Jácob

1:12

Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. (KJB)

Salig er den Mand, som taalmodeligen lider Fristelse; thi naar han er bleven fristet, skal han faae Livsens Krone, hvilken Herren har lovet dem, som ham elske. (1819)

Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi når han har stået Prøve, skal han få Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham. (1907)

Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. (1992)

Jácob

1:19

Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath: (KJB)

Derfor, mine elskelige Brødre! være hver Menneske snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede; (1819)

I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede; (1907)

Det skal I vide, mine kære brødre: Enhver skal være snar til at høre, men sen til at tale, sen til vrede, (1992)

Jácob

1:26

If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. (KJB)

Dersom Nogen iblandt Eder synes, at han er en Gudsdyrker, men holder ikke sin Tunge i Tømme og bedrager sit eget Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forfængelig. (1819)

Dersom nogen synes, at han dyrker Gud, og ikke holder sin Tunge i Tømme, men bedrager sit Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forgæves. (1907)

Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd. (1992)

Jácob

2:3

And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool: (KJB)

og I fæste Øiet paa den, som bærer det skinnende Klædebon, og sige til ham; du, sæt dig her hæderligen; og I sige til den Fattige: du, staa der eller sid hernede ved min Fodskammel: (1819)

og I fæste Øjet på den, som bærer den prægtige Klædning og sige: Sæt du dig her på den gode Plads, og I sige til den fattige: Stå du der eller sæt dig nede ved min Fodskammel: (1907)

og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger: »Vær så god, her sidder du godt,« men siger til den fattige: »Du kan stå dér eller sætte dig her på gulvet,« (1992)

Jácob

2:4

Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? (KJB)

gjøre I da ikke ubillig Forskjel hos Eder selv og blive Dommere efter onde Tanker? (1819)

ere I så ikke komne i Strid med eder selv og blevne Dommere med slette Tanker? (1907)

er I så ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommere med onde tanker? (1992)

Jácob

2:7

Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called? (KJB)

Bespotte de ikke det gode Navn, med hvilket I ere nævnede? (1819)

Er det ikke dem, som bespotte det skønne Navn, som er nævnet over eder? (1907)

Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? (1992)

Jácob

2:20

But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? (KJB)

Men vil du vide, o du forfængelige Menneske! at Troen uden Gjerninger er død? (1819)

Men vil du vide, du tomme Menneske! at Troen uden Gerninger er unyttig? (1907)

Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? (1992)

Jácob

3:9

Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. (KJB)

Med den velsigne vi Gud og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere gjorte efter Guds Lignelse. (1819)

Med den velsigne vi Herren og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere blevne til efter Guds Lighed. (1907)

Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede; (1992)

Jácob

3:12

Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh. (KJB)

Mon et Figentræ, mine Brødre! kan give Oliven, eller et Viintræ Figen? Saa kan ingen Kilde give salt og sødt Vand. (1819)

Mon et Figentræ, mine Brødre! kan give Oliven, eller et Vintræ Figener? Heller ikke kan en Salt Kilde give fersk Vand. (1907)

Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand. (1992)

Jácob

3:16

For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. (KJB)

thi hvor Nid og Trætte er, der er Forvirring og al ond handel. (1819)

thi hvor der er Avind og Rænkesyge, der er Forvirring og al ond Handel. (1907)

For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt. (1992)

Jácob

3:17

But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy. (KJB)

Men den Viisdom herovenfra er først reen, dernæst fredsommelig, billig, lader sig gjerne sige, er fuld af Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk og uden Skrømt. (1819)

Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt. (1907)

Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. (1992)

Jácob

4:3

Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. (KJB)

I bede og faae ikke, fordi I bede ilde, at I det kunne fortære i Eders Vellyster. (1819)

I bede og få ikke, fordi I bede ilde, for at øde det i eders Lyster. (1907)

eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster. (1992)

Jácob

4:4

Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. (KJB)

I Hoerkarle og Hoerkvinder! vide I ikke, at Verdens Venskab er Guds Fjendskab? Derfor, hvo som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende. (1819)

I, utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende. (1907)

I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. (1992)

Jácob

4:5

Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? (KJB)

Eller mene I, at Skriften taler forgjeves? mon den Aand, som boer i os, opvækker Avind? (1819)

Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed længes han efter den Ånd, han har givet Bolig i os, (1907)

Eller tror I, det er tomme ord, når Skriften siger: »Med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, (1992)

Jácob

4:12

There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another? (KJB)

Een er Lovgiveren, som er mægtig til at frelse og fordærve; hvo er du, som dømmer den Anden? (1819)

Een er Lovgiveren og Dommeren, han, som kan frelse og fordærve; men hvem er du, som dømmer din Næste? (1907)

Der er kun én, der er lovgiver og dommer, det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt; men du, hvem er du, som dømmer din næste? (1992)

Jácob

5:9

Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned: behold, the judge standeth before the door. (KJB)

Sukker ikke mod hverandre, Brødre! at I ikke skulle fordømmes; see, Dommeren staaer for Døren. (1819)

Sukker ikke imod hverandre, Brødre! for at I ikke skulle dømmes; se, Dommeren står for Døren. (1907)

Vær ikke vrantne mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt; dommeren står allerede ved døren. (1992)

Jácob

5:11

Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy. (KJB)

See, vi prise dem salige, som taalmodeligen lide. I have hørt Jobs taalmodighed og vide Udfaldet fra Herren; thi Herren er saare miskundelig og forbarmende. (1819)

Se, vi prise dem salige, som have holdt ud. I have hørt om Jobs Udholdenhed og vide Udfaldet fra Herren; thi Herren er såre medlidende og barmhjertig. (1907)

Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde. (1992)

Jácob

5:12

But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation. (KJB)

Men for Alting, mine Brødre! sværger ikke, hverken ved Himmelen eller ved Jorden eller nogen anden Ed; men Eders Ja være Ja, og Nei være Nei, at I skulle ikke falde under Dommen. (1819)

Men for alting, mine Brødre! sværger ikke, hverken ved Himmelen eller ved Jorden eller nogen anden Ed; men eders Ja være Ja, og Nej være Nej, for at I ikke skulle falde under Dom. (1907)

Frem for alt, mine brødre, sværg ikke, hverken ved himlen eller ved jorden, eller nogen anden ed; men jeres ja skal være et ja, og jeres nej skal være et nej, for at I ikke skal hjemfalde til dom. (1992)

Jácob

5:16

Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. (KJB)

Bekjender Overtrædelserne for hverandre og beder for hverandre, at I kunne læges; en Retfærdigs Bøn formaaer Meget, naar den er alvorlig. (1819)

Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I må blive helbredte; en retfærdigs Bøn formår meget, når den er alvorlig. (1907)

Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA