I. Tim.

1:1


Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope; (KJB)

Paulus, Jesu Christi Apostel efter Befaling af Gud, vor Frelser, og den Herre Jesus Christus,vort Haab, (1819)

Paulus, Kristi Jesu Apostel efter Befaling af Gud, vor Frelser, og Kristus Jesus, vort Håb, (1907)

Fra Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling fra Gud, vor frelser, og Kristus Jesus, vort håb. (1992)

I. Tim.

1:2


Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord. (KJB)

til Timotheus, min ægte Søn i Troen: Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud vor Fader og vor Herre Jesus Christus! (1819)

til Timotheus, sit ægte Barn i Troen: Nåde, Barmhjertig Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre! (1907)

Til Timotheus, mit ægte barn i troen. Nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre! (1992)

I. Tim.

1:17


Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen. (KJB)

Men den evige Konge, den uforkrænkelige, usynlige, den alene vise Gud være Pris og Ære i al Evighed! Amen. (1819)

Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen. (1907)

Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen. (1992)

I. Tim.

2:7


Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity. (KJB)

for hvilket jeg er beskikket en Prædiker og Apostel, (jeg siger Sandhed i Christus, jeg lyver ikke,) en Hedningernes Lærer i Tro og Sandhed. (1819)

og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed. (1907)

For det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel — jeg taler sandhed, jeg lyver ikke — og som hedningers lærer i tro og sandhed. (1992)

I. Tim.

2:11

Let the woman learn in silence with all subjection. (KJB)

Kvinden bør tage mod Lærdom i Stilhed med al Underdanighed; (1819)

En Kvinde bør i Stilhed lade sig belære, med al Lydighed; (1907)

En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; (1992)

I. Tim.

3:3


Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous; (KJB)

ikke hengiven til Viin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding; men billig, ikke kivagtig, ikke pengegjerrig; (1819)

ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmål, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk; (1907)

ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. (1992)

I. Tim.

3:16


And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. (KJB)

og uden Modsigelse stor er den Gudfrygtigheds hemmelighed: Gud er aabenbaret i Kjød, er retfærdiggjort i Aand, seet af Engle. prædiket iblandt Heninger, troet i Verden, optagen i herlighed. (1819)

Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev åbenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Ånd, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed. (1907)

Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev åbenbaret i kødet,

retfærdiggjort i Ånden,

set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden,

taget op i herligheden. (1992)

I. Tim.

4:12


Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. (KJB)

Lad ingen foragte dig for din Ungdoms Skyld, men vær et Exempel for dem, som troe, i Tale, i Omgængelse, i Kjærlighed, i Aand, i Tro, i Kydskhed. (1819)

Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed! (1907)

Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. (1992)

I. Tim.

5:17


Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine. (KJB)

Da Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, meest dem, som arbeide i Tale og Lærdom. (1819)

De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning. (1907)

Ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt agtelse, særlig de, der slider med forkyndelse og undervisning. (1992)

I. Tim.

5:21


I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. (KJB)

Jeg besværger dig for Guds og den Herres Jesu Christi og de udvalgte Engles Aasyn, at du skal holde disse Ting uden partiskhed, saa du Intet gjør efter Tilbøielighed. (1819)

Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu og de udvalgte Engles Åsyn, at du vogter på dette uden Partiskhed, så du intet gør efter Tilbøjelighed. (1907)

Jeg indskærper dig for Gud og for Kristus Jesus og de udvalgte engle, at du overholder dette uden fordomme og uden at være partisk. (1992)

I. Tim.

6:5


Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself. (KJB)

og forvendte Handler af Mennesker, fordærvede i Sindet, bedøvede Sandheden, som mene, at Gudsfrygt er en Vinding. Hold dig fra Saadanne. (1819)

og idelige Rivninger hos Mennesker, som ere fordærvede i Sindet og berøvede Sandheden, idet de mene, at Gudsfrygten er en Vinding. (1907)

rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr; de mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig. (1992)

I. Tim.

6:17


Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy; (KJB)

Forkynd dem, som ere rige i den nævværende Verden, at de ikke hovmode sig, ei heller sætte Haab til den uvisse Rigdom, men til den levende Gud, som giver os rigeligen alle Ting at nyde; (1819)

Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Håb til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde; (1907)

Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. (1992)

I. Tim.

6:19


Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. (KJB)

samle sig selv et Liggendefæ, en god Grundvold for det Tilkommende, at de kunne gribe det evige Liv. (1819)

og således, opsamle sig selv en god Grundvold for den kommende Tid, for at de kunne gribe det sande Liv. (1907)

og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. (1992)

I. Tim.

6:21


Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. (KJB)

hvilken Nogle bekjendte sig til og feilede i Troen. Naaden være med dig! Amen. (1819)

hvilken nogle have bekendt sig til og ere afvegne fra Troen. (1907)

ved at bekende sig til den er nogle kommet bort fra troen.

Nåden være med jer! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA