Hebræerne

1:2


Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; (KJB)

saa har han i disse sidste Dag talet til os ved Sønnen; / hvem han har sat til en Arving over alle Ting, ved hvem han og har gjort Verden; (1819)

så har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn, / hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han også har skabt Verden; (1907)

men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. (1992)

Hebræerne

1:3

Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; (KJB)

hvilken, efterdi han er hans herligheds Glands og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Kraftes Ord, saa gjorde han ved sig selv vore Synders Renselse og satte sig hos Majestætens høire Haand i det Høie; (1819)

han, som - efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord - efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Hånd i det høje, (1907)

Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vore synder, tog han sæde ved den Højestes højre hånd i det høje, (1992)

Hebræerne

1:7

And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. (KJB)

Om Englene hedder det: han bruger sine Engle som Vinde og sine Tjenere som Ildslue. (1819)

Og om Englene hedder det: "Han gør sine Engle til Vinde og sine Tjenere til Ildslue"; (1907)

Om englene hedder det: Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild, (1992)

Hebræerne

1:8

But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom. (KJB)

Men til Sønnen: din Trone, o Gud! staaer i al Evighed, Retviishedens Spiir er dit Riges Spiir. (1819)

men om Sønnen: "Din Trone, o Gud! står i al Evighed, og Rettens Kongestav er dit Riges Kongestav. (1907)

men til Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter. (1992)

Hebræerne

1:11

They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment; (KJB)

De skulle forgaae, men du bliver ved; de skulle tilhobe ældes som et Klædebon, (1819)

De skulle forgå, men du bliver; og de skulle til Hobe ældes som et Klædebon, (1907)

De går til grunde, men du består, de slides alle op som klæder, (1992)

Hebræerne

1:12

And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail. (KJB)

ja som et Klæde skal du sammenrulle dem, og de skulle omskiftes; men du, du er den Samme, og dine Aar skulle ikke aflade. (1819)

ja, som et Klæde skal du sammenrulle dem, og de skulle omskiftes; men du er den samme, og dine År skulle ikke få Ende". (1907)

du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men du er den samme, dine år får aldrig ende. (1992)

Hebræerne

2:7

Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honour, and didst set him over the works of thy hands: (KJB)

Et Lidet gjorde du ham ringere end Englene; med Ære og Hæder kronede du ham og satte ham over dine Hænders Gjerninger; (1819)

Du gjorde ham en kort Tid ringere end Engle; med Herlighed og Ære kronede du ham; (1907)

Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle, med herlighed og ære har du kronet ham, (1992)

Hebræerne

2:10

For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. (KJB)

Thi det sømmede ham, for hvem alle Ting ere og ved hvem alle ting ere, ham, som vilde føre de mange Børn til Herlighed, ved Lidelser at indvie deres Saliggjørelses Stifter. (1819)

Thi det sømmede sig ham, for hvis Skyld alle Ting ere, og ved hvem alle Ting ere, når han førte mange Sønner til Herlighed, da at fuldkomme deres Frelses Ophavsmand igennem Lidelser. (1907)

For når Gud, for hvis skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. (1992)

Hebræerne

2:13

And again, I will put my trust in him. And again, Behold I and the children which God hath given me. (KJB)

Og atter: jeg vil forlade mig paa ham. Og atter: see, her er jeg og de Børn, som Gud har givet mig. (1819)

Og fremdeles: "Jeg vil forlade mig på ham." Og fremdeles: "Se, her er jeg og de Børn, som Gud har givet mig." (1907)

og ligeledes: Jeg vil sætte min lid til ham, endvidere: Her er jeg og de børn, Gud har givet mig. (1992)

Hebræerne

2:14

Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; (KJB)

Efterdi da Børnene ere deelagtige i Kjød og Blod, er han iligemaade bleven deelagtig deri, at han ved Døden skulde gjøre den magtesløs, som havde Dødens Vælde, det er Djævelen, (1819)

Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev også han i lige Måde delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen, (1907)

Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, (1992)

Hebræerne

2:16

For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. (KJB)

Thi ingenlunde antager han sig Englene, men Abrahams Sæd antager han sig. (1819)

Thi det er jo dog ikke Engle, han tager sig af, men Abrahams Sæd tager han sig af. (1907)

Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. (1992)

Hebræerne

3:1

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus; (KJB)

Derfor, I hellige Brødre, deelagtige i det himmelske Kald! betragter vor Bekjendelses Apostel og Ypperstepræst, Christus Jesus, (1819)

Derfor, hellige Brødre, delagtige i en himmelsk Kaldelse! ser hen til vor Bekendelses Udsending og Ypperstepræst, Jesus, (1907)

Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald: Se hen til vor bekendelses apostel og ypperstepræst, Jesus, (1992)

Hebræerne

3:4

For every house is builded by some man; but he that built all things is God. (KJB)

Thi hvert Huus beredes af Nogen; men den, som bereder alle Ting, er Gud. (1819)

Thi hvert Hus indrettes af nogen; men den, som har indrettet alt, er Gud. (1907)

Ethvert hus har en bygmester, men den, der har bygget alle ting, er Gud. (1992)

Hebræerne

3:7

Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, (KJB)

Derfor, som den Hellig Aand siger: i Dag, naar I høre hans Røst, (1819)

Derfor, som den Helligånd siger: "I Dag, når I høre hans Røst, (1907)

Derfor, som Helligånden siger: Om I dog i dag ville lytte til ham! (1992)

Hebræerne

3:8

Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness: (KJB)

da forhærder ikke Eders Hjerter, som det skete i Forbittrelsen, paa Fristelsens Dag i Ørken, (1819)

da forhærder ikke eders Hjerter, som det skete i Forbitrelsen*, på Fristelsens** Dag i Ørkenen, (1907)

Gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret, på fristelsens dag i ørkenen, (1992)

Hebræerne

3:10


Psa 95:10

Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways. (KJB)

Derfor harmedes jeg paa hiin Slægt og sagde: de fare altid vild i Hjertet, og selv kjende de ikke mine Veie. (1819)

Derfor harmedes jeg på denne Slægt og sagde: De fare altid vild i Hjertet; men de kendte ikke mine Veje, (1907)

Derfor følte jeg afsky for den slægt, og jeg sagde: De farer altid vild i deres hjerte, og de kender ikke mine veje. (1992)

Hebræerne

3:15

While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. (KJB)

Idet der siges: i Dag, naar I høre hans Røst, de forhærder ikke Eders Hjerter, som i Forbittrelsen: (1819)

Når der siges: "I Dag, når I høre hans Røst, da forhærder ikke eders Hjerter som i Forbitrelsen": (1907)

Når det hedder: Om I dog i dag ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret, (1992)

Hebræerne

3:16

For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses. (KJB)

hvo vare da vel de, som hørte den, og dog forbittrede ham? Mon ikke Alle, som udgik af Ægypten ved Moses? (1819)

hvem vare da vel de, som hørte og dog voldte Forbitrelse? Mon ikke alle, som gik ud af Ægypten ved Moses? (1907)

hvem var det så, der havde hørt ham og alligevel gjorde oprør? Var det ikke alle dem, der anført af Moses var vandret ud fra Egypten? (1992)

Hebræerne

4:6

Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief: (KJB)

Efterdi altsaa det er tilbage, at Nogle skulle indgaae til den, og de, hvem Forjættelsen først var forkyndet, ikke kom ind formedelst Vantro: (1819)

Efterdi der altså står tilbage, at nogle skulle gå ind til den, og de, hvem der først blev forkyndt godt Budskab, ikke gik ind for deres Genstridigheds Skyld: (1907)

Det står altså endnu tilbage, at nogle kommer ind til hvilen, og de, der tidligere havde fået det glædelige budskab, var på grund af ulydighed ikke kommet ind. (1992)

Hebræerne

4:7

Again, he limiteth a certain day, saying in David, To day, after so long a time; as it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts. (KJB)

saa bestemmer han atter en Dag: i Dag, da han siger ved David efter saa lang en Tid, (som forhen sagt): i Dag naar I høre hans Røst, forhærder ikke Eders Hjerter. (1819)

så bestemmer han atter en Dag: "I Dag", siger han ved David så lang Tid efter, (som ovenfor sagt): "I Dag, når I høre hans Røst, da forhærder ikke eders Hjerter!" (1907)

Derfor fastsætter han for anden gang en dag, som skal være »i dag«, idet han efter så lang tids forløb taler ved David, som det før er nævnt: Om I dog i dag ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde. (1992)

Hebræerne

4:8

For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day. (KJB)

Thi dersom Josva havde skaffet dem Hvile, da havde han ikke derefter talet om en anden Dag. (1819)

Thi dersom Josva havde skaffet dem Hvile, da vilde han* ikke tale om en anden Dag siden efter. (1907)

For hvis Josva havde ført dem ind til hvilen, ville Gud ikke senere have talt om en anden dag. (1992)

Hebræerne

4:11

Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. (KJB)

Lader os derfor beflitte os at komme ind til hiin Hvile, paa det ikke Nogen skal kalde efter samme Vantroes Exempel. (1819)

Lader os derfor gøre os Flid for at gå ind til hin Hvile, for at ikke nogen skal falde ved den samme Genstridighed, som hine gave Eksempel på. (1907)

Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. (1992)

Hebræerne

5:4

And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. (KJB)

Og Ingen tager sig selv denne ære, men den, som er kaldet af Gud, ligesom og Aron var. (1819)

Og ingen tager sig selv den Ære, men han kaldes af Gud, ligesom jo også Aron. (1907)

Den værdighed kan ingen selv tage, man må ligesom Aron kaldes af Gud. (1992)

Hebræerne

5:12

For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat. (KJB)

Thi skjøndt I efter Tiden endog burde være Lærere, have I atter behov, at man skal lære Eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne saadanne, som have Mælk behov og ikke haard Føde. (1819)

Thi skønt I efter Tiden endog burde være Lærere, trænge I atter til, at man skal lære eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne sådanne, som trænge til Mælk og ikke til fast Føde. (1907)

For I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord, ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke for fast føde. (1992)

Hebræerne

5:14

But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. (KJB)

men for de Fuldkomne er haard Føde, hvilke ved Forfarenhed have øvet Sands til at skjelne mellem Godt og Ondt. (1819)

men for de fuldkomne er den faste Føde, for dem, som på Grund af deres Erfaring have Sanserne øvede til at skelne mellem godt og ondt. (1907)

Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt. (1992)

Hebræerne

6:2


Opstandelse af de døde

Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. (KJB)

og Læren om Daab og Haandspaalæggelse og de Dødes Opstandelse og den evige Dom. (1819)

med Lære om Døbelser og Håndspålæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom. (1907)

med lære om dåb og håndspålæggelse, om dødes opstandelse og evig dom. (1992)

Hebræerne

6:6

If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. (KJB)

og falde fra, atter kunne fornyes til Omvendelse, / da de korsfæste sig selv Guds Søn og gjøre ham til Spot. (1819)

og som ere faldne fra, - dem er det umuligt atter at forny til Omvendelse, / da de igen korsfæste sig Guds Søn og stille ham til Spot. (1907)

og som så falder fra; for de korsfæster selv Guds søn igen og gør ham til spot. (1992)

Hebræerne

6:10

For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. (KJB)

Thi Gud er ikke uretfærdig, at han skulde forglemme Eders Gjerning og den Kjærlighedens Møie, som I viste for hans Navn, idet I have tjent og tjene de Hellige. (1819)

Thi Gud er ikke uretfærdig, så at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige. (1907)

For Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed, som I har vist hans navn, ved at I har tjent og stadig tjener de hellige. (1992)

Hebræerne

7:14

For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. (KJB)

Thi det er vitterligt, at vore Herre er oprunden af Juda, for hvilken Stamme Moses Intet har forordnet om Præstedømmet. (1819)

thi det er vitterligt, at af Juda er vor Herre oprunden, og for den Stammes Vedkommende har Moses intet talt om Præster. (1907)

Det er jo en kendt sag, at vor Herre er af Judas stamme, og Moses har ikke sagt noget om præster af denne stamme. (1992)

Hebræerne

7:17

For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec. (KJB)

Thi han vidner: du er en Præst evindeligen, efter Melchisedeks Viis. (1819)

Thi han får det Vidnesbyrd: "Du er Præst til evig Tid efter Melkisedeks Vis." (1907)

Det er bevidnet om ham: Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. (1992)

Hebræerne

7:21

(For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:) (KJB)

(thi hine bleve Præster uden Ed, men denne med Ed, ved den, som siger til ham: Herren har svoret, og det skal ikke angre ham: du er en Præst evindelig efter Melchisedeks Viis): (1819)

(thi hine ere blevne Præster uden Ed, men denne med Ed, ved den, som siger til ham: "Herren svor, og han skal ikke angre det: Du er Præst til evig Tid"): (1907)

er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt, (1992)

Hebræerne

7:25

Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. (KJB)

hvorfor han og kan fuldkommeligen gjøre dem salige, som komme til Gud formedelst ham, efterdi han lever altid til at træde frem for dem. (1819)

hvorfor han også kan fuldkomment frelse dem, som komme til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at gå i Forbøn for dem. (1907)

Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. (1992)

Hebræerne

7:26

For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; (KJB)

Thi saadan en Ypperstepræst sømmede os, som en hellig, uden Skyld, ubesmittet, adskilt fra Syndere, og ophøiet over Himlene; (1819)

Thi en sådan Ypperstepræst var det også, som sømmede sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene; (1907)

For en sådan ypperstepræst trængte vi til, en der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene, (1992)

Hebræerne

7:27

Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself. (KJB)

som ikke dagligen har fornøden, som de andre Ypperstepræster, at frembære Offer først for egne Synder, derefter for Folkets; thi dette gjorde han een Gang for alle, der han offrede sig selv. (1819)

en, som ikke hver Dag har nødig, som Ypperstepræsterne, at frembære Ofre først for sine egne Synder, derefter for Folkets; thi dette gjorde han én Gang for alle, da han ofrede sig selv. (1907)

en der ikke som de andre ypperstepræster er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder og så for folkets; for det har han gjort én gang for alle, da han bragte sig selv som offer. (1992)

Hebræerne

7:28

For the law maketh men high priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore. (KJB)

Thi Loven beskikker til Ypperstepræster Mennesker, som have Skrøbelighed; men Edens Ord, senere end Loven, beskikker Sønnen, for den til evig Tid Fuldkommede. (1819)

Thi Loven indsætter til Ypperstepræster Mennesker, som have Skrøbelighed; men Edens Ord, som kom senere end Loven, indsætter en Søn, som er fuldkommet til evig Tid: (1907)

For loven indsætter skrøbelige mennesker som ypperstepræster, men edsordet, der er nyere end loven, indsætter en søn, som for evigt er nået til målet. (1992)

Hebræerne

8:4

For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law: (KJB)

Men skulle han være Præst paa Jorden, da var han det aldeles ikke, efterdi der er Præster, som frembære Gaverne efter Loven; (1819)

Dersom han nu var på Jorden, da var han ikke engang Præst, efterdi der her er dem, som frembære Gaverne efter Loven; (1907)

Hvis han nu var her på jorden, ville han ikke engang være præst, da der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven. (1992)

Hebræerne

8:5

Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. (KJB)

hvilke tjene ved Afbildningen og Skykken af det Himmelske, eftersom det blev Moses af Gud betydet, der han skulde berede Tabernaklet: see til, sagde han, du gjør Altidng efter den Lignelse, der blev viist dig paa Bjerget. (1819)

hvilke jo tjene ved en Afbildning og Skygge af det himmelske, således som det blev Moses betydet af Gud, da han skulde indrette Tabernaklet: "Se til, sagde han, at du gør alting efter det Forbillede, der blev vist dig på Bjerget." (1907)

De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse Åbenbaringsteltet. Han sagde: »Sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget.« (1992)

Hebræerne

8:12

For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. (KJB)

Thi jeg vil være naadig imod deres Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme deres Synder og deres Overtrædelser. (1819)

Thi jeg vil være nådig imod deres Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme deres Synder." (1907)

Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd.« (1992)

Hebræerne

9:6

Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. (KJB)

Da nu dette var saaledes indrettet, gik Præsterne altid ind i det forreste Tabernakel, naar de forrettede Tjenesten;

 (1819)

Idet nu dette er således indrettet, gå Præsterne til Stadighed ind i det forreste Telt, når de forrette Tjenesten; (1907)

Således er dette indrettet, og i det forreste rum går præsterne til stadighed ind, når de gør tjeneste; (1992)

Hebræerne

9:12

Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. (KJB)

hverken ved Blod af Bukke eller Kalve, men ved sit eget Blod, eengang i Helligdommen, og fandt en evig Forløsning. (1819)

og gik ikke heller med Blod af Bukke eller Kalve, men med sit eget Blod én Gang for alle ind i Helligdommen og vandt en evig Forløsning. (1907)

og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det Allerhelligste og vandt evig forløsning. (1992)

Hebræerne

9:26

For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. (KJB)

(ellers havde han ofte maattet lide fra Verdens Begyndelse;) men nu er han eengang i Tidens Fuldkommelse aabenbaret for at afskaffe Synden ved sit Offer. (1819)

ellers havde han måttet lide mange Gange fra Verdens Grundlæggelse; men nu er han én Gang for alle ved Tidernes Fuldendelse åbenbaret for at bortskaffe Synden ved sit Offer. (1907)

for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. (1992)

Hebræerne

10:9

Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. (KJB)

saa siger han: see, jeg kommer, for at gjøre, Gud! din Villie. (han ophæver det Første for at sætte det Andet.) (1819)

så har han derefter sagt: "Se, jeg er kommen for at gøre din Villie." Han ophæver det første for at fastsætte det andet. (1907)

så fortsætter han: »Se, jeg er kommet for at gøre din vilje.« Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft, (1992)

Hebræerne

10:15

Whereof the Holy Ghost also is a witness to us: for after that he had said before, (KJB)

Dette vidner ogsaa den Hellig Aand for os; thi efter først at have sagt: (1819)

Men også den Helligånd giver os Vidnesbyrd; thi efter at have sagt: (1907)

Det bevidner Helligånden også for os; for efter at have sagt: (1992)

Hebræerne

10:23

Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;) (KJB)

Lader os holde fast ved Haabets urokkelige Bekjendelse; thi han er trofast, som gav Forjættelsen; (1819)

lader os fastholde Håbets Bekendelse urokket; thi trofast er han, som gav Forjættelsen; (1907)

Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast; (1992)

Hebræerne

10:30

For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, The Lord shall judge his people. (KJB)

Thi vi kjende den, som har sagt: mig hører Hevnen til, jeg vil betale, siger Herren; og atter: Herren skal dømme sit Folk. (1819)

Thi vi kende den, som har sagt: "Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren;" og fremdeles: "Herren skal dømme sit Folk." (1907)

Vi kender jo ham, der har sagt: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« og derefter: »Herren vil dømme sit folk.« (1992)

Hebræerne

10:34

For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. (KJB)

Thi baade have I Medlidenhed med mine Baand, og I skikkede Eder med Glæde deri, atman røvede Eders Gods, vidende, at I have i Eder selv et bedre og blivende Gods i Himlene. (1819)

Thi både havde I Medlidenhed med de fangne, og I fandt eder med Glæde i, at man røvede, hvad I ejede, vidende, at I selv have en bedre og blivende Ejendom. (1907)

For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. (1992)

Hebræerne

10:38

Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. (KJB)

Men den Retfærdige af Troen skal leve; og dersom Nogen udddrager sig, har min Sjæl ikke Behagelighed i ham. (1819)

Men min retfærdige skal leve af Tro; og dersom han unddrager sig, har min Sjæl ikke Behag i ham." (1907)

og min retfærdige skal leve af tro, men viger han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham. (1992)

Hebræerne

11:3

Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. (KJB)

Ved Tro forstaae vi, at Verden er bleven beredt ved Guds Ord, saa at de Ting, som sees, ere blevne af dem, der ikke vare tilsyne. (1819)

Ved Tro fatte vi, at Verden er bleven skabt ved Guds Ord, så det ikke er af synlige Ting, at det, som ses, er blevet til.  (1907)

I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt. (1992)

Hebræerne

11:5

By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. (KJB)

Formedelst Tro blev Enok borttagen, at han ikke skulde see Døden og blev ikke funden, efterdi Gud havde taget ham bort; thi før han blev borttagen, havde han det Vidnesbyrd, at han behagede Gud. (1819)

Ved Tro blev Enok borttagen, for at han ikke skulde se Døden, og han blev ikke funden, efterdi Gud havde taget ham bort; thi før Borttagelsen har han fået det Vidnesbyrd, at han har behaget Gud. (1907)

I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. (1992)

Hebræerne

11:6

But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. (KJB)

Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi det bør den, som kommer frem for Gud, at troe, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham. (1819)

Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi den, som kommer frem for Gud, bør tro, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham. (1907)

Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. (1992)

Hebræerne

11:10

For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. (KJB)

thi han forventede den Stad som har Grundvold, hvis Bygmester og Forarbeider er Gud. (1819)

thi han forventede den Stad, som har fast Grundvold, hvis Bygmester og Grundlægger er Gud. (1907)

for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. (1992)

Hebræerne

11:11

Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. (KJB)

Formedelst Tro fik selv Sara Kraft til at undfange, og fødte over Hendes Alders Tid; thi hun agtede ham at være trofast, som havde lovet det. (1819)

Ved Tro fik endog Sara selv Kraft til at undfange endog ud over sin Alders Tid; thi hun holdt ham for trofast, som havde forjættet det. (1907)

I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. (1992)

Hebræerne

11:13

These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. (KJB)

I Tro døde alle disse, uden at have opnaaet Forjættelserne, men saae dem langt borte og lode sig overbevise og hilsede dem og bekjendte, at de vare Gjester og Udlændinge paa Jorden. (1819)

I Tro døde alle disse uden at have opnået Forjættelserne; men de så dem langt borte og hilsede dem og bekendte, at de vare fremmede og Udlændinge på Jorden. (1907)

Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. (1992)

Hebræerne

11:21

By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, leaning upon the top of his staff. (KJB)

Formedelst Tro velsignede Jakob, der han døde, hver af Josephs Sønner og tilbad, lænende sig over sin Stav. (1819)

Ved Tro velsignede Jakob døende hver af Josefs Sønner og tilbad, lænende sig over sin Stav. (1907)

I tro velsignede Jakob, da han lå for døden, begge Josefs sønner, og han bøjede sig i bøn over grebet på sin stav. (1992)

Hebræerne

11:34

Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. (KJB)

skulde Ildens Kraft, undflyede Sværdets Od, bleve Stærke efter Skrøbelighed, bleve vældige i Krigen, bragte Fjendernes Leire til at vige. (1819)

slukkede Ilds Kraft, undslap Sværds Od, bleve stærke efter Svaghed, bleve vældige i Krig, bragte fremmedes Hære til at vige. (1907)

slukkede voldsom ild, undgik truende sværd, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. (1992)

Hebræerne

11:37

They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented; (KJB)

de bleve stenede, gjennemsavgede, fristede, henrettede med Sværd, gik omkring i Faare- og Gedeskind, lidende Mangel, betrængte, mishandlede, (1819)

de bleve stenede, gennemsavede, fristede, dræbte med Sværd, gik omkring i Fåre- og Gedeskind, lidende Mangel, betrængte, mishandlede (1907)

De blev stenet, gennemsavet, døde for sværdet eller gik omkring i fåreskind og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet; (1992)

Hebræerne

12:7

If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? (KJB)

Dersom I lider Revselse, handler Gud med Eder, som med Børn; thi hvo er den Søn, som Faderen ikke revser? (1819)

Holder ud og lader eder tugte; Gud handler med eder som med Sønner; thi hvem er den Søn, som Faderen ikke tugter? (1907)

For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? (1992)

Hebræerne

12:20

(For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart: (KJB)

Thi de fordroge ikke det, som var budet, at endog, dersom et Dyr rørte ved Bjerget, skulde et stenes eller fældes med et Pileskud. (1819)

Thi de kunde ikke bære det, som blev påbudt: "Endog om et Dyr rører ved Bjerget, skal det stenes". (1907)

fordi de ikke kunne bære befalingen: »Selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes;« (1992)

Hebræerne

12:28

Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: (KJB)

Efterdi vi da have bekommet et ubevægeligt Rige, saa lader os holde fast ved Naaden, ved hvilken vi kunde tjene Gud velbehagligen, med Undseelse og Ærefrygt. (1819)

Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, så lader os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og Frygt. (1907)

Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt. (1992)

Hebræerne

13:21

Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen. (KJB)

han befæste Eder i al god Gjerning til at gjøre hans Villie, og han virke i Eder det, som er velbehageligt for ham selv, ved Jesus Christus: ham være Ære i al Evighed! Amen. (1819)

han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Åsyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen. (1907)

sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen. (1992)

Hebræerne

13:25

Grace be with you all. Amen. (KJB)

Naaden være med Eder alle! Amen. (1819)

Nåden være med eder alle! (1907)

Nåden være med jer alle! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA