Esajah

14:12


Rev 22:16


Rev 2:26-28

How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! (KJB)

Hvorledes er du falden ned fra Himmelen, du Morgenstjerne, du Morgenrødens Søn? hvorledes er du nedhugget til Jorden, du, som nedtraadte Folkefærd? (1871)

Nej, at du faldt fra Himlen, du strålende Morgenstjerne, fældet og kastet til Jorden, du Folkebetvinger! (1931)

Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. (1992)Jesus er kaldet "morgenstjerne" i Åbenbaringen 22:16

Det var Lucifer, sum var hugget ned til jorden!

Matthæus

1:25

And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS. (KJB)

Og han kjendte hende ikke, indtil hun havde født sin Søn den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus. (1819)

Og han kendte hende ikke, førend hun havde født sin Søn, den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus. (1907)

Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus. (1992)

Matthæus

9:13

But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (KJB)

Men gaar hen og lærer, hvad det er: Jeg vil Miskundhed og ikke Offer; thi jeg er ikke kommen at kalde Retfærdige, men Syndere til Omvendelse. (1819)

Men går hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere," (1907)

Gå hen og lær, hvad det vil sige: ›Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.‹ Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« (1992)

Matthæus

16:3

And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times? (KJB)

og om Morgenen: det bliver Storm i Dag, thi Himmelen er rød og mørk. I Øienskalke! om Himmelens Skikkelse vide I at dømme, men om Tidernes Tegn kunne I ikke. (1819)

og om Morgenen: Det bliver Storm i Dag, thi Himmelen er rød og mørk. Om Himmelens Udseende vide I at dømme, men om Tidernes Tegn kunne I det, ikke. (1907)

og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. (1992)

Matthæus

23:8

But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren. (KJB)

Men I skulle ikke ville kaldes Rabbi; thi Een er Eders Veileder, Christus, men I ere alle Brødre. (1819)

Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi én er eders Mester, men I ere alle Brødre. (1907)

I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. (1992)

Matthæus

24:42

Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. (KJB)

Vaager derfor, thi I vide ikke, i hvilken Time Eders Herre kommer. (1819)

Våger derfor, thi I vide ikke, på hvilken Dag eders Herre kommer. (1907)

Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. (1992)

Matthæus

25:13

Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. (KJB)

Vaager derfor, thi I vide hverken Dag eller Time, paa hvilken Menneskens Søn kommer. (1819)

Våger derfor, thi I vide ikke Dagen, ej heller Timen. (1907)

Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. (1992)

Matthæus

25:31

When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: (KJB)

Men naar Menneskenes Søn kommer i sin Herlighed, og alle hellige Engle med ham, da skal han sidde paa sin herligheds Trone. (1819)

Men når Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde på sin Herligheds Trone. (1907)

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. (1992)

Matthæus

26:60

But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses, (KJB)

Og alligevel at der traadte mange falske Vidner frem, fandt de dog intet. Men paa det Sidste traadte to falske Vidner frem og sagde: (1819)

Og de fandt intet, endskønt der trådte mange falske Vidner frem. Men til sidst trådte to frem og sagde: (1907)

men de fandt ikke noget, selv om mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem / og sagde (1992)

Matthæus

27:35


Psa 22:18

And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. (KJB)

Men de, som havde korsæstet ham, skiftede hans Klæder og kastede Lod om dem, at det skulde fuldkommes, som er sagt af Propheten: de skiftede mine Klæder og kastede Lod om min Klædebon. (1819)

Men da de havde korsfæstet ham, delte de hans Klæder imellem sig ved Lodkastning, [for at det skulde opfyldes, som er sagt af Profeten: "De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon."]* (1907)

Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. (1992)

Matthæus

27:52

And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose, (KJB)

og Gravene oplodes; og mange af de hensovne Helliges Legemer opstode, (1819)

og Gravene åbnedes; og mange af de hensovede helliges legemer bleve oprejste, (1907)

og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, (1992)

Markus

2:17

When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. (KJB)

Og der Jesus det hørte, sagde han til dem: de karske have ikke Læge behov, men de, som have ondt. Jeg er ikke kommen at kalde retfærdige, men Syndere til Omvendelse. (1819)

Og da Jesus hørte det, siger han til dem: "De raske trænge ikke til Læge, men de syge. Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere." (1907)

Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« (1992)

Markus

3:15

And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils: (KJB)

og at have Magt til at helbrede Sygdomme og til at uddrive Djævle; (1819)

og at have Magt til at uddrive de onde Ånder. (1907)

og have magt til at uddrive dæmoner. (1992)

Markus

9:24

And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief. (KJB)

Og strax raabte Barnets Fader grædende og sagde: jeg troer, Herre! hjælp min Vantro. (1819)

Straks råbte Barnets Fader og sagde med Tårer*: "Jeg tror, hjælp min Vantro!" (1907)

Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!« (1992)

Markus

9:45

And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched: (KJB)

Og dersom din Fod forarger dig, hug den af; det er dig bedre at gaae halt ind i Livet, end at have to Fødder og blive kastet i Helvede i den uslukkelige Ild, (1819)

Og dersom din Fod forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå lam ind til Livet end at have to Fødder og blive kastet i Helvede, (1907)

Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, (1992)

Markus

13:14


Dan 9:27

But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: (KJB)

Men naar I see Ødelæggelsens Vederstyggelighed, om hvilken Propheten Daniel har talet, at staae, hvor den ikke bør, (hvo det læser, han give agt derpaa!) da flye til Bjergene de, som ere i Judæa; (1819)

Men når I se Ødelæggelsens Vederstyggelighed stå, hvor den ikke bør, (den, som læser det, han give Agt!) da skulle de, som ere i Judæa, fly til Bjergene; (1907)

Når I ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå — den, der læser dette, skal mærke sig det! — da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; (1992)

Lukas

2:22

And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to present him to the Lord; (KJB)

Og der hendes Renselsdage efter Mose Lov vare fuldkommede, førte de ham op til Jerusalem, at fremstille ham for Herren, (1819)

Og da deres Renselsesdage efter Mose Lov vare fuldkommede, bragte de ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren, (1907)

Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren (1992)

Lukas

2:40

And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him. (KJB)

Men Barnet voxte og blev stærk i Aanden, fuld med Viisdom; og Guds Naade var over ham. (1819)

Men Barnet voksede og blev stærkt og blev fuldt af Visdom: og Guds Nåde var over det. (1907)

Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. (1992)

Lukas

4:4


Deu 8:3

And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God. (KJB)

Og Jesus svarede og sagde til ham: der er skrevet: Mennesket lever ikke aleneste af Brød, men af hvert Guds Ord. (1819)

Og Jesus svarede ham: "Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene." (1907)

Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹ « (1992)

Lukas

4:8

And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (KJB)

Jesus svarede ham og sagde: vig bort bag mig, Satan! thi der er skrevet: du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. (1819)

Og Jesus svarede ham og sagde: "Der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene." (1907)

Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « (1992)

Lukas

4:18

The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, (KJB)

Herrens Aand er over mig, derfor salvede han mig; han har sendt mig til at kundgjøre Evangelium for de Fattige, at helbrede dem, som have et sønderknuset Hjerte, at forkynde de Fangne, at de skulle lades løs, og at de Blinde skulle faae Syn, at udlade de Plagede i Frihed, (1819)

"Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle få deres Syn, for at sætte plagede i Frihed, (1907)

Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, (1992)

Lukas

23:38

And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS. (KJB)

Men der var og sat en Overskrift over ham, skreven paa Græsk og Latin og Hebraisk: denne er den Jødernes Konge. (1819)

Men der var også sat en Overskrift over ham [skreven på Græsk og Latin og Hebraisk]: "Denne er Jødernes Konge." (1907)

Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«. (1992)

Lukas

23:42

And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. (KJB)

Og han sagde til Jesus: Herre! kom mig i hu, naar du kommer i dit Rige. (1819)

Og han sagde: "Jesus! kom mig i Hu, når du kommer i dit Rige!" (1907)

Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« (1992)

Johannes

2:10


And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now. (KJB)

og sagde til ham: / hvert Menneske sætter først den gode Viin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har forvaret den gode Viin indtil nu. (1819)

og siger til ham: / "Hvert Menneske sætter først den gode Vin frem, og når de ere blevne drukne, da den ringere; du har gemt den gode Vin indtil nu." (1907)

og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.« (1992)

Johannes

3:13

And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven. (KJB)

Og Ingen farer op til Himmelen, uden den, som foer ned af Himmelen, Menneskens Søn, som er i Himmelen. (1819)

Og ingen er faren op til Himmelen, uden han, som for ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen. (1907)

Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen. (1992)

Johannes

3:15

That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. (KJB)

paa det at hver den, som troer paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. (1819)

for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham. (1907)

for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. (1992)

Johannes

5:16

And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day. (KJB)

Og derfor forfulgte Jøderne Jesus, og søgte at slaae ham ihjel, efterdi han havde gjort dette paa en Sabbat. (1819)

Og derfor forfulgte Jøderne Jesus, fordi han havde gjort dette på en Sabbat. (1907)

Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. (1992)

Johannes

8:59

Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. (KJB)

Derfor optoge de Stene, for at kaste paa ham: men Jesus skjulte sig og gik ud af Templet og gik midt igjennem Mængden, og han undkom saaledes. (1819)

Så toge de Sten for at kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen. (1907)

Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. (1992)

Apostlernes

Gerninger

1:25

That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by trans-gression fell, that he might go to his own place. (KJB)

til at annamme denne Tjenestens og Apostel-Embedets Lod, som Judas veg fra for at gaae hen til sit eget Sted. (1819)

til at få denne Tjenestes og Apostelgernings Plads, som Judas forlod for at gå hen til sit eget Sted." (1907)

til at overtage den tjeneste og apostelgerning, som Judas har forladt for at gå bort til det sted, hvor han hører til.« (1992)

Apostlernes

Gerninger

7:30

And when forty years were expired, there appeared to him in the wilderness of mount Sina an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. (KJB)

Og der fyrretyve Aar vare fuldkommede, aabenbaredes Herrens Engel for ham i Sinai Bjergs Ørk, i en Tornebusk Ildslue. (1819)

Og efter fyrretyve Års Forløb viste en Engel sig for ham i Sinai Bjergs Ørken i en Tornebusk, der stod i lys Lue. (1907)

Efter fyrre års forløb viste en engel sig for ham i ørkenen ved bjerget Sinaj i flammen fra en brændende tornebusk. (1992)

Apostlernes

Gerninger

10:30

And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing, (KJB)

Og Cornelius sagde: for fire Dage siden fastede jeg indtil denne Time, og ved den niende Time bad jeg i mit Huus; og see, en Mand stod for mig i et skinnende Klændebon, (1819)

Og Kornelius sagde: "For fire Dage siden fastede jeg indtil denne Time, og ved den niende Time bad jeg i mit Hus; og se, en Mand stod for mig i et strålende Klædebon, (1907)

Så sagde Cornelius: »For fire dage siden, netop nu i den niende time, mens jeg bad herhjemme, står der pludselig en mand i lysende klæder foran mig, (1992)

Romerne

1:16

For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (KJB)

Jeg skammer mig ikke ved Christi Evangelium; thi det er en Guds Kraft til Saliggjørelse for hver den, som troer, baade for Jøde først og for Græker. (1819)

Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, både for Jøde først og for Græker. (1907)

For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. (1992)

Romerne

3:25


2Pe 1:9


1Jo 2:1

Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; (KJB)

hvilken Gud har fremstillet til en Forsoning formedelst Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed ved de forhen begangne Syndens Forlades i Guds Langmodighed; (1819)

hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen på hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde båret over med de forhen begåede Synder, (1907)

Ham gjorde Gud ved hans blod til et * sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, (1992)

Romerne

8:1

There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (KJB)

Saa er da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Christus Jesus, der ikke vandre efter Kjødet, men efter Aanden. (1819)

Så er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus. (1907)

Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. (1992)

Første

Corinth

5:4

In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, (KJB)

i vor Herrens Jesu Christi Navn, naar I ere forsamlede, og min Aand hos Eder, med vor Herrens Jesu Christus Kraft, (1819)

at, når i vor Herres Jesu Navn I og min Ånd ere forsamlede, så med vor Herres Jesu Kraft (1907)

Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft (1992)

Første

Corinth

6:20

For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. (KJB)

Thi I ere dyrekjøbte; ærer derfor Gud i Eders Legeme og i Eders Aand, hvilke høre Gud til. (1819)

Thi I bleve købte dyrt; ærer derfor Gud i eders Legeme! (1907)

for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme! (1992)

Første

Corinth

16:24

My love be with you all in Christ Jesus. Amen. (KJB)

Min Kjærlighed med Eder Alle i Christus Jesus! Amen (1819)

Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus! (1907)

Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. (1992)

Galaterne

3:1

O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you? (KJB)

O, I uforstandige Galater! hvo har fortryllet Eder, at I ikke lyde Sandheden? Eder, hvem Jesus Christus var malet for øine som korsfæstet iblandt Eder. (1819)

O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet? (1907)

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. (1992)

Galaterne

3:17

And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. (KJB)

Dette vil jeg sige: den Pagt, som forud er stadfæstet af Gud om Christus, kan Loven, om blev given fire hundrede og tredive Aar derefter, ikke rykke, at den skulde gjøre Forjættelsen til Intet. (1819)

Jeg mener dermed dette: En Pagt, som forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som blev til fire Hundrede og tredive År senere, ikke gøre ugyldig, så at den skulde gøre Forjættelsen til intet. (1907)

Hvad jeg mener, er dette: Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. (1992)

Galaterne

4:7

Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ. (KJB)

Saa at du ikke længer er Træl, men Søn; men er du Søn, da er du ogsaa Guds Arving formedelst Christus. (1819)

Altså er du ikke længer Træl, men Søn; men er du Søn, da er du også Arving ved Gud.

(1907)

Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. (1992)

Galaterne

6:15

For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature. (KJB)

Thi i Christus Jesus gjælder hverken Omskærelse eller Forhud Noget, men en ny Skabning. (1819)

Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning. (1907)

For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. (1992)

Efeserne

3:9


Col 1:16

And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ: (KJB)

og at oplyse Alle om Deelagtigheden i den Hemmelighed, som fra Verdens Begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle Ting ved Jesus Christus, (1819)

og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting, (1907)

og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, (1992)

Efeserne

3:14

For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, (KJB)

For denne Sags Skyld bøier jeg mine Knæ for vor Herrens Jesu Christi Fader, (1819)

 For denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen, (1907)

Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, (1992)

Efeserne

4:6

One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. (KJB)

een Gud og Alles Fader, som ere over Alle og ved Alle og i Eder alle! (1819)

én Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle! (1907)

én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. (1992)

Kolossenserne

1:2

To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. (KJB)

til de Hellige i Colossen, de troende Brødre i Christus: Naade være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Christus! (1819)

til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader! (1907)

Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader! (1992)

Kolossenserne

1:14

Rom 3:25

In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins: (KJB)

i hvilken vi have Forløsning ved hans Blod, nemlig Syndernes Forladelse; (1819)

 i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse, (1907)

i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. (1992)

Kolossenserne

1:23

If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister; (KJB)

saafremt I ellers forblive grundfæstede og stadige i Troen, og ikke lade Eder rokke fra det Evangeliums Haab hvilket I have hørt, hvilket er prædiket for al Skabningen under Himmelen, hvis Tjener jeg Paulus er bleven. (1819)

så sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Håbet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven. (1907)

hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. (1992)

Kolossenserne

3:6

For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience: (KJB)

for hvis Skyld Guds Vrede kommer over Vantroens Børn, (1819)

for disse Tings Skyld kommer Guds Vrede. (1907)

Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. (1992)

Første

Thessalonika

2:2

That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. (KJB)

at I ikke snarligen lade Eder forvilde i Sindet eller forfærde, hverken ved nogen Aand eller ved Lære eller ved Brev, som fra os, som var Christi dag forhaanden. (1819)

at I ikke i en Hast må lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Ånd eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Hånden. (1907)

så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. (1992)

Første

Timotheus

3:3

Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous; (KJB)

ikke hengiven til Viin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding; men billig, ikke kivagtig, ikke pengegjerrig; (1819)

ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmål, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk; (1907)

ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. (1992)

Første

Timotheus

3:16

And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. (KJB)

og uden Modsigelse stor er den Gudfrygtigheds hemmelighed: Gud er aabenbaret i Kjød, er retfærdiggjort i Aand, seet af Engle. prædiket iblandt Heninger, troet i Verden, optagen i herlighed. (1819)

Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev åbenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Ånd, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed. (1907)

Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i Ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden,taget op i herligheden. (1992)

Første

Timotheus

6:5

Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself. (KJB)

og forvendte Handler af Mennesker, fordærvede i Sindet, bedøvede Sandheden, som mene, at Gudsfrygt er en Vinding. Hold dig fra Saadanne. (1819)

og idelige Rivninger hos Mennesker, som ere fordærvede i Sindet og berøvede Sandheden, idet de mene, at Gudsfrygten er en Vinding*. (1907)

rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr; de mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig. (1992)

Anden

Timotheus

2:15

Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. (KJB)

Læg Vind paa at fremstille dig selv retskaffen for Gud, en Arbeider, som ikke behøver at skamme sig, som retteligen deler Sandheds ord. (1819)

Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som en, Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer Sandhedens Ord. (1907)

Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. (1992)

Titus

1:4

To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour. (KJB)

til Titus, min ægte Søn i den fælles Tro: Naade, Barmhjertighed Fred fra Gud Fader og den Herre Jesus Christus, vor Frelser! (1819)

til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Nåde og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser! (1907)

Til Titus, mit ægte barn i vor fælles tro. Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor frelser! (1992)

Titus

2:5

To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. (KJB)

at være sindige, kydske, huuslige, velvillige, deres Mænd underdanige; at Guds Ord skal ikke bespottes. (1819)

at være sindige, kyske, huslige, gode, deres egne Mænd undergivne, for at Guds Ord ikke skal bespottes. (1907)

til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. (1992)

Filemon

1:25

The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eders Aand! Amen. (1819)

Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd! (1907)

Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! (1992)

Jakob

5:16

Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. (KJB)

Bekjender Overtrædelserne for hverandre og beder for hverandre, at I kunne læges; en Retfærdigs Bøn formaaer Meget, naar den er alvorlig. (1819)

Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I må blive helbredte; en retfærdigs Bøn formår meget, når den er alvorlig. (1907)

Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. (1992)

Første

Peter

4:1

Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin; (KJB)

Efterdi da Christus var lidt for os i Kjødet, væbner Eder og med det samme Sind, (thi den, som har lidt i Kjødet, har ladet af fra Synden), (1819)

Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, så skulle også I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd), (1907)

Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden (1992)

Anden

Peter

2:17

These are wells without water, clouds that are carried with a tempest; to whom the mist of darkness is reserved for ever. (KJB)

Disse ere vandløse Kilder, Skyer som drives af Hvirvelvind, for hvilke Mørke og Mulm til evig Tid er bevaret. (1819)

Disse ere vandløse Kilder og Tågeskyer, som drives af Stormvind; for dem er Mørke og Mulm bevaret. (1907)

Disse mennesker er udtørrede kilder og tåger, der jages af stormen, og dystert mørke venter dem. (1992)

Første

Johannes

5:7

For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. (KJB)

Thi de ere tre, som vidne (i Himmelen: Faderen, Ordet og den Hellig Aand; og disse tre ere eet. (1819)

Thi tre ere de, som vidne: (1907)

For der er tre, som vidner: (1992)

Første

Johannes

5:8

And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one. (KJB)

Og de ere tre, som vidne paa Jorden:) Aanden og vandet og Blodet; og disse tre forene sig til eet. (1819)

Ånden og Vandet og Blodet; og disse tre forene sig til ét. (1907)

Ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til ét. (1992)

Anden

Johannes

1:13

The children of thy elect sister greet thee. Amen. (KJB)

Din Søsters, den Udvalgtes, Børn hilse dig. Amen. (1819)

Din Søsters, den udvalgtes, Børn hilse dig. (1907)

Din udvalgte søsters børn hilser dig. (1992)

Johannes

Åbenbaring

2:15

So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. (KJB)

Saaledes har du og dem, som holde ved de Nikolaiters Lærdom; hvilkeg jeg hader. (1819)

Således har også du dem, som holde fast ved Nikolaitternes Lære på lignende Vis. (1907)

Sådan har du også nogle, der ligeledes holder fast ved nikolaitternes lære. (1992)

Johannes

Åbenbaring

14:5

And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God. (KJB)

og i deres Mund er ikke funden Svig; thi de ere ustraffelige for Guds Throne. (1819)

og i deres Mund er der ikke fundet Løgn; thi de ere ulastelige. (1907)

og der fandtes ikke løgn i deres mund; de er uden fejl. (1992)

Johannes

Åbenbaring

21:24

And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it. (KJB)

Og Folkeslagene af de Frelste skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger føre deres Glands og Herlighed til den. (1819)

Og Folkeslagene skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger bringe deres Herlighed til den, (1907)

Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger komme ind i den med deres herligheder. (1992)

Johannes

Åbenbaring

22:14

Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. (KJB)

Salige ere de, som gjøre hans Befalinger, paa det de maa faae Adgang til Livsens Træ og indgaae igjennem Portene i Staden. (1819)

Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne få Adgang til Livets Træ og gå ind igennem Portene i Staden. (1907)

Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. (1992)

Johannes

Åbenbaring

22:21

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder alle. Amen. (1819)

Den Herres Jesu Nåde være med alle! (1907)

Herren Jesu nåde være med jer alle! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Berg

E-mail


facebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA