I. Johannes

1:7


But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. (KJB)

Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre, og Jesu Christi, hans Søns, Blod renser os fra al Synd. (1819)

Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre,og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al Synd. (1907)

Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. (1992)

I. Johannes

1:9


If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. (KJB)

Dersom vi bekjende vore Synder, er han trofast og retfærdig, at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed. (1819)

Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed. (1907)

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. (1992)

I. Johannes

2:7


Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. (KJB)

Brødre! jeg skriver Eder ikke et nyt Bud, men et gammel Bud, som I have havt fra Begyndelsen. Det gamle Bud er det ord, som I have hørt fra Begyndelsen. (1819)

I elskede, jeg skriver til eder ikke et nyt Bud, men et gammelt Bud, som I have haft fra Begyndelsen. Det gamle Bud er det Ord, som I have hørt. (1907)

Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen; dette gamle bud er ordet, som I har hørt. (1992)

I. Johannes

2:8


Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth. (KJB)

Atter skriver jeg Eder et nyt Bud, som er sandt i ham og i Eder; thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede. (1819)

Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede. (1907)

Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer, det som er sandt i ham og i jer: mørket viger, og det sande lys skinner allerede. (1992)

I. Johannes

2:10


He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. (KJB)

Hvo som elsker sin Broder, bliver i Lyset og der er ingen Forargelse i ham. (1819)

Den, som elsker sin Broder, bliver i Lyset, og der er ingen Forargelse i ham. (1907)

Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. (1992)

I. Johannes

3:1


Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not. (KJB)

Seer, hvor stor en Kjærlighed Faderen har beviist os, at vi skulle kaldes Guds Børn! Derfor kjender Verden os ikke, fordi den kjender ham ikke. (1819)

Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham. (1907)

Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. (1992)

I. Johannes

3:5


And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.  (KJB)

Og I vide, at han er aabenbaret, paa det han skulde borttage vore Synder, og der er ikke Synd i ham. (1819)

Og I vide, at han blev åbenbaret for at han skulde borttage Synderne; og der er ikke Synd i ham (1907)

I ved, at han blev åbenbaret for at bære vore synder, og der er ikke synd i ham. (1992)

I. Johannes

3:14


We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. (KJB)

Vi vide, at vi ere overgangne fra Døden til Livet; thi vi elske Brødrene. Hvo som ikke elsker sin Broder, bliver i Døden. (1819)

Vi vide, at vi ere gåede over fra Døden til Livet, thi vi elske Brødrene. Den, som ikke elsker, bliver i Døden. (1907)

Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. (1992)

I. Johannes

3:16


Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren. (KJB)

Derpaa have vi kjendt Kjærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene. (1819)

Derpå kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; også vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene. (1907)

Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. (1992)

I. Johannes

3:19


And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. (KJB)

Og paa dette kjende vi, at vi ere af Sandheden, og da kunne vi stille vore hjerter tilfreds forhans Aasyn; (1819)

Og derpå kunne vi kende, at vi ere af Sandheden, og da kunne vi for hans Åsyn stille vore Hjerter tilfreds, (1907)

Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, (1992)

I. Johannes

4:3


And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world. (KJB)

Og hver Aand, som ikke bekjender Jesus Christus at være kommen i Kjødet, er ikke af Gud; og hvilken i hørte, at han kommer, og han er allerede nu i Verden. (1819)

Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden. (1907)

men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. (1992)

I. Johannes

4:9

In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. (KJB)

Derud er Guds Kjærlighed aabenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn den eenbaarne til Verden, at vi skulle leve ved ham. (1819)

Deri blev Guds Kærlighed åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbårne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham. (1907)

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. (1992)

I. Johannes

4:15

Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. (KJB)

Hvo som bekjender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud. (1819)

Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud. (1907)

Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. (1992)

I. Johannes

4:19

We love him, because he first loved us. (KJB)

Vi elske ham, fordi han elskede os først. (1819)

Vi elske, fordi han elskede os først. (1907)

Vi elsker, fordi han elskede os først. (1992)

I. Johannes

5:7


For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. (KJB)

Thi de ere tre, som vidne [i Himmelen: Faderen, Ordet og den Hellig Aand; og disse tre ere eet. (1819)

Thi tre ere de, som vidne: (1907)

For der er tre, som vidner: (1992)

I. Johannes

5:8


And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one. (KJB)

Og de ere tre, som vidne paa Jorden:] Aanden og vandet og Blodet; og disse tre forene sig til eet. (1819)

Ånden og Vandet og Blodet; og disse tre forene sig til eet. (1907)

Ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til ét. (1992)

I. Johannes

5:13


These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. (KJB)

Dette har jeg skrevet til Eder, I, som troe paa Guds Søns Navn, paa det I skulle vide, at I have det evige Liv, og paa det I skulle troe paa Guds Søns Navn. (1819)

Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro på Guds Søns Navn. (1907)

Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. (1992)

I. Johannes

5:16


If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it. (KJB)

Dersom Nogen seer sin Broder begaae en Synd, som ikke er til Døden, han bede, og han skal give ham Liv, dem nemlig, som ikke synde til Døden. Der er en Synd til Døden, for den siger jeg ikke, at han skal bede. (1819)

Dersom nogen ser sin Broder begå Synd, som ikke er til Døden, han bede, og han skal give ham Liv, dem nemlig, som ikke synde til Døden. (1907)

Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede og således give ham liv — dette gælder dem, der ikke synder til døden. Der er synd, som er til døden; det er ikke om den, jeg siger, at man skal bede. (1992)

I. Johannes

5:21

Little children, keep yourselves from idols. Amen. (KJB)

Mine Børn, vogter Eder for Afguder! Amen. (1819)

Mine Børn, vogter eder for Afguderne! (1907)

Kære børn, vogt jer for afguderne! (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA