I. Peter

1:6


Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations: (KJB)

Herover fryder Eder, om I og nu en liden Stund, hvis saa skal være, bedrøves i adskillige Fristelser, (1819)

i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis så skal være, bedrøves i mange Hånde Prøvelser, (1907)

Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, (1992)

I. Peter

1:9

Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. (KJB)

opnaaende maalet for Eders Tro, Sjælenes Frelse. (1819)

når I nå Målet for eders Tro, Sjælenes Frelse. (1907)

når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. (1992)

I. Peter

1:20

Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, (KJB)

som vel forud var bestemt, førend Verdens Grundvold blev lagt, men blev aabenbaret i disse sidste Tider for Eder, (1819)

han, som var forud kendt for Verdens Grundlæggelse, men blev åbenbaret ved Tidernes Ende for eders Skyld, (1907)

dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, (1992)

I. Peter

1:22


Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently: (KJB)

Renser Eders Sjæle i Sandheds Lydighed formedelst Aanden, til uskrømtet Broderkjærlighed, og elsker hverandre inderligen af et reent Hjerte, (1819)

Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet, (1907)

I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; (1992)

I. Peter

1:23


Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever. (KJB)

I, som ere igjennemfødte, ikke af forkrænkelig, men uforkrænkelig Sæd ved Guds Ord, som lever og bliver evindeligen. (1819)

genfødte, som I ere, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig Sæd, ved Guds levende og blivende Ord. (1907)

I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord; (1992)

I. Peter

1:24


For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away: (KJB)

Thi alt Kjød er som Græs og al Menneskets herlighed som Græssets Blomster: Græsset visner, og Blomstret derpaa falder af; (1819)

Thi "alt Kød er som Græs, og al dets Herlighed som Græssets Blomst; Græsset visner, og Blomsten falder af; (1907)

for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, (1992)

I. Peter

2:2


As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby: (KJB)

og higer som nyfødte Børn efter den aandelige uforfalskede Melk, at I kunne voxe ved den, (1819)

og higer som nyfødte Børn efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I kunne vokse ved den til Frelse, (1907)

og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, (1992)

I. Peter

2:3

If so be ye have tasted that the Lord is gracious. (KJB)

dersom I ellers have smagt, at Herren er god. (1819)

om I da have smagt, at Herren er god. (1907)

så sandt I har smagt, at Herren er god. (1992)

I. Peter

2:5

Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. (KJB)

og vorder selv som levende Stene opbyggede til at vorde et aandeligt Huus, til et helligtPræstedom, at frembære aandelige offere, velbehageligere for Gud ved Jesus Christus. (1819)

og lader eder selv som levende Sten opbygge som et åndeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus. (1907)

og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. (1992)

I. Peter

2:6

Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded. (KJB)

Derfor hedder det og i Skriften: see, jeg sætter i Zion en Hovedhjørnesteen som er udvalgt og dyrebar; og hvo, som troer paa ham, skal ingenlunde beskæmmes. (1819)

Thi det hedder i et Skriftsted: "Se, jeg lægger i Zion en Hovedhjørnesten, som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror på ham, skal ingenlunde blive til Skamme." (1907)

For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten,

udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. (1992)

I. Peter

2:7

Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, (KJB)

Eder, altsaa, som troe, tilkommer denne ære; men for de Vantroe er denne Steen, hvilken Bygningsmændene forstødte, bleven til en Hovedhjørnesteen (1819)

Eder altså, som tro, hører Æren til; men for de vantro er denne Sten, som Bygningsmændene forkastede, bleven til en Hovedhjørnesten (1907)

For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten (1992)

I. Peter

2:8

And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed. (KJB)

og en Anstødsteen og en Forargelses Klippe; / hvilke støde an, idet de ikke troe ordet, hvortil de og vare bestemte. (1819)

og en Anstødssten og en Forargelses Klippe; / og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de også vare bestemte. (1907)

og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. (1992)

I. Peter

2:11

Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;  (KJB)

I Elskelige! jeg formaner Eder som Fremmede og Udlændige, at I holde Eder fra kjødelige Lyster, som stride imod Sjælen. (1819)

I elskede! jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til at afolde eder fra kødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen, (1907)

I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. (1992)

I. Peter

2:18

Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward. (KJB)

I Tjenere! værer Eders Herrer underdanige i al Ærefrygt, ikke alene de gode og billige, men ogsaa de fortrædelige. (1819)

I Trælle! underordner eder under eders Herrer i al Frygt, ikke alene de gode og milde, men også de urimelige. (1907)

I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. (1992)

I. Peter

2:19


For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. (KJB)

Thi dette finder Naade, dersom Nogen af Samvittighed for Gud fordrager Gjenvordigheder, naar han lider uretfærdeligen. (1819)

Thi dette finder Yndest, dersom nogen, bunden til Gud i sin Samvittighed, udholder Genvordigheder, skønt han lider uretfærdigt. (1907)

For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. (1992)

I. Peter

2:20


For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. (KJB)

Thi hvad er det for en Roes, dersom I, naar I synde og blive slagne, lide taalmodeligen? Men dersom I, naar I gjøre Godt og lide derfor, ere taalmodige, dette finder Naade for Gud. (1819)

Thi hvad Ros er det, om I holde ud, når I Synde og derfor få Næveslag? Men dersom I holde ud, når I gøre det gode og lide derfor, dette finder Yndest hos Gud. (1907)

Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. (1992)

I. Peter

3:3


Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; (KJB)

Eders Prydelse skal ikke være den udvortes, Haarfletning og paahængte Guldsmykker eller Klædedragt, (1819)

Eders Prydelse skal ikke være den udvortes med Hårfletning og påhængte Guldsmykker eller Klædedragt, (1907)

Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, (1992)

I. Peter

3:5


For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands: (KJB)

Thi saaledes prydede sig og fordum de hellige Kvinder, som haabede paa Gud og vare deres Ægtemænd underdanige, (1819)

Thi således var det også, at fordum de hellige Kvinder, som håbede på Gud, prydede sig, idet de underordnede sig under deres egne Mænd, (1907)

For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd; (1992)

I. Peter

3:13


And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? (KJB)

Og hvo er den, som kan skade Eder, dersom I beflitte Eder paa det Gode? (1819)

Og hvem er der, som kan volde eder ondt, dersom I ere nidkære for det gode? (1907)

Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? (1992)

I. Peter

3:15


But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear: (KJB)

men helliger Gud Herren i Eders Hjerter. / Værer altid rede til at forsvare Eder med Sagtmodighed og Ærefrygt for enhver, som begjerer Regnskab af Eder om det Haab, som er i Eder, (1819)

men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Håb, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt, (1907)

men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, (1992)

I. Peter

3:18


For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: (KJB)

Thi og Christus led eengang for vore Synder, den Retfærdige for de uretfærdige, at han kunde føre os frem til Gud, han, som vel led Døden efter Kjødet, men blev levendegjort efter Aaanden; (1819)

Thi også Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Ånden, (1907)

For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, (1992)

I. Peter

3:20


Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water. (KJB)

som fordum vare gjenstridige, der Guds Langmodighed ventede i Noahs Dage, der Arken byggedes, i hvilken faa nemlig otte, Sjæle bleve frelste i Vandet, (1819)

som fordum vare genstridige, dengang Guds Langmodighed ventede i Noas Dage, medens Arken byggedes, i hvilken få, nemlig otte, Sjæle bleve frelste igennem Vand, (1907)

det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. (1992)

I. Peter

3:21


The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ: (KJB)

hvis Modbillede nu frelser os, Daaben, hvilken ikke er Renselse fra Kjødets Ureenhed, men en god Samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Christi Opstandelse; (1819)

hvilket nu også frelser eder i sit Modbillede som Dåb, der ikke er Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Kristi Opstandelse, (1907)

Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men * en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, (1992)


* en god samvittigheds pagt med Gud: Anden mulig oversættelse: en bøn til Gud om en god samvittighed.

I. Peter

4:1


Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin; (KJB)

Efterdi da Christus var lidt for os i Kjødet, væbner Eder og med det samme Sind, (thi den, som har lidt i Kjødet, har ladet af fra Synden), (1819)

Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, så skulle også I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd), (1907)

Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden (1992)

I. Peter

4:4


Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you: (KJB)

hvorover de forundre sig, da I ikke løbe med til den samme Ryggesløsheds Dynd, og de bespotte Eder; (1819)

hvorfor de forundre sig og spotte, når I ikke løbe med til den samme Ryggesløshedens Pøl; (1907)

Nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det, (1992)

I. Peter

4:6


For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. (KJB)

Thi derfor er Evangelium forkyndt for de Døde, at de vel skulle dømmes for Mennesker i Kjødet, men leve for Gud i Aanden. (1819)

Thi derfor blev Evangeliet forkyndt også for døde, for at de vel skulde være dømte på Menneskers Vis i Kødet, men leve på Guds Vis i Ånden. (1907)

For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i Ånden, som Gud lever. (1992)

I. Peter

4:8


And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins. (KJB)

Men haver for alle Ting en inderlig Kjærlighed til hverandre; thi Kjærligheden skal skjule Synders Mangfoldighed. (1819)

Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi "Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder". (1907)

først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. (1992)

I. Peter

4:11


If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen. (KJB)

Taler Nogen i Menigheden, han tale som Guds Ord; tjener Nogen deri, han tjene som af den Formue, hvilken Gud forlener, at Gud maa æres i alle Ting formedelst Jesus Christus; han til kommer Ære og Magt i al Evighed! Amen. (1819)

Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud må æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen. (1907)

Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen. (1992)

I. Peter

4:14


If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. (KJB)

Dersom I forhaanes for Christi Navns Skyld, ere I salige, thi Herlighedens og Guds Aand hviler paa Eder; hos hine bespottes den vel, men hos Eder herliggjøres den. (1819)

Dersom I hånes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Ånd hviler over eder. (1907)

Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. (1992)

I. Peter

4:16


Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf. (KJB)

men lider han som en Christen, da skamme han sig ikke, men ære Gud i den Deel. (1819)

men lider han som en Kristen, da skamme han sig ikke, men prise Gud for dette Navn! (1907)

men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. (1992)

I. Peter

4:19


Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator. (KJB)

Derfor skulle og de, som lide efter Guds Villie, befale ham, som en trofast Skaber, deres Skjæle ved at gjøre Godt. (1819)

Derfor skulle også de, som lide efter Guds Villie, befale den trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode. (1907)

Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. (1992)

I. Peter

5:3


Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. (KJB)

ikke som de, der ville herske over Herrens Arv, men som Mønstre for Hjorden; (1819)

ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden; (1907)

Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorden; (1992)

I. Peter

5:8


Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: (KJB)

Værer ædrue, vaager; thi Eders Modstander Djævelen gaaer omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opslue. (1819)

Vær ædru, våger; eders Modstander, Djævelen, går omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge. (1907)

Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; (1992)

I. Peter

5:11

To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. (KJB)

Han være Ære og Magt i al Evighed! Amen. (1819)

Ham tilhører Magten i Evighedernes Evigheder! Amen. (1907)

Magten er hans i al evighed! Amen. (1992)

I. Peter

5:14


Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. (KJB)

Hilser hverandre med Kjærligheds Kys. Fred være med Eder alle, som ere i Christus Jesus! Amen. (1819)

Hilser hverandre med Kærligheds Kys! Fred være med eder alle, som ere i Kristus! (1907)

Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA