Johannes

1:14

And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. (KJB)

Og ordet blev Kjød og boede iblandt os, (og vi saae hans Herlighed, en Herlighed, som den Eenbarnes af Faderen), fuld af Naade og Sandhed. (1819)

Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en Herlighed, som en enbåren Søn har den fra sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed. (1907)

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. (1992)

Johannes

1:27

He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose. (KJB)

Han er den, som kommer efter mig, hvilken har været for mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at opløse. (1819)

han som kommer efter mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse." (1907)

han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.« (1992)

Johannes

2:10


And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now. (KJB)

og sagde til ham: / hvert Menneske sætter først den gode Viin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har forvaret den gode Viin indtil nu. (1819)

og siger til ham: / "Hvert Menneske sætter først den gode Vin frem, og når de ere blevne drukne, da den ringere; du har gemt den gode Vin indtil nu." (1907)

og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.« (1992)

Johannes

2:22


When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said. (KJB)

Derfor, der han var opstanden fra de Døde, kom hans Disciple ihu, at han havde sagt dette til dem; og de troede Skriften og de Ord, som Jesus havde sagt. (1819)

Da han så var oprejst fra de døde, kom hans Disciple i Hu, at han havde sagt dette; og de troede Skriften og det Ord, som Jesus havde sagt. (1907)

Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede Skriften og det ord, Jesus havde sagt. (1992)

Johannes

3:13

And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven. (KJB)

Og Ingen farer op til Himmelen, uden den, som foer ned af Himmelen, Menneskens Søn, som er i Himmelen. (1819)

Og ingen er faren op til Himmelen, uden han, som for ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen. (1907)

Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen. (1992)

Johannes

3:15

That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. (KJB)

paa det at hver den, som troer paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. (1819)

for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham. (1907)

for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. (1992)

Johannes

3:16

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (KJB)

Thi saa har Gud elsket Verden, at han har givet sin Søn den eenbaarne, at hver den, som troer paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. (1819)

Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. (1907)

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (1992)

Johannes

4:24


God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. (KJB)

Gud er en Aand, og de, som han tilbede, bør det at tilbede i Aand og Sandhed. (1819)

Gud er Ånd, og de, som tilbede ham, bør tilbede i Ånd og Sandhed." (1907)

Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.« (1992)

Johannes

4:42


And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world. (KJB)

Og de sagde til Kvinden: vi tro nu ikke længere for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt og vide, at denne er sandelig den Verdens Frelser, den Christus. (1819)

Og til Kvinden sagde de: "Vi tro nu ikke længer for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig Verdens Frelser." (1907)

Og til kvinden sagde de: »Nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte; vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser.« (1992)

Johannes

5:16


And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day. (KJB)

Og derfor forfulgte Jøderne Jesus, og søgte at slaae ham ihjel, efterdi han havde gjort dette paa en Sabbat. (1819)

Og derfor forfulgte Jøderne Jesus, fordi han havde gjort dette på en Sabbat. (1907)

Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. (1992)

Johannes

5:39


Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me. (KJB)

I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have et evigt Liv; og disse er det, som vidne om mig. (1819)

I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, som vidne om mig. (1907)

I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. (1992)

Johannes

6:11


And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would. (KJB)

Men Jesus tog Brødene, gjorde Taksigelse og uddelede dem til Disciplene, men Disciplene til dem, som havde sat sig ned; desligeste ogsaa af de smaa Fiske, saa meget de vilde. (1819)

Så tog Jesus Brødene og takkede og uddelte dem til dem, som havde sat sig ned; ligeledes også af Småfiskene så meget, de vilde. (1907)

Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. (1992)

Johannes

6:22


The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone; (KJB)

Den anden Dag, da Folket, som stod paa hiin Side Søen, saae, at intet andet Skib var der, uden det ene, som hans Disciple vare traadte ind i, og at Jesus ikke var gaaet i Skibet med sine Disciple, men at hans Disciple alene vare farne bort; (1819)

Den næste dag så Skaren, som stod på hin Side af Søen, at der ikke havde været mere end ét Skib der, og at Jesus ikke var gået om Bord med sine Disciple, men at hans Disciple vare dragne bort alene, (1907)

Næste dag indså folkeskaren, som stod på den anden side af søen, at der kun havde været én båd dér, og at Jesus ikke var taget af sted sammen med sine disciple i den båd, men at disciplene var taget af sted alene. (1992)

Johannes

6:47

Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life. (KJB)

Sandelig, sandelig siger jeg Eder: hvo, som troer paa mig, har et evigt Liv. (1819)

Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror på mig, har et evigt Liv. (1907)

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. (1992)

Johannes

6:58


This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever. (KJB)

Dette er det Brød, som er kommet ned af Himmelen; ikke som Eders Fædre aade Manna og døde. Hvo som æder dette Brød, skal leve evindeligen. (1819)

dette er det Brød, som er kommet ned fra Himmelen; ikke som eders Fædre åde og døde. Den, som æder dette Brød, skal leve evindelig." (1907)

Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan som det, fædrene spiste; de døde, men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid.« (1992)

Johannes

6:69


And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. (KJB)

og vi have troet og erkjendt, at du er den Christus, den levende Guds Søn. (1819)

og vi have troet og erkendt, at du er Guds Hellige." (1907)

og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige.« (1992)

Johannes

7:33


Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me. (KJB)

Derfor sagde Jesus til dem: endnu en liden Tid er jeg hos Eder, saa gaaer jeg bort til den, som mig udsendte. (1819)

Da sagde Jesus: "Endnu en liden Tid er jeg hos eder, så går jeg bort til den, som sendte mig. (1907)

Da sagde Jesus: »En kort tid endnu er jeg hos jer, så går jeg til ham, som har sendt mig. (1992)

Johannes

8:6

This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. (KJB)

Men dette sagde de, for at forsøge ham, at de kunde have Noget at anklage ham for. Men Jesus bukkede sig ned og skrev med Fingeren paa Jorden. (1819)

[Men dette sagde de for at friste ham, for at de kunde have noget at anklage ham for. Men Jesus bøjede sig ned og skrev med Fingeren på Jorden.] (1907)

Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. (1992)

Johannes

8:9


And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. (KJB)

Men der de hørte det og bleve slagne af deres Samvittighed, gik de bort, En efter den Anden, fra de ældste af til de Yngste, og Jesus blev efterladt alene og Kvinden staaende i Midten. (1819)

 [Men da de hørte det, gik de bort, den ene efter den anden, fra de ældste til de yngste, og Jesus blev alene tilbage med Kvinden, som stod der i Midten.] (1907)

Da de hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. (1992)

Johannes

8:10


When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee? (KJB)

Men da Jesus reiste sig op og saae Ingen uden Kvinden, sagde han til hende: Kvinde! hvor ere hine dine Anklagere? fordømte Ingen dig? (1819)

[Men da Jesus rettede sig op og ingen så uden Kvinden, sagde han til hende: "Kvinde! hvor ere de henne? Var der ingen, som fordømte dig?"] (1907)

Jesus rettede sig op og sagde til hende: »Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?« (1992)

Johannes

8:58


EXO 3:14

Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am. (KJB)

Jesus sagde til dem: sandelig, sandelig siger jeg Eder: førend Abraham blev, er jeg. (1819)

Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, førend Abraham blev til, har jeg været." (1907)

Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.« (1992)

Johannes

8:59


Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. (KJB)

Derfor optoge de Stene, for at kaste paa ham: men Jesus skjulte sig og gik ud af Templet og gik midt igjennem Mængden, og han undkom saaledes. (1819)

Så toge de Sten for at kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen. (1907)

Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. (1992)

Johannes

9:11


He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight. (KJB)

Han svarede og sagde: et Menneske, som kaldes Jesus, gjorde Dynd og smurte paa mine Øine og sagde til mig: gak bort til Dammen Siloam og to dig. Men da jeg gik hen og toede mig, blev jeg seende. (1819)

Han svarede: "En Mand, som kaldes Jesus, gjorde Dynd og smurte det på mine Øjne og sagde til mig: Gå hen til Siloam og to dig! Da jeg så gik hen og toede mig, blev jeg seende." (1907)

Han svarede: »Den mand, som hedder Jesus, lavede dynd og smurte det på mine øjne og sagde til mig: Gå hen til Siloa og vask dig. Da jeg så gik derhen og vaskede mig, kunne jeg se.« (1992)

Johannes

9:38

And he said, Lord, I believe. And he worshipped him. (KJB)

Men han sagde: jeg troer, Herre! og han kastede sig ned for ham. (1819)

Men han sagde: "Jeg tror Herre!" og han kastede sig ned for ham. (1907)

Han sagde: »Jeg tror, Herre.« Og han tilbad ham. (1992)

Johannes

10:26


But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. (KJB)

Men I troe ikke; thi I ere ikke af mine Faar, som jeg sagde Eder. (1819)

men I tro ikke, fordi I ikke ere af mine Får. (1907)

Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. (1992)

Johannes

10:38


But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him. (KJB)

Men dersom jeg gjør dem, om I end ikke ville troe mig, da troer Gjerningerne, paa det I kunne kjende og troe, at Faderen er i mig, og jeg i ham. (1819)

Men dersom jeg gør dem, så tror Gerningerne, om I end ikke ville tro mig, for at I kunne indse og erkende, at Faderen er i mig, og jeg i Faderen." (1907)

Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selv om I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at Faderen er i mig og jeg i Faderen.« (1992)

Johannes

11:41


Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. (KJB)

Da toge de Stenen bort, hvor den Døde var lagt. Men Jesus opløftede sine Øine og sagde: Fader! jeg takker dig, at du har hørt mig. (1819)

Da toge de Stenen bort. Men Jesus opløftede sine Øjne og sagde: "Fader! jeg takker dig, fordi du har hørt mig. (1907)

Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde: »Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. (1992)

Johannes

12:1


Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. (KJB)

Men sex Dage før Paaske kom Jesus til Bethania, hvor Lazarus var, der havde været død, og hvem han havde opreist fra de Døde. (1819)

Seks Dage før Påske kom Jesus nu til Bethania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. (1907)

Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. (1992)

Johannes

12:41

These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him. (KJB)

Dette sagde Esaias, der han saae hans Herlighed og talede om ham. (1819)

Dette sagde Esajas, fordi han så hans Herlighed og talte om ham. (1907)

Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. (1992)

Johannes

14:2


In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. (KJB)

I min Faders Huus ere mange Boliger; men dersom det ikke saa var, havde jeg sagt Eder det. Jeg gaaer bort at berede Eder Sted. (1819)

I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var så, havde jeg sagt eder det; thi jeg går bort for at berede eder Sted. (1907)

I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? (1992)

Johannes

16:3


And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. (KJB)

Og dette skulle de gjøre Eder, fordi de hverken kjende Faderen, ei heller mig. (1819)

Og dette skulle de gøre, fordi de hverken kende Faderen eller mig. (1907)

Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. (1992)

Johannes

16:16


A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. (KJB)

Om en liden Stund skulle I ikke see mig, og atter om en liden Stund skulle I see mig; thi jeg gaaer hen til Faderen. (1819)

Om en liden Stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden Stund skulle I se mig." (1907)

En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.«

Johannes

17:12


While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled. (KJB)

Da jeg var hos dem i Verden, bevarede jeg dem i dit Navn; dem, som du har givet mig, vogtede jeg, og ingen af dem blev fortabt, uden det Fortabelsens Barn, at Skriften skulde fuldkommes. (1819)

Da jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at Skriften skulde opfyldes. (1907)

Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at Skriften skulle gå i opfyldelse. (1992)

Johannes

19:16


Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away. (KJB)

Derfor overantvordede han ham da til dem for at korsfæstes. Men de toge Jesus og førte ham bort. (1819)

Så overgav han ham da til dem til at korsfæstes. De toge nu Jesus; (1907)

Da udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. (1992)

Johannes

20:19


Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you. (KJB)

Men om Aftnen paa den samme Dag, som var den første i Ugen, da Dørene vare lukte, hvor Disciplene vare forsamlede, af Frygt for Jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: Fred være med Eder! (1819)

Da det nu var Aften på den samme Dag, den første Dag i Ugen, og Dørene der, hvor Disciplene opholdt sig, vare lukkede af Frygt for Jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: "Fred være med eder!" (1907)

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« (1992)

Johannes

20:29


Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed. (KJB)

Jesus siger til ham: efterdi du har seet mig, Thomas! har du troet; salige ere du, som ikke have seet, og dog troet. (1819)

Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig, har du troet; salige ere de, som ikke have set og dog troet." (1907)

Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.« (1992)

Johannes

21:3


Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing. (KJB)

Simon Peter siger til dem: jeg gaaer hen at fiske. De sige til ham: vi komme og med dig. De gik ud og traadte strax i Skibet, og samme Nat fangede de Intet. (1819)

Simon Peter siger til dem: "Jeg går ud at fiske." De sige til ham: "Også vi gå med dig." De gik ud og gik om Bord i Skibet, og den Nat fangede de intet. (1907)

Simon Peter sagde til dem: »Jeg tager ud at fiske.« De sagde: »Vi tager med dig.« De tog af sted og gik om bord i båden, men den nat fangede de ingenting. (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA