Galatarar

1:6


I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel: (KJB)

Jeg undrer paa, at I saa snart lade Eder afvende fra den, som kaldte Eder ved Christi Naade, til et andet Evangelium; (1819)

Jeg undrer mig over, at I så snart lade eder føre bort fra ham, som kaldte eder til Kristi Nåde, hen til et anderledes Evangelium; (1907)

Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, (1992)

Galatarar

1:14


And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. (KJB)

Og jeg gik langt videre i Jødedommen, end mange af mine Jævnaldrende i mit Folk, idet jeg var overmaade nidkjær for mine fædrene Lærdomme. (1819)

Og jeg gik videre i Jødedommen end mange jævnaldrende i mit Folk, idet jeg var langt mere nidkær for mine fædrene Overleveringer. (1907)

Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer. (1992)

Galatarar

1:18


Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days. (KJB)

Siden, efter tre Aar, drog jeg op til Jerusalem for at blive kjendt med Petrus og blev femten Dage hos ham. (1819)

Senere, tre År efter, drog jeg op til Jerusalem for at blive kendt med Kefas og blev hos ham i femten Dage. (1907)

Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage; (1992)

Galatarar

1:22


And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ: (KJB)

Men af Person var jeg ubekjendt for Christi Menigheder i Judæa, (1819)

Men personlig var jeg ukendt for Judæas Menigheder i Kristus; (1907)

Jeg var personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa; (1992)

Galatarar

1:24

And they glorified God in me. (KJB)

og de prisede Gud for mig. (1819)

og de priste Gud for mig. (1907)

og de priste Gud for mig. (1992)

Galatarar

2:6

But of these who seemed to be somewhat, (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth no man's person:) for they who seemed to be somewhat in conference added nothing to me: (KJB)

Men de, som ansaaes for at være Noget, hvormeget de vare, vedkommer mig ikke, Gud ser ikke paa Menneskens Person;) de Ansete, siger jeg lagde Intet til min Lærdom. (1819)

Men fra deres Side, som ansås for at være noget, (hvordan de fordum vare, er mig uden Forskel; Gud ser ikke på et Menneskes Person;) - over for mig nemlig havde de ansete intet at tilføje. (1907)

Og de, som anses for at være noget — hvad de engang var, er mig ligegyldigt, Gud gør ikke forskel på mennesker — mig pålagde de ansete intet nyt. (1992)

Galatarar

2:11

But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. (KJB)

Men der Petrus kom til Antiochia, modsagde jeg ham lige i Øinene, efterdi han var at laste. (1819)

Men da Kefas kom til Antiokia, trådte jeg op imod ham for hans åbne Øjne, thi domfældt var han. (1907)

Men da Kefas kom til Antiokia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. (1992)

Galatarar

2:14

But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? (KJB)

Men der jeg saae, at de ikke vandrede lige efter Evangeliums Sandhed, sagde jeg til Petrus i Alles Paahør: dersom du, som er en Jøde, lever paa hedensk Viis og ikke paa jødisk Viis, hvorfor tvinger du da Hendingerne til at leve paa jødisk Viis? (1819)

Men da jeg så, at de ikke vandrede rettelig efter Evangeliets Sandhed, sagde jeg til Kefas i alles Påhør: Når du, som er en Jøde, lever på hedensk og ikke på jødisk Vis, hvor kan du da tvinge Hedningerne* til at opføre sig som Jøder? (1907)

Men da jeg så, at de ikke gik lige fremad efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør: Når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? (1992)

Galatarar

2:17


But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. (KJB)

Men om vi, idet vi søge at blive retfærdiggjorte i Christus, ogsaa selv befandtes at være Syndere, da var jo Christus Syndens Tjener. Det være langt fra! (1819)

Men når vi, idet vi søgte at blive retfærdiggjorte i Kristus, også selv fandtes at være Syndere, så er jo Kristus en Tjener for Synd? Det være langtfra! (1907)

Men når vi, ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærinde? Aldeles ikke! (1992)

Galatarar

3:1


O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you? (KJB)

O, I uforstandige Galater! hvo har fortryllet Eder, at I ikke lyde Sandheden? Eder, hvem Jesus Christus var malet for øine som korsfæstet iblandt Eder. (1819)

O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet? (1907)

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. (1992)

Galatarar

3:3


Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? (KJB)

Ere I saa uforstandige? ville I, som begyndte i Aanden, nu fuldende i Kjødet? (1819)

Ere I så uforstandige? ville I, som begyndte i Ånd, nu ende i Kød? (1907)

Er I så uforstandige? I begyndte dog i Ånden, vil I nu ende i kødelighed? (1992)

Galatarar

3:17


And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. (KJB)

Dette vil jeg sige: den Pagt, som forud er stadfæstet af Gud om Christus, kan Loven, om blev given fire hundrede og tredive Aar derefter, ikke rykke, at den skulde gjøre Forjættelsen til Intet. (1819)

Jeg mener dermed dette: En Pagt, som forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som blev til fire Hundrede og tredive År senere, ikke gøre ugyldig, så at den skulde gøre Forjættelsen til intet. (1907)

Hvad jeg mener, er dette: Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. (1992)

Galatarar

3:21


Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. (KJB)

Er da Loven mod Guds Forjættelser? Det være langt fra! Thi var der givet en Lov, som kunde levendegjøre, da erholdtes Retfærdighed virkeligen ved Loven. (1819)

Er da Loven imod Guds Forjættelser? Det være langtfra! Ja, hvis der var givet en Lov, som kunde levendegøre, da var Retfærdigheden virkelig af Lov. (1907)

Er loven da imod Guds løfter? Aldeles ikke! For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. (1992)

Galatarar

3:29


And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. (KJB)

Men ere i Christi, da ere i jo Abrahams Sæd og Arvinger efter Forjættelsen. (1819)

Men når I høre Kristus til, da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse. (1907)

og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. (1992)

Galatarar

4:1


Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; (KJB)

Men jeg siger: saa længe Arvingen er et Barn, er der ingen Forskjel mellem ham og Trællen, enddog han er Herre over alt Godset; (1819)

Men jeg siger: Så længe Arvingen er umyndig, er der ingen Forskel imellem ham og en Træl, skønt han er Herre over alt Godset; (1907)

Hvad jeg mener, er: Så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt; (1992)

Galatarar

4:6


And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. (KJB)

Eftersom i da ere Sønner, har Gud udsendt sin Søns Aand i Eders Hjerter, som raaber: Abba, Fader! (1819)

Men fordi I ere Sønner, har Gud udsendt i vore Hjerter sin Søns Ånd, som råber: Abba, Fader! (1907)

Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader! (1992)

Galatarar

4:7


Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ. (KJB)

Saa at du ikke længer er Træl, men Søn; men er du Søn, da er du ogsaa Guds Arving formedelst Christus. (1819)

Altså er du ikke længer Træl, men Søn; men er du Søn, da er du også Arving ved Gud. (1907)

Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. (1992)

Galatarar

4:8


Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. (KJB)

Vel fandt, dengang da I ikke kjendte Gud, tjente I dem, som ei af Væsen ere Guder.

 (1819)

Dengang derimod, da I ikke kendte Gud, trællede I for de Guder, som af Natur ikke ere det. (1907)

Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. (1992)

Galatarar

4:13


Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. (KJB)

Men I vide, at jeg under Kjødets Skrøbelighed første Gang prædikede Eder Evangelium; (1819)

Men I vide, at det var på Grund af en Kødets Svaghed, at jeg første Gang forkyndte Evangeliet for eder; (1907)

I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer, (1992)

Galatarar

4:15


Where is then the blessedness ye spake of? for I bear you record, that, if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes, and have given them to me. (KJB)

Hvor prisede i Eder da salige! Thi jeg giver Eder det Vidnesbyrd, at, om det havde været muligt, havde I udrevet Eders Øine og givet mig. (1819)

Hvor er da nu eders Saligprisning? Thi jeg giver eder det Vidnesbyrd, at, om det havde været muligt, havde I udrevet eders Øjne og givet mig dem. (1907)

Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde revet jeres øjne ud og givet mig dem, hvis I kunne. (1992)

Galatarar

4:19


My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you, (KJB)

Mine Børn, hvilke jeg atter føder med Smerte, indtil Christus faaer sin Skikkelse i Eder! (1819)

Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder! (1907)

Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer! (1992)

Galatarar

4:26


But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. (KJB)

Men det Jerusalem heroventil er den frie Kvinde, som er alle vores Moder. (1819)

Men Jerusalem heroventil er frit, og hun er vor Moder. (1907)

Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor moder; (1992)

Galatarar

5:4


Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace. (KJB)

I have Intet med Christus at gjøre, I, som ville retfærdiggjøres ved Loven; I ere faldne fra naaden. (1819)

I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Nåden. (1907)

I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. (1992)

Galatarar

5:7


Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth? (KJB)

I vare paa god Vei; hvo standsede Eder, saa at I ikke lade Eder overtales af Sandheden? (1819)

I vare godt på Vej; hvem har hindret eder i at adlyde Sandhed? (1907)

I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? (1992)

Galatarar

5:8

nutid

This persuasion cometh not of him that calleth you. (KJB)

Den Overtalelse er ikke fra ham, som kaldte Eder. (1819)

Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder. (1907)

Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. (1992)

Galatarar

5:10

I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. (KJB)

Jeg har den Tillid til Eder i Herren, at I intet andet ville mene; men den, som forvilder Eder, skal lide Dommen, hvo han end er. (1819)

Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville mene noget andet; men den, som forvirrer eder, skal bære sin Dom, hvem han end er. (1907)

Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. (1992)

Galatarar

5:12


I would they were even cut off which trouble you. (KJB)

Gid de og maatte afskæres, som forvirre Eder! (1819)

Gid de endog måtte lemlæste sig selv, de, som forstyrre eder! (1907)

Gid de ville lemlæste sig helt, de, der gør jer forstyrrede! (1992)

Galatarar

5:19


Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, (KJB)

Kjødets Gjerninger ere aabenbare, saasom: Hoer, Skjørlevnet, Ureenhed, Uteerlighed, (1819)

Men Kødets Gerninger ere åbenbare, såsom: Utugt, Urenhed, Uterlighed,

 (1907)

Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, (1992)

Galatarar

5:20


Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, (KJB)

Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Vrede, Trætte, Tvedragt, Partier, (1819)

Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier, (1907)

afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, (1992)

Galatarar

5:21


Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. (KJB)

Avind, Mord, Drukkenskab, Fraadseri og deslige; om hvilke jeg forud siger Eder, ligesom jeg og før har sagt, at de, som gjøre Saadant, skulle ikke arve Guds Rige. (1819)

Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg også før har sagt, at de, som øve sådanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige. (1907)

nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. (1992)

Galatarar

5:22


But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, (KJB)

Men Aandens Frugt er Kjerlighed, Glæde, Fred, langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed, / (1819)

Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed, (1907)

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, (1992)

Galatarar

5:24


And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. (KJB)

Men de, som høre Christus til have korsfæstet Kjødet med Lysterne og Begjeringerne. (1819)

men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet med dets Lidenskaber og Begæringer. (1907)

De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. (1992)

Galatarar

6:4


But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. (KJB)

Men hver prøve sin egen Gjerning, og da skal han have Roes for sig selv alene, og ikke for Andre;

 (1819)

Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten;

 (1907)

Enhver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre; (1992)

Galatarar

6:14


But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. (KJB)

Men det være langt fra mig at rose mig, uden at vor Herrens Jesu Christi Kors, formedelst hvem Verden er mig korsfæstet, og jeg Verden. (1819)

Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden. (1907)

Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. (1992)

Galatarar

6:15


For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature. (KJB)

Thi i Christus Jesus gjælder hverken Omskærelse eller Forhud Noget, men en ny Skabning. (1819)

Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning. (1907)

For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. (1992)

Galatarar

6:17


From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. (KJB)

Iøvrigt volde Ingen mig Besvær; thi jeg bærer den Herrens Jesu Mærketegn paa mit Legeme. (1819)

Herefter volde ingen mig Besvær; thi jeg bærer Jesu Mærketegn* mit Legeme:

 (1907)

Herefter må ingen volde mig besvær; for jeg bærer Jesu sårmærker min krop. (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA