I. Thess.

1:1


Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ. (KJB)

Paulus og Silvanus og Timotheus til de Thessalonikers Menighed i Gud Fader og den Herre Jesus Christus: Naade være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Christus! (1819)

Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Nåde være med eder og Fred! (1907)

Fra Paulus og Silvanus og Timotheus. Til thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred! (1992)

I. Thess.

1:4

Knowing, brethren beloved, your election of God. (KJB)

efterdi vi vide, af Gud elskte Brødre! Eders Udvælgelse. (1819)

efterdi vi kende eders Udvælgelse, I af Gud elskede Brødre, (1907)

Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt; (1992)

I. Thess.

2:3


For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile: (KJB)

Thi vor Formaning er ikke af Vildfarelse, ikke heller af ureen hensigt, ei heller med Svig; (1819)

Thi vor Prædiken skyldes ikke Bedrag, ej heller Urenhed og er ikke forbunden med Svig; (1907)

Vor forkyndelse skyldes ikke vildfarelse eller urene motiver og sker ikke med svig; (1992)

I. Thess.

2:7


But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children: (KJB)

men vi omgikkes mildt med Eder. Som en Amme pleier sine Børn, (1819)

Men vi færdedes med Mildhed iblandt eder. Som når en Moder ammer sine egne Børn, (1907)

Tværtimod færdedes vi med venlighed blandt jer. Som en mor tager sig af sine børn, (1992)

I. Thess.

2:8


So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. (KJB)

saaledes ere vi, af inderlig Kjærlighed til Eder, villige til at dele med Eder, ikke aleneste Guds Evangelium, men ogsaa vort eget Liv, fordi I ere blevne og elskelige. (1819)

således fandt vi, af inderlig Kærlighed til eder, en Glæde i at dele med eder ikke alene Guds Evangelium, men også vort eget Liv, fordi I vare blevne os elskelige. (1907)

sådan ville vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi var kommet til at holde af jer. (1992)

I. Thess.

2:12


That ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. (KJB)

og vidende, at I skulde omgaaes værdeligen for Gud, som kaldte Eder til sit Rige og sin herlighed. (1819)

og besvore eder, at I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed. (1907)

formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud vil det, han der kalder jer til sit rige og sin herlighed. (1992)

I. Thess.

2:15


Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men: (KJB)

hvilke baade ihjelsloge den Herren Jesus og deres egne Propheter og have forfulgt os og behage Gud ikke og ere alle Mennesker imod, (1819)

der både ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og stå alle Mennesker imod, (1907)

der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker, (1992)

I. Thess.

2:19


For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? (KJB)

Thi hvo er vort Haab eller vor Glæde eller vor Æres Krone? mon ikke ogsaa I, for vor Herre Jesus Christus i hans Tilkommelse? (1819)

Thi hvem er vort Håb eller vor Glæde eller vor Hæderskrans, når ikke også I ere det for vor Herre Jesus Kristus i hans Tilkommelse? (1907)

For hvem er vort håb eller vor glæde eller vor hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, om ikke netop I? (1992)

I. Thess.

3:2


And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith: (KJB)

og vi sendte Timotheus, vor Broder og Guds Tjener og vor Medarbeider i Christi Evangelium, for at styrke Eder og formane Eder om Eders Tro, (1819)

og vi sendte Timotheus, vor Broder og Guds Tjener i Kristi Evangelium, for at styrke eder og formane eder angående eders Tro, (1907)

og vi sendte Timotheus, vor broder og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus, for at styrke og trøste jer i jeres tro, (1992)

I. Thess.

3:6


But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you: (KJB)

Men nu, der Timotheus er kommen til os fra Eder og har forkyndt os til Glæde Eders Tro og Kjærlighed, og at I altid tænke paa os til det Bedste og forlænges efter at see os, ligesom og vi Eder: (1819)

Men nu, da Timotheus er kommen til os fra eder og har bragt os godt Budskab om eders Tro og Kærlighed og om, at I altid have os i god Ihukommelse, idet I længes efter at se os, ligesom vi efter eder: (1907)

Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer og har bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed og om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se os, ligesom vi også længes efter at se jer. (1992)

I. Thess.

3:8

For now we live, if ye stand fast in the Lord. (KJB)

Thi nu leve vi, efterdi I staae fast i Herren. (1819)

Thi nu leve vi, når I stå fast i Herren. (1907)

For nu lever vi, hvis I står fast i Herren. (1992)

I. Thess.

3:11


Now God himself and our Father, and our Lord Jesus Christ, direct our way unto you. (KJB)

Men vor Gud og Fader selv og vor Herre Jesus Christus styre vor Vei til Eder! (1819)

Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder! (1907)

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til jer! (1992)

I. Thess.

3:13


To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. (KJB)

paa det Eders Hjerter maae styrkes, at være ustraffelige i hellighed for Gud og vor Fader, i vor Herres Jesu Christi Tilkommelse med alle hans Hellige! (1819)

så at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige! (1907)

så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige! Amen. (1992)

I. Thess.

4:4


That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour; (KJB)

at hver af Eder veed at besidde sit Legeme i Hellighed og Ære, (1819)

at hver af eder veed at vinde sig sin egen Hustru i Hellighed og Ære, (1907)

sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære (1992)

I. Thess.

4:8


He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit. (KJB)

Hvorfore da, hvo som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som og gav sin Hellig Aand i os. (1819)

Derfor altså, den, som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som også giver sin Helligånd til eder. (1907)

Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige ånd. (1992)

I. Thess.

4:11


And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you; (KJB)

og at søge Ære i at leve stille og varetage hver sin gjerning og arbeide med Eders egne Hænder, saasom vi have budet Eder, (1819)

og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, således som vi bød eder, (1907)

og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det, (1992)

I. Thess.

4:13


But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. (KJB)

Men jeg vil ikke, at i skulle være uvidende, Brødre! om de Hensovede, paa det I ikke skulle sørge som de Andre, der ikke have Haab. (1819)

Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Håb. (1907)

Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. (1992)

I. Thess.

4:14


For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. (KJB)

Thi dersom vi troe, at Jesus er død og opstanden, da skal og Gud saaledes føre de Hensovne ved Jesus frem med ham. (1819)

Thi når vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal også Gud ligeså ved Jesus føre de hensovede frem med ham. (1907)

For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. (1992)

I. Thess.

5:27


I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. (KJB)

Jeg besværger Eder ved Herren, at I lade dette Brev læse for alle hellige Brødre. (1819)

Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev må blive oplæst for alle de hellige Brødre. (1907)

Jeg besværger jer ved Herren: Lad dette brev blive læst op for alle brødrene. (1992)

I. Thess.

5:28

The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. (KJB)

Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder. Amen. (1819)

Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder! (1907)

Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA