Colossens.

1:2


To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. (KJB)

til de Hellige i Colossen, de troende Brødre i Christus: Naade være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Christus! (1819)

til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader! (1907)

Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader! (1992)

Colossens.

1:6

Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth: (KJB)

hvilket er kommet til Eder, som og i den ganske Verden, og er frugtbringende, ligesom og ibandt Eder fra den Dag, I hørte og erkjendte Guds Naade i Sandhed; (1819)

der er kommet til eder, ligesom det også er i den hele Verden, idet det bærer Frugt og vokser, ligesom det også gør iblandt eder fra den Dag, I hørte og erkendte Guds Nåde i Sandhed, (1907)

som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. (1992)

Colossens.

1:14

In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins: (KJB)

i hvilken vi have Forløsning ved hans Blod, nemlig Syndernes Forladelse; (1819)

i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse, (1907)

i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. (1992)

Colossens.

1:23

If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister; (KJB)

saafremt I ellers forblive grundfæstede og stadige i Troen, og ikke lade Eder rokke fra det Evangeliums Haab hvilket I have hørt, hvilket er prædiket for al Skabningen under Himmelen, hvis Tjener jeg Paulus er bleven. (1819)

så sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Håbet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven. (1907)

hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. (1992)

Colossens.

1:28


Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus: (KJB)

Ham forkynde vi, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske i al Vissdom, at vi kunne fremstille hvert Menneske fuldkomment i Christus Jesus; (1819)

hvem vi forkynde, idet vi påminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus; (1907)

Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. (1992)

Colossens.

2:2


That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; (KJB)

at deres Hjerter maatte opmuntres idet de sammenføies i Kjærlighed og til den fuldvise Indsigts hele Rigdom, til Erkjendelse af Guds, Faderens og Christi Hemmelighed, (1819)

for at deres Hjerter må opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus. (1907)

for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, (1992)

Colossens.

2:11


In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ: (KJB)

I ham ere I og omskaarne med en Omskærelse, som ikke er gjort med Hænder, ved Afførelse af det syndige Legeme i Kjødet, ved Christi Omskærelse, (1819)

i hvem I også ere blevne omskårne med en Omskærelse, som ikke er gjort med Hænder, ved Afførelsen af Kødets Legeme, ved Kristi Omskærelse, (1907)

I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, (1992)

Colossens.

2:13


And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses; (KJB)

Ogsaa Eder, som vare døde i Overtrædelserne og i Eders Kjøds Forhud, gjorde han levende tilligemed ham, idet han tilgav Eder alle Overtrædelserne, (1819)

Også eder, som vare døde i eders Overtrædelser og eders Køds Forhud, eder gjorde han levende tillige med ham, idet han tilgav os alle vore Overtrædelser (1907)

Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. (1992)

Collosens.

2:18


Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, (KJB)

Lader Ingen tage klenodiet fra Eder, som finder Behag i ydmygelse og Engles Dyrkelse, indladende sig i Ting, som han ikke har seet, forfængeligen opblæst af sit kjødelige Sind, (1819)

Lad ingen frarøve eder Sejrsprisen, idet han finder Behag i Ydmyghed og Dyrkelse af Englene, idet han indlader sig på, hvad han har set i Syner, forfængeligt opblæst af sit kødelige Sind, (1907)

Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, (1992)

Colossens.

3:5

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: (KJB)

Døder derfor Eders jordiske Lemmer, Horeri, Ureenhed, Blødagtighed, ond Lyst og Gjerrighed, som er en Afgudsdyrkelse; (1819)

Så døder da de jordiske Lemmer, Utugt Urenhed, Brynde, ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse; (1907)

Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. (1992)

Colossens.

3:6

For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience: (KJB)

for hvis Skyld Guds Vrede kommer over Vantroens Børn, (1819)

for disse Tings Skyld kommer Guds Vrede. (1907)

Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. (1992)

Colossens.

3:15

And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful. (KJB)

Og Guds Fred seire i Eders Hjerter, til hvilken I og ere kaldte i eet Legeme; og værer taknemmelige. (1819)

Og Kristi Fred råde i eders Hjerter, til hvilken I også bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige! (1907)

Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige. (1992)

Colossens.

3:16

Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. (KJB)

Lader Christi ord boe rigeligen iblandt Eder i al Viisdom, saa I lære og paamindre hverandre med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser, idet I synge yndeligen i Eders Hjerte for Herren. (1819)

Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, så I med al Visdom lære og påminde hverandre med Salmer, Lovsange og åndelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud. (1907)

Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. (1992)

Colossens.

3:18


Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. (KJB)

I hustruer! værer Eders egne Mænd underdanige, som det sømmer sig i Herren. (1819)

I Hustruer! underordner eder under eders Mænd, som det sømmer sig i Herren. (1907)

Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. (1992)

Colossens.

3:22


Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God: (KJB)

I Tjenere! værer Eders timelige Herrer lydige i alle Ting, ikke med Øientjeneste, som de, der ville tækkes Menneskene, men i Hjertets Eenfoldighed, frygtende Gud. (1819)

I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren. (1907)

Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. (1992)

Colossens.

3:24

Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ. (KJB)

vidende, at I skulle faae Arvedelen til Vederlag af Herren; thi I tjene den Herre Christus. (1819)

da I vide, at I af Herren skulle få Arven til Vederlag; det er den Herre Kristus, I tjene. (1907)

I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. (1992)

Colossens.

4:8

Whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate, and comfort your hearts;

 (KJB)

hvilken jeg sendte til Eder, just for at han skal forfare, hvorledes det har sig med Eder, og trøste Eders Hjerter; (1819)

ham sender jeg til eder, netop for at I skulle lære at kende, hvorledes det står til med os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter, (1907)

Jeg sender ham til jer, netop for at I kan kende til vore forhold, og for at han kan trøste jeres hjerte. (1992)

Colossens.

4:12

Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. (KJB)

Epaphras hilser Eder, han som er fra Eders by, en Christi Tjener, som altid strider for Eder i sine Bønner, at i maatte staae fuldkomne og fuldendte efter Guds Villie. (1819)

Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, før at I må stå fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie. (1907)

Hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesu tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for at I kan stå fast, fuldkomne og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. (1992)

Colossens.

4:15

Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house. (KJB)

Hilser Brødrene i Laodicea, og Nymphas, og Menigheden i hans Huus. (1819)

Hilser Brødrene i Laodikea og Nymfas og Menigheden i deres Hus. (1907)

Hils brødrene i Laodikea, og hils Nymfa og menigheden i hendes hus! (1992)

Colossens.

4:18

The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. (KJB)

Hilsen med min, Paulus', Haand. Kommer mine Baand ihu. Naaden være med Eder! Amen. (1819)

Hilsenen med min, Paulus's, egen Hånd. Kommer mine Lænker i Hu Nåde være med eder! (1907)

Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i mine lænker. Nåden være med jer! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA