Matthæus

 28:20

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen. (KJB)

og lærer dem at holde alt det, jeg har befalet Eder. Og see, jeg er med Eder alle Dage indtil Verdens Ende. Amen (1819)

og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende." (1907)

og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« (1992)

Markus

16:20

And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. (KJB)

Men de gik ud og prædikede allevegne, og Herren arbeidede med og stadfæstede Ordet ved Medfølgende Tegn. Amen. (1819)

 [Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.] (1907)

Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. (1992)

Lukas

24:53

And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen. (KJB)

Og de vare stedse i Templet og lovede og priste Gud. Amen (1819)

Og de vare stedse i Helligdommen og priste Gud. (1907)

og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. (1992)

Johannes

21:25

And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. (KJB)

Men der er og mange andre Ting, som Jesus har gjort, hvilke, dersom de skulde skrives stykkevis, mener jeg, at ikke end Verden selv kunde rumme de Bøger, som skulde skrives. Amen (1819)

Men der er også mange andre Ting, som Jesus har gjort, og dersom de skulde skrives enkeltvis. mener jeg, at ikke hele Verden kunde rumme de Bøger, som da bleve skrevne. (1907)

Der er også mange andre ting, Jesus har gjort; hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. (1992)

Romerne

16:20

And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. (KJB)

Men Fredens Gud skal snart knuse Satanas under Eders Fødder. Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder! Amen. (1819)

Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder! (1907)

Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Vor Herre Jesu nåde være med jer! (1992)

Første

Korinth

16:24

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder alle! Amen. (1819)

[Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder alle! Amen.]* (1907)

Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer alle! Amen.

Første

Korinth

16:24

My love be with you all in Christ Jesus. Amen. (KJB)

Min Kjærlighed med Eder Alle i Christus Jesus! Amen (1819)

Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus! (1907)

Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. (1992)

Andet

Korinth

13:14

The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen. (KJB)

13 Vor Herrens Jesu Christi Naade og Guds Kjærlighed og den Hellig Aands Samfund være med Eder alle! Amen (1819)

13 Den Herres Jesu Kristi Nåde og Guds Kærlighed og den Helligånds Samfund være med eder alle! (1907)

13 Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! (1992)

Efeserne

6:24

Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. (KJB)

Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Christus i Uforkrænkelighed! Amen. (1819)

Nåden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed! (1907)

Nåden være med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus, og uforgængeligt liv! (1992)

Filipperne

4:23

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. (KJB)

Vor Herrens Jesu Christi Naade være med Eder Alle. Amen. (1819)

Den Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd! (1907)

Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! (1992)

Kolossenserne

4:18

The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. (KJB)

Hilsen med min, Paulus', Haand. Kommer mine Baand ihu. Naaden være med Eder! Amen. (1819)

Hilsenen med min, Paulus', egen Hånd. Kommer mine Lænker i Hu! Nåden være med eder! (1907)

Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i mine lænker. Nåden være med jer! (1992)

Første

Thessaloniker

5:28

The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder. Amen. (1819)

Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder! (1907)

Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer! (1992)

Anden

Thessaloniker

3:18

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder alle! Amen. (1819)

Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder alle! (1907)

Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer alle! (1992)

Første

Timotheus

6:21

Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. (KJB)

hvilken Nogle bekjendte sig til og feilede i Troen. Naaden være med dig! Amen. (1819)

hvilken nogle have bekendt sig til og ere afvegne fra Troen. Nåden være med dig! (1907)

ved at bekende sig til den er nogle kommet bort fra troen. Nåden være med jer! (1992)

Anden

Timotheus

4:22

The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. (KJB)

Den Herre Jesus Christus være med din Aand! Naaden være med Eder! Amen. (1819)

Den Herre Jesus være med din Ånd! Nåden være med eder! (1907)

Herren være med din ånd! Nåden være med jer! (1992)

Titus

3:15

All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. (KJB)

Alle, som ere hos mig, hilse dig. Hils dem, som os elske i Troen. Naaden være med Eder alle! Amen. (1819)

Alle, som ere hos mig, hilse dig. Hils dem, som elske os i Troen. Nåden være med eder alle! (1907)

Hilsen fra alle her hos mig. Hils alle, som elsker os i troen. Nåden være med jer alle! (1992)

Filemon

1:25

The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eders Aand! Amen. (1819)

Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd! (1907)

Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! (1992)

Hebræerne

13:25

Grace be with you all. Amen. (KJB)

Naaden være med Eder alle! Amen. (1819)

Nåden være med eder alle! (1907)

Nåden være med jer alle! (1992)

Jakob

5:20

Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. (KJB)

den vide, at hvo som omvender en Synder fra hans Veis Vildfarelse, han frelser en Sjæl fra Døden og skjuler Synders mangfoldighed. Amen. (1819)

han vide, at den, som omvender en Synder fra hans Vejs Vildfarelse, han Frelser en Sjæl fra Døden og skjuler en Mangfoldighed af Synder. (1907)

skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. (1992)

Første

Peter

5:14

Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. (KJB)

Hilser hverandre med Kjærligheds Kys. Fred være med Eder alle, som ere i Christus Jesus! Amen. (1819)

Hilser hverandre med Kærligheds Kys! Fred være med eder alle, som ere i Kristus! (1907)

Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus! (1992)

Anden

Peter

3:18

But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen. (KJB)

Men voxer i vor Herres og Frelsers Jesu Christi Naade og Kundskab! Ham være Ære, baade nu og til evig Tid! Amen (1819)

men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Nåde og Kundskab! Ham tilhører Herligheden både nu og indtil Evighedens Dag! (1907)

men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen. (1992)

Første

Johannes

5:21

Little children, keep yourselves from idols. Amen. (KJB)

Mine Børn, vogter Eder for Afguder! Amen. (1819)

Mine Børn, vogter eder for Afguderne! (1907)

Kære børn, vogt jer for afguderne! (1992)

Anden

Johannes

1:13

The children of thy elect sister greet thee. Amen. (KJB)

Din Søsters, den Udvalgtes, Børn hilse dig. Amen. (1819)

Din Søsters, den udvalgtes, Børn hilse dig. (1907)

Din udvalgte søsters børn hilser dig. (1992)

Tredje

Johannes

1:14

But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name. (KJB)

14 Men jeg haaber snart at see dig, og da skulle vi mundtligen tale sammen. 15 Fred være med dig! Vennerne hilse dig. Hils Vennerne, hver især. Amen. (1819)

14 Men jeg håber snart at se dig, og da skulle vi mundtligt tale sammen. 14 Fred være med dig! Vennerne hilse dig. Hils Vennerne, hver især! (1907)

14 jeg håber snart at se dig, så kan vi tales ved ansigt til ansigt. 15 Fred være med dig! Vennerne her hilser dig. Hils hver enkelt af vennerne. (1992)

Johannes

Åbenbaring

22:21

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder alle. Amen. (1819)

Den Herres Jesu Nåde være med alle! (1907)

Herren Jesu nåde være med jer alle! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur BergOmvendelse Amen

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF

facebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Føroyska King James

S. Højgaard

Týðing

V. Danielsen 49/74

Týðing

J. Dahl / K.O. Viderø

Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA