Apostlenes Gjerninger

1:3


To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God: (KJB)

for hvilke han og, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende, med mange Bevisninger, da han blev seet af dem i fyrretyve Dage og Talede om det, som hører til Guds Rige. (1871)

for hvem han også, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige. (1907)

Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. (1992)

Apostlenes Gjerninger

1:13


And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. (KJB)

Og der de kom derind, stege de op paa Salen, hvor de forbleve Peter og Jakob og Johannes og Andreas, Pilip og Tomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alphæus' Søn, og Simon Zelotes og Judas, Jakobs Broder. (1871)

Og da de kom derind, gik de op på den Sal, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn og Simon Zelotes*, og Judas, Jakobs Søn. (1907)

Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. (1992)

Apostlenes Gjerninger

1:14


These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. (KJB)

Alle disse holdt eendrægtigen ved i Bøn og Paakaldelse, tilligemed Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre. (1871)

Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Bønnen tillige med nogle Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre. (1907)

De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. (1992)

Apostlenes Gjerninger

1:15


And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,) (KJB)

Og i de Dage stod Peter og midt iblandt Disciplene og sagde, (men der var en Hob afhenved hundrede og tyve personer tilsammen): (1871)

Og i disse Dage stod Peter op midt iblandt Brødrene og sagde: (og der var en Skare samlet på omtrent hundrede og tyve Personer): (1907)

I de dage rejste Peter sig i kredsen af brødre — der var samlet en skare på omkring et hundrede og tyve — og han sagde: (1992)

Apostlenes Gjerninger

1:25


That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by trans-gression fell, that he might go to his own place. (KJB)

til at annamme denne Tjenestens og Apostel-Embedets Lod, som Judas veg fra for at gaae hen til sit eget Sted. (1871)

til at få denne Tjenestes og Apostelgernings Plads, som Judas forlod for at gå hen til sit eget Sted." (1907)

til at overtage den tjeneste og apostelgerning, som Judas har forladt for at gå bort til det sted, hvor han hører til.« (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:1


And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. (KJB)

Og der Pintsefestens Dag var kommen, vare de alle eendrægtigen tilsammen. (1871)

Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede. (1907)

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:7


And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans? (KJB)

Men de forfærdedes alle og forundrede sig og sagde til hverandre: see, ere ikke alle disse, som tale, Galilæer? (1871)

Og de forbavsedes alle og undrede sig og sagde: "Se, ere ikke alle disse, som tale, Galilæere? (1907)

De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:10


Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, (KJB)

i Phrygia og Pamphylia, Ægypten og Lybiens Egne ved Cyrene, og vi hver boende Romere, (1871)

i Frygien og Pamfylien, Ægypten og Libyens Egne ved Kyrene, og vi her boende Romere, (1907)

Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:22


Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know: (KJB)

I israelitiske Mænd, hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand af Gud udmærket for Eder ved kraftige Gjerninger og Under og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt Eder, som I og selv vide; (1871)

I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide, (1907)

Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret — en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved — (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:23


Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain: (KJB)

denne, da han efter Guds besluttede Raad og Forsyn var given hen, toge I og korsfæstede ved ugudelige Hænder, og ihjelsloge ham. (1871)

ham, som efter Guds bestemte Rådslutning og Forudviden var bleven forrådt, ham have I ved lovløses Hånd korsfæstet og ihjelslået. (1907)

ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:27


Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. (KJB)

thi du skal ikke lade min Sjæl i de Dødes Rige, ikke heller tilstedse din Hellige at see Forraadnelse, (1871)

thi du skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, ikke heller tilstede din hellige at se Forrådnelse, (1907)

For du vil ikke lade mig blive i dødsriget, din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:30


Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne; (KJB)

Som han nu var en Prophet og vidste, at Gud havde svoret ham med en Ed, at han vilde af hans Lænders Frugt opreise Christus efter kjødet til at sidde paa hans Throne: (1871)

Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulde en sidde på hans Trone, (1907)

Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:31


He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. (KJB)

da talede han, uforudseende, om Christi Opstandelse, at hans Sjæl ikke skulde lades i de Dødes Rige, ei heller hans Kjød see Forraadnelse. (1871)

talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller så hans Kød Forrådnelse. (1907)

forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:41


Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls. (KJB)

De, som nu gjerne annammede hans Ord, bleve døbte; og der vandtes samme Dag henved tre tusinde Sjæle. (1871)

De, som nu toge imod hans Ord, bleve døbte; og der føjedes samme Dag omtrent tre Tusinde Sjæle til. (1907)

De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til. (1992)

Apostlenes Gjerninger

2:47


Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. (KJB)

idet de lovede Gud og havde Yndest hos alt Folket. Men Herren lagde dagligen Nogle til Menigheden, som lode sig frelse. (1871)

idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse. (1907)

priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:1

Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. (KJB)

Men Peter og Johannes gik tilsammen op i Templet ved Bedestunden, som var den niende Time. (1871)

Men Peter og Johannes gik op i Helligdommen ved Bedetimen, den niende Time. (1907)

Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen, den niende time. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:11

And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering. (KJB)

Der nu den halte, som var helbredet, holdt paa Peter og Johannes, løb alt Folket sammen til dem i den Buegang, som kaldes Salomons, og var forfærdet. (1871)

Medens han nu holdt fast ved Peter og Johannes, løb alt Folket rædselsslagent sammen om dem i den Søjlegang, som kaldes Salomons. (1907)

Manden holdt sig op ad Peter og Johannes, og hele folket stimlede forundret sammen om dem i Salomos Søjlegang. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:13

The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. (KJB)

Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Søn Jesus, hvilken I overantvordede og fornægtede for Pilatus, der han dømte at han skulde løslades. (1871)

Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Tjener* Jesus, hvem I prisgave og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades. (1907)

Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vore fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:18

But those things, which God before had shewed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled. (KJB)

Men Gud har saaledes fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved alle sine Propheters Mund, at Christus skulde lide. (1871)

Men Gud har således fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved alle Profeternes Mund, at hans Salvede skulde lide. (1907)

men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:20

And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you: (KJB)

og han maa sende Eder den Eder forud forkyndte Jesus Christus, (1871)

og han må sende den for eder bestemte Kristus, Jesus, (1907)

/ og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:21

Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. (KJB)

hvilken det bør at indtage Himmelen indtil alle Tings Fuldkommelses Tid, hvorom Gud har talet ved alle sine hellige Propheters Mund fra de ældste Dage. (1871)

hvem Himmelen skal modtage indtil alle Tings Genoprettelses Tider, hvorom Gud har talt ved sine hellige Profeters Mund fra de ældste Dage. (1907)

han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:22


For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. (KJB)

Thi Moses sagde til Fædrene: en Prophet skal Herren Eders Gud oprise Eder af Eders Brødre ligesom mig, ham skulle I høre i Alt, hvadsomhelst han monne tale til Eder. (1871)

Moses sagde: "En Profet skal Herren eders Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale til eder. (1907)

Moses har jo sagt: ›Herren jeres Gud vil lade en profet som mig fremstå for jer, en af jeres egne; ham skal I adlyde i alt, hvad han forkynder for jer. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:24


Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. (KJB)

Ja, ogsaa alle propheter, fra Samuel af og derefter, saa mange som talede, have og forud forkyndt disse Dage. (1871)

Men også alle Profeterne, fra Samuel af og derefter, så mange som talte, have også forkyndt disse Dage. (1907)

Også alle de andre profeter, som har talt, både Samuel og de følgende, har forkyndt om disse dage. (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:25


Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. (KJB)

I ere Propheternes Børn og Pagtens, hvilken Gud gjorde med vore Fældre, der han sagde til Abraham: og i din Sæd skulle alle Slægter paa Jorden velsignes. (1871)

I ere Profeternes Sønner og Sønner af den Pagt, som Gud sluttede med vore Fædre, da han sagde til Abraham: "Og i din Sæd skulle alle Jordens Slægter velsignes." (1907)

I er børn af profeterne og af den pagt, som Gud oprettede med jeres fædre, da han sagde til Abraham: ›Alle jordens slægter skal velsignes i dit afkom.‹ (1992)

Apostlenes Gjerninger

3:26


Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities. (KJB)

Eder først har Gud, der han opreiste sin Søn Jesus, sendt ham at velsigne Eder, idet hver af Eder vender sig fra sin Ondskab. (1871)

For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, når enhver af eder vender om fra sin Ondskab." (1907)

Det var for jer som de første, at Gud oprejste sin tjener og sendte ham for at velsigne jer, når I hver især vender jer bort fra jeres ondskab.« (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:2


Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead. (KJB)

hvilke forstøde paa, at de lærte Folket og kundgjorde i Jesus Opstandelsen fra de Døde. (1871)

da de harmedes over, at de lærte Folket og i Jesus forkyndte Opstandelsen fra de døde. (1907)

De var fortørnede over, at de underviste folket og i Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:8


Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people, and elders of Israel, (KJB)

Da sagde Peter, fyldt af den Hellig Aand, til dem: I Folkets Øvester og Israels Ældste! (1871)

Da sagde Peter, fyldt med den Helligånd, til dem: "I Folkets Rådsherrer og Ældste! (1907)

Fyldt af Helligånden svarede Peter dem: »Folkets ledere og ældste! (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:21


So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them, because of the people: for all men glorified God for that which was done. (KJB)

Men de truede dem end mere og lode dem løs, der de ikke fandt, hvorledes de skulde straffe dem, for Folkets Skyld; thi de lovede alle Gud for det, som var skeet. (1871)

Men de truede dem end mere og løslode dem, da de ikke kunde udfinde, hvorledes de skulde straffe dem, for Folkets Skyld; thi alle priste Gud for det, som var sket. (1907)

De truede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem; for alle priste Gud for det, der var sket, (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:24


And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is: (KJB)

Men de, der de hørte det, opløftede samdrægteligen Røsten til Gud og sagde: Herre, du Gud! som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem, (1871)

Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: "Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem, (1907)

Da de hørte det, opløftede de alle som én deres røst og bad til Gud: »Herre, du, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:25


Who by the mouth of thy servant David hast said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things? (KJB)

som har sagt ved Davids din Tjeners Mund: hvorfor fnysede Hederningerne, og Folkene oplagde forfængelige Raad? (1871)

du, som har sagt ved din Tjener Davids Mund: "Hvorfor fnyste Hedninger, og Folkeslag oplagde forfængelige Råd? (1907)

du, som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David: Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:26


The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ. (KJB)

Jordens konger reiste sig, og Fyrsterne forsamlede sig tilhobe mod Herren og mod hans Christus. (1871)

Jordens Konger rejste sig, og Fyrsterne samlede sig til Hobe imod Herren og imod hans Salvede." (1907)

Jordens konger rejste sig,

fyrsterne slog sig sammen

mod Herren og mod hans salvede. (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:27


For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together, (KJB)

Thi de have i Sandhed forsamlet sig mod dit hellige Barn Jesus, hvilken du har salvet, baade Herodes og Pontius Pilatus med Heningerne og Israels Folk, (1871)

Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer (1907)

Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer (1992)

Apostlenes Gjerninger

4:30


By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. (KJB)

idet du udrækker din Haand til Helbredelse, at Tegn og Under kunne skee ved dit hellige Barns Jesu Navn. (1871)

idet du udrækker din Hånd til Helbredelse, og der sker Tegn og Undere ved din hellige Tjeners Jesu Navn." (1907)

ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og undere ved din hellige tjener Jesu navn.« (1992)

Apostlenes Gjerninger

5:7


And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. (KJB)

Men det skete ved tre Timer derefter, da kom hans Hustru ind og vidste ikke, hvad skeet var. (1871)

Men det skete omtrent tre Timer derefter, da kom hans Hustru ind uden at vide, hvad der var sket. (1907)

Omkring tre timer senere kom Ananias' kone ind uden at vide, hvad der var sket. (1992)

Apostlenes Gjerninger

5:23


Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within. (KJB)

Fængslet fandt vi tillukt med al Omhu og Vogerne staaende udenfor Dørene; men der vi lode op, fandt vi ingen inde. (1871)

"Fængselet fandt vi tillukket helt forsvarligt, og Vogterne stående ved Dørene; men da vi lukkede op, fandt vi ingen derinde." (1907)

»Vi fandt fængslet forsvarligt aflåset og vagterne på post ved portene, men da vi fik lukket op, fandt vi ingen derinde.« (1992)

Apostlenes Gjerninger

5:24


Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. (KJB)

Men der baade den Ypperstepræst og Templets Høvedsmand og de andre Ypperstepræster hørte disse Ord, bleve de tvivlraadige om dem, hvad dette monne være. (1871)

Men da Høvedsmanden for Helligdommen og Ypperstepræsterne hørte disse Ord, bleve de tvivlrådige om dem, hvad dette skulde blive til. (1907)

Da anføreren for tempelvagten og ypperstepræsterne hørte det, kom de i vildrede om sagen og om, hvad dette mon skulle føre til. (1992)

Apostlenes Gjerninger

5:32


And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. (KJB)

Og vi ere hans Vidner til disse Ting, som og den Hellig Aand, hvilken Gud har givet dem, som ham lyde. (1871)

Og vi ere hans Vidner om disse Ting, ligesom også den Helligånd, som Gud har givet dem, der adlyde ham." (1907)

Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham.« (1992)

Apostlenes Gjerninger

5:34


Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space; (KJB)

Men der opstod i Raadet en Pharisæer ved Navn Gamaliel, en Lovlærer, høit agtet af alt Folket, og bød, at de skulde lade Apostlerne træde lidet ud, (1871)

Men der rejste sig i Rådet en Farisæer ved Navn Gamaliel, en Lovlærer, højt agtet af hele Folket, og han bød, at de skulde lade Mændene træde lidt udenfor. (1907)

Men så rejste en lovlærer sig i Rådet, en farisæer, der hed Gamaliel, og som var anset i hele folket. Han befalede, at mændene skulle føres udenfor et øjeblik. (1992)

Apostlenes Gjerninger

5:37


After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed. (KJB)

Efter denne opstod Judas den Galilæer, i Skattebeskriv-ningens Dage, og drog meget Folk efter sig. Han er og omkommen, og alle de, som fulgte ham, bleve adspredte.

 (1871)

Efter ham fremstod Judas Galilæeren i Skatteindskrivningens Dage og fik en Flok Mennesker til at følge sig. Også han omkom, og alle de, som adløde ham, bleve adspredte. (1907)

Efter ham optrådte Judas fra Galilæa i folketællingens dage, og han fik folk til at følge sig og gøre oprør; men han omkom også, og alle de, der havde fulgt ham, blev spredt for alle vinde. (1992)

Apostlenes Gjerninger

5:42


And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. (KJB)

Og de lode ikke af hver Dag at lære i Templet og Husene, og at forkynde Jesus Christus. (1871)

Og de holdt ikke op med hver Dag at lære i Helligdommen og i Husene og at forkynde Evangeliet om Kristus Jesus. (1907)

Både i templet og hjemme fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den Salvede. (1992)

Apostlenes Gjerninger

6:3


Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. (KJB)

Udseer derfor, Brødre! iblandt Eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fyldte af den Hellig Aand og Viisdom, hvilke vi kunne beskikke til denne Forretning. (1871)

Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af Ånd og Visdom; dem ville vi så indsætte til denne Gerning. (1907)

Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, (1992)

Apostlenes Gjerninger

6:8

And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

6:13


And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:2


And he said, Men, brethren, and fathers, hearken; The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charran, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:11


Now there came a dearth over all the land of Egypt and Chanaan, and great affliction: and our fathers found no sustenance. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:15

So Jacob went down into Egypt, and died, he, and our fathers, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:16


And were carried over into Sychem, and laid in the sepulchre that Abraham bought for a sum of money of the sons of Emmor the father of Sychem. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:17


But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:30


And when forty years were expired, there appeared to him in the wilderness of mount Sina an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:31

When Moses saw it, he wondered at the sight: and as he drew near to behold it, the voice of the Lord came unto him, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:32


Saying, I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses trembled, and durst not behold. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:37


This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:38


This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the mount Sina, and with our fathers: who received the lively oracles to give unto us: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:45

Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David; (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:46

Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:48

Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

7:59

And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

8:9

But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

8:12

But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

8:13

Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

8:20

But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

8:22

Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

8:26

And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

8:37

And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

9:5


And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

9:6


And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

9:8

And Saul arose from the earth; and when his eyes were opened, he saw no man: but they led him by the hand, and brought him into Damascus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

9:20

And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

9:29

And he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Grecians: but they went about to slay him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

9:31


Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:1

There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:6

He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:11


And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:12

Wherein were all manner of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:14

But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:16

This was done thrice: and the vessel was received up again into heaven. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:21


Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius; and said, Behold, I am he whom ye seek: what is the cause wherefore ye are come? (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:22


And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:23


Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:30


And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:32


Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:33


Immediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:36

The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:) (KJB)
Apostlenes Gjerninger

10:48

And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:2

And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:7

And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter; slay and eat. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:9

But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:10

And this was done three times: and all were drawn up again into heaven. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:11

And, behold, immediately there were three men already come unto the house where I was, sent from Caesarea unto me. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:13


And he shewed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter; (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:16


Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:20


And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:22


Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:24

For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:25

Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

11:28


And there stood up one of them named Agabus, and signified by the spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Caesar. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

12:13

And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken, named Rhoda. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

12:20


And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king's country. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:2


As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:6


And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Barjesus: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:12

Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:18

And about the time of forty years suffered he their manners in the wilderness. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:26


Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:31

And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:33

God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:36

For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:38

Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:42

And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:44

And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:49

And the word of the Lord was published throughout all the region. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

13:52

And the disciples were filled with joy, and with the Holy Ghost. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

14:8


And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

14:9

The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

14:11


And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

14:13

Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

14:17

Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

14:19

And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

14:22

Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:5


But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:11


But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:17

That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:18

Known unto God are all his works from the beginning of the world. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:22


Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:23


And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:24


Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:33


And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:34

Notwithstanding it pleased Silas to abide there still. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:37


And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

15:40

And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:1


Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:7

After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:10


And after he had seen the vision, immediately we endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:12


And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:16


And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:18


And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:22


And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:26


And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:31

And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

16:40


And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia: and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:5


But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:13


But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:16


Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:18


Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:19


And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, is? (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:22

Then Paul stood in the midst of Mars' hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:23


For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:26


And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation; (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:27


That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

17:32


And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear thee again of this matter. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:1

After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth; (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:5


And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:6


And when they opposed themselves, and blasphemed, he shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto the Gentiles. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:7


And he departed thence, and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:17

Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:20

When they desired him to tarry longer time with them, he consented not; (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:21


But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:24

And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:25


This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:27


And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who, when he was come, helped them much which had believed through grace: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

18:28

For he mightily convinced the Jews, and that publickly, shewing by the scriptures that Jesus was Christ. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:2


He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:3

And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:4


Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:8

And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:10

And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:11

And God wrought special miracles by the hands of Paul: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:12

So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:13

Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:15

And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know; but who are ye? (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:16

And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:20

So mightily grew the word of God and prevailed. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:35

And when the townclerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter? (KJB)
Apostlenes Gjerninger

19:37

For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:4


And there accompanied him into Asia Sopater of Berea; and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and Gaius of Derbe, and Timotheus; and of Asia, Tychicus and Trophimus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:7


And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:8

And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:15


And we sailed thence, and came the next day over against Chios; and the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium; and the next day we came to Miletus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:19


Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:23

Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:24


But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:25

And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:28


Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

20:32


And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

21:8


And the next day we that were of Paul's company departed, and came unto Caesarea: and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the seven; and abode with him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

21:9

And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

21:10

And as we tarried there many days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

21:20


And when they heard it, they glorified the Lord, and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe; and they are all zealous of the law: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

21:22

What is it therefore? the multitude must needs come together: for they will hear that thou art come. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

22:3


I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

22:9

And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

22:16

And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

22:20


And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

22:30


On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:2

And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:6


But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:9


And there arose a great cry: and the scribes that were of the Pharisees' part arose, and strove, saying, We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:10


And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down, and to take him by force from among them, and to bring him into the castle. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:11


And the night following the Lord stood by him, and said, Be of good cheer, Paul: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:12


And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:15


Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would enquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:17


Then Paul called one of the centurions unto him, and said, Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to tell him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:30


And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:32

On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

23:35


I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:6

Who also hath gone about to profane the temple: whom we took, and would have judged according to our law. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:7

But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:8


Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:14


But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:15


And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:20

Or else let these same here say, if they have found any evil doing in me, while I stood before the council, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:22


And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:23


And he commanded a centurion to keep Paul, and to let him have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:24


And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

24:26


He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might loose him: wherefore he sent for him the oftener, and communed with him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

25:1

Now when Festus was come into the province, after three days he ascended from Caesarea to Jerusalem. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

25:6


And when he had tarried among them more than ten days, he went down unto Caesarea; and the next day sitting on the judgment seat commanded Paul to be brought. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

25:16


To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have licence to answer for himself concerning the crime laid against him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

25:19


But had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus, which was dead, whom Paul affirmed to be alive. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

26:6

And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

26:26


For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely: for I am persuaded that none of these things are hidden from him; for this thing was not done in a corner. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

26:30

And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

27:11


Nevertheless the centurion believed the master and the owner of the ship, more than those things which were spoken by Paul. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

27:17


Which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship; and, fearing lest they should fall into the quicksands, strake sail, and so were driven. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

27:19

And the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

27:34

Wherefore I pray you to take some meat: for this is for your health: for there shall not an hair fall from the head of any of you. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

27:43

But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

28:1

And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

28:9

So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed: (KJB)
Apostlenes Gjerninger

28:16


And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

28:23


And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

28:25


And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers, (KJB)
Apostlenes Gjerninger

28:29

And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves. (KJB)
Apostlenes Gjerninger

28:31


Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. (KJB)

Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA