1992)

Markus

4:18

And these are they which are sown among thorns; such as hear the word, (KJB)

Og de, som fik Sæden blandt Torne, ere de, som høre Ordet; (1819)

Og andre ere de, som blive såede blandt Torne; det er dem, som have hørt Ordet, (1907)

Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, (1992)

Markus

4:24

And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given. (KJB)

Og han sagde til dem: agter paa, hvad I høre: med hvad Maade I maale, skal Eder maales, og Eder som høre, skal end gives Mere. (1819)

Og han sagde til dem: "Agter på, hvad I høre! Med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder, og der skal gives eder end mere. (1907)

Og han sagde til dem: »Mærk jer, hvad I hører! Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med, ja, I skal få i overmål. (1992)

Markus

4:26

And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; (KJB)

Og han sagde: med Guds Rige har det set sig saaledes, som naar et Menneske kaster Sæd i Jorden, (1819)

Og han sagde: "Med Guds Rige er det således, som når en Mand har lagt Sæden i Jorden (1907)

Og han sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; (1992)

Markus

4:30

And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it? (KJB)

Og han sagde: hvorved ville vi ligne Guds Rige? eller med hvad Lignelse ville vi forestille det? (1819)

Og han sagde: "Hvormed skulle vi ligne Guds Rige, eller under hvilken Lignelse skulle vi fremstille det? (1907)

Og han sagde: »Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? (1992)

Markus

4:36

And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. (KJB)

Og de lode Folke gaae, og tage ham med, som han sad i Skibet; men der vare og andre Skibe med ham. (1819)

Og de forlade Folkeskaren og tage ham med, som ham sad i Skibet; men der var også andre Skibe med ham. (1907)

Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både med. (1992)

Markus

4:37

And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. (KJB)

Og der kom en stærk Hvirvelvind, og den kastede Bølgerne ind i Skibet, saa at det allerede fyldtes. (1819)

Og der kommer en stærk Stormvind, og Bølgerne sloge ind i Skibet, så at Skibet allerede var ved at fyldes. (1907)

Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. (1992)

Markus

4:41

And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? (KJB)

Og de frygtede saare og sagde til hverandre; hvo er da denne, at baade Vind og Sø ere ham lydige? (1819)

Og de frygtede såre og sagde til hverandre: "Hvem er dog denne siden både Vinden og Søen ere ham lydige?" (1907)

Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden: »Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham?« (1992)

Markus

5:3

Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains: (KJB)

Han havde sin Bolig i Gravene, og Ingen kunde binde ham, end ikke med Lænker. (1819)

Han havde sin Bolig i Gravene, og ingen kunde længer binde ham, end ikke med Lænker. (1907)

Han holdt til i gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet; (1992)

Markus

5:6

But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, (KJB)

Men der han saae Jesus langt borte, løb han hen og kastede sig ned for ham, (1819)

Men da han så Jesus. Langt borte, løb han hen og kastede sig ned for ham (1907)

Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham (1992)

Markus

5:12

And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. (KJB)

og alle de Djævle bade ham og sagde: send og i Svinene, at vi maae fare i dem. (1819)

og de* bade ham og sagde: "Send os i Svinene, så vi må fare i dem." (1907)

og dæmonerne bad ham: »Send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem.« (1992)

Markus

5:13

And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea. (KJB)

Og Jesus tilstedte dem det strax. Og de urene Aander fore ud og fore ind i Svinene; og Jorden styrtede sig af Brinken i Søen, (men de vare ved to tusinde), og de druknede i Søen. (1819)

Og han tilstedte dem det. Og de urene Ånder fore ud og fore i Svinene; og Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen, omtrent to Tusinde, og de druknede i Søen. (1907)

Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fór ud af manden og ind i svinene; og flokken på omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede. (1992)

Markus

5:14

And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done. (KJB)

Men Svinehyrderne flygtede, og kundgjorde det i Staden og paa Landet; og de gik ud at see, hvad det var, som var skeet. (1819)

Og deres Hyrder flyede og forkyndte det i Byen og på Landet; og de kom for at se, hvad det var, som var sket. (1907)

Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen og på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket. (1992)

Markus

5:19

Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. (KJB)

Men Jesus tilstedte ham det ikke, men sagde til ham: gik hen i dit Huus, til Dine, og forkynd dem, hvor store Ting Herren, har gjort dig, at han har forbarmet sig over dig. (1819)

Og han tilstedte ham det ikke, men siger til ham: "Gå til dit Hus, til dine egne, og forkynd dem, hvor store Ting Herren har gjort imod dig, og at han har forbarmet sig over dig." (1907)

Men det afslog han og sagde til ham: »Gå hjem til dine egne, og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig.« (1992)

Markus

5:23

And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live. (KJB)
Markus

5:24

And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him. (KJB)
Markus

5:25

And a certain woman, which had an issue of blood twelve years, (KJB)
Markus

5:33

But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. (KJB)
Markus

5:35

While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further? (KJB)
Markus

5:36

As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. (KJB)
Markus

5:40

And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. (KJB)
Markus

5:43

And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat. (KJB)
Markus

6:11

And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (KJB)
Markus

6:16

But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead. (KJB)
Markus

6:26

And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. (KJB)
Markus

6:27

And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison, (KJB)
Markus

6:33

And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. (KJB)
Markus

6:34

And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things. (KJB)
Markus

6:36

Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat. (KJB)
Markus

6:41

And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all. (KJB)
Markus

6:44

And they that did eat of the loaves were about five thousand men. (KJB)
Markus

6:51

And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. (KJB)
Markus

6:52

For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened. (KJB)
Markus

7:1

Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. (KJB)
Markus

7:2

And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault. (KJB)
Markus

7:4

And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables. (KJB)
Markus

7:5

Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? (KJB)
Markus

7:8

For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. (KJB)
Markus

7:11

But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free. (KJB)
Markus

7:24

And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid. (KJB)
Markus

7:25

For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet: (KJB)
Markus

7:27

But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs. (KJB)
Markus

7:28

And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. (KJB)
Markus

7:31

And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. (KJB)
Markus

8:1

In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, (KJB)
Markus

8:6

And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people. (KJB)
Markus

8:7

And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them. (KJB)
Markus

8:9

And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away. (KJB)
Markus

8:17

And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened? (KJB)
Markus

8:21

And he said unto them, How is it that ye do not understand? (KJB)
Markus

8:22

And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. (KJB)
Markus

8:24

And he looked up, and said, I see men as trees, walking. (KJB)
Markus

8:25

After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly. (KJB)
Markus

8:29

And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ. (KJB)
Markus

8:35

For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. (KJB)
Markus

9:3

And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them. (KJB)
Markus

9:7

And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him. (KJB)
Markus

9:8

And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. (KJB)
Markus

9:12

And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought. (KJB)
Markus

9:14

And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. (KJB)
Markus

9:16

And he asked the scribes, What question ye with them? (KJB)
Markus

9:17

And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit; (KJB)
Markus

9:23

Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. (KJB)
Markus

9:24

And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief. (KJB)
Markus

9:27

But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose. (KJB)
Markus

9:29

And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. (KJB)
Markus

9:31

For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day. (KJB)
Markus

9:33

And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way? (KJB)
Markus

9:38

And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us. (KJB)
Markus

9:42

And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea. (KJB)
Markus

9:45

And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched: (KJB)
Markus

9:47

And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire: (KJB)
Markus

10:3

And he answered and said unto them, What did Moses command you? (KJB)
Markus

10:5

And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept. (KJB)
Markus

10:10

And in the house his disciples asked him again of the same matter. (KJB)
Markus

10:20

And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. (KJB)
Markus

10:21

Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me. (KJB)
Markus

10:24

And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God! (KJB)
Markus

10:25

It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. (KJB)
Markus

10:28

Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee. (KJB)
Markus

10:29

And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's, (KJB)
Markus

10:34

And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again. (KJB)
Markus

10:39

And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized: (KJB)
Markus

10:40

But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them for whom it is prepared. (KJB)
Markus

10:43

But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister: (KJB)
Markus

10:44

And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all. (KJB)
Markus

10:45

For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. (KJB)
Markus

10:46

And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. (KJB)
Markus

10:49

And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee. (KJB)
Markus

10:50

And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus. (KJB)
Markus

10:52

And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way. (KJB)
Markus

11:2

And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him. (KJB)
Markus

11:3

And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither. (KJB)
Markus

11:5

And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt? (KJB)
Markus

11:6

And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go. (KJB)
Markus

11:8

And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way. (KJB)
Markus

11:10

Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.
Markus

11:11

And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve. (KJB)
Markus

11:14

And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it. (KJB)
Markus

11:15

And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves; (KJB)
Markus

11:22

And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. (KJB)
Markus

11:23

For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith. (KJB)
Markus

11:24

Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. (KJB)
Markus

11:29

And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. (KJB)
Markus

11:32

But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed. (KJB)
Markus

11:33

And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things. (KJB)
Markus

12:1

And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. (KJB)
Markus

12:4


And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled. (KJB)
Markus

12:13

And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words. (KJB)
Markus

12:17

And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him. (KJB)
Markus

12:25

For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage; but are as the angels which are in heaven. (KJB)
Markus

12:27

He is not the God of the dead, but the God of the living: ye therefore do greatly err. (KJB)
Markus

12:29

And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: (KJB)
Markus

12:30


And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment. (KJB)
Markus

12:32

And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he: (KJB)
Markus

12:33


And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices. (KJB)
Markus

12:41

And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much. (KJB)
Markus

12:42

And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing. (KJB)
Markus

13:6


For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. (KJB)
Markus

13:9

But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. (KJB)
Markus

13:11


But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. (KJB)
Markus

13:14


But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: (KJB)
Markus

13:15

And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: (KJB)
Markus

13:18

And pray ye that your flight be not in the winter. (KJB)
Markus

13:25

And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. (KJB)
Markus

13:32

But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. (KJB)
Markus

13:34

For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. (KJB)
Markus

14:10

And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.
Markus

14:15

And he will shew you a large upper room furnished and prepared: there make ready for us. (KJB)
Markus

14:16

And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover. (KJB)
Markus

14:19


And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? and another said, Is it I? (KJB)
Markus

14:20

And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish. (KJB)
Markus

14:22


And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body. (KJB)
Markus

14:24


And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many. (KJB)
Markus

14:27


And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. (KJB)
Markus

14:45

And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him. (KJB)
Markus

14:46

And they laid their hands on him, and took him. (KJB)
Markus

14:51

And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him: (KJB)
Markus

14:57

And there arose certain, and bare false witness against him, saying, (KJB)
Markus

14:65

And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands. (KJB)
Markus

14:66

And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest: (KJB)
Markus

14:69

And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them. (KJB)
Markus

14:70


And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto. (KJB)
Markus

15:3

And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing. (KJB)
Markus

15:7

And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection. (KJB)
Markus

15:8


And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them. (KJB)
Markus

15:24

And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. (KJB)
Markus

15:39


And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God. (KJB)
Markus

15:41

(Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem. (KJB)
Markus

15:43

Joseph of Arimathaea, an honourable counseller, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus. (KJB)
Markus

15:45

And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph. (KJB)
Markus

16:8


And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid. (KJB)
Markus

16:9

Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. (KJB)
Markus

16:15

And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. (KJB)
Markus

16:16

He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (KJB)
Markus

16:18

They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover. (KJB)
Markus

16:19

So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. (KJB)
Markus

16:20

And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. (KJB)

Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA