Første

Korinth

1:8

Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. (KJB)

som og skal stadfæste Eder indtil Enden, usraffelige paa vor Herres Jesu Christi Dag. (1819)

han, som også skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige på vor Herres Jesu Kristi Dag, (1907)

Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. (1992)

Første

Korinth

1:10

Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. (KJB)

Men jeg formaner Eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Christi Navn, at I alle føre den samme Tale, og at der ikke maa findes Splidagtigheder ibland Eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening. (1819)

Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke må findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening. (1907)

Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. (1992)

Første

Korinth

1:15

Lest any should say that I had baptized in mine own name. (KJB)

paa det ikke Nogen skal sige, at jeg har døbt til mit Navn. (1819)

for at ikke nogen skal sige, at I bleve døbte til mit Navn. (1907)

så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. (1992)

Første

Korinth

1:18

For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. (KJB)

Thi det Korsets Ord er vel dem en Daarlighed, som blive fortabte, men os, som blive salige, er det en Guds Kraft. (1819)

Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Dårskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft. (1907)

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft (1992)

Første

Korinth

1:23

But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness; (KJB)

men vi prædike den korsfæstede Christus, som er Jøderne en Forargelse og Grækerne en Daarlighed; (1819)

vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Dårskab, (1907)

men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; (1992)

Første

Korinth

1:29

That no flesh should glory in his presence. (KJB)

paa det intet Kjød skal rose sig for ham. (1819)

for at intet Kød* skal rose sig for Gud. (1907)

for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. (1992)

Første

Korinth

1:30

But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: (KJB)

Men ved ham ere I udi Christus Jesus, hvilken er bleven os Viisdom fra Gud, og Retfærdighed, og Helliggjørelse, og Forløsning; (1819)

Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, både Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning; (1907)

Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, (1992)

Første

Korinth

2:4

And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power: (KJB)

og mit Ord og min Prædiken var ikke i menneskelig Viisdoms overtalende ord, men i Aands og Kraftes Beviisning, (1819)

og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Ånds og Krafts Bevisning, (1907)

og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, (1992)

Første

Korinth

2:7

But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory: (KJB)

men vi tale Guds Viisdom, den hemmelighedsfulde, den, som var skjult, hvilken Gud har forud beskikket før Verdens Begyndelse, til vor Herlighed, (1819)

 men vi tale Visdom fra Gud, den hemmelige, den, som var skjult, som Gud før Verdens Begyndelse forudbestemte til vor Herlighed, (1907)

Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. (1992)

Første

Korinth

2:10

But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. (KJB)

Men os aabenbarede Gud det formedelst sin Aand; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds Dybheder. (1819)

Men os åbenbarede Gud det ved Ånden; thi Ånden ransager alle Ting, også Guds Dybder. (1907)

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. (1992)

Første

Korinth

2:12

Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God. (KJB)

Og vi have ikke annammet Verdens Aand, men den Aand, som er af Gud, paa det vi kunne kjende, hvad der er os skjenket af Gud; (1819)

Men vi have ikke fået Verdens Ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kunne vide, hvad der er os skænket af Gud; (1907)

Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. (1992)

Første

Korinth

2:13

Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. (KJB)

hvilket vi og tale, ikke med Ord, som menneskelig Viisdom lærer, men med Ord, som den Hellig Aand lærer, idet vi tolke aandelige Ting med aandelige Ord. (1819)

og dette tale vi også, ikke med Ord, lærte af menneskelig Visdom, men med Ord, lærte af Ånden, idet vi tolke åndelige Ting med åndelige Ord. (1907)

Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. (1992)

Første

Korinth

2:15

But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. (KJB)

Men den Aandelige dømmer vel alle Ting, selv derimod dømmes han af Ingen. (1819)

Men den åndelige bedømmer alle Ting, selv derimod bedømmes han af ingen. (1907)

Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen; (1992)

Første

Korinth

3:3

For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? (KJB)

thi I ere endnu kjødelige. Efterdi der er Nid og Kiv og Tvedragt iblandt Eder, ere I da ikke kjødelige, og omgaaes efter menneskelig Viis? (1819)

thi endnu ere I kødelige. Når der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre på Menneskers Vis? (1907)

for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker? (1992)

Første

Korinth

3:4

For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal? (KJB)

Naar En siger: jeg er Paulus', men en anden: jeg er Apollos', ere I da ikke kjødelige? (1819)

Thi når en siger: "Jeg hører Paulus til," og en anden: "Jeg hører Apollos til," ere I så ikke "Mennesker"? (1907)

Når én siger: Jeg hører til Paulus, og en anden: Jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? (1992)

Første

Korinth

3:5

Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? (KJB)

Hvo er da Paulus? og hvo er Apollos? uden Tjenere, ved hvilke I bleve troende, og det, eftersom Herren har givet enhver. (1819)

Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I bleve troende og det, efter som Herren gav enhver. (1907)

Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. (1992)

Første

Korinth

3:15

If any man's work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as by fire. (KJB)

dersom Nogens Gjerning bliver opbrændt, da skal han lide Skade; men han selv skal blive frelst, dog som igjennem Ild. (1819)

dersom ens Arbejde bliver opbrændt, da skal han gå Glip af den; men selv skal han blive frelst, dog som igennem Ild. (1907)

men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. (1992)

Første

Korinth

3:17

If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are. (KJB)

Dersom Nogen fordærver Guds Tempel, han skal Gud fordærve; thi Guds Tempel er helligt, hvilket I ere. (1819)

Dersom nogen fordærver Guds Tempel, skal Gud fordærve ham; thi Guds Tempel er helligt, og det ere jo I. (1907)

Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. (1992)

Første

Korinth

4:1

Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God. (KJB)

Saaledes agte hvert Menneske os som Christi Tjenere og Huusholdere over Guds Hemmeligheder. (1819)

Således agte man os; som Kristi Tjenere og Husholdere over Guds Hemmeligheder! (1907)

Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; (1992)

Første

Korinth

4:2

Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful. (KJB)

Iøvrigt udkræves af Huusholdere, at de maae findes troe. (1819)

I øvrigt kræves her af Husholdere, at man må findes tro, (1907)

her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. (1992)

Første

Korinth

4:6

And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. (KJB)

Men dette, Brødre! har jeg hentydet paa mig selv og Apollos for Eders Skyld, at I kunne lære af os, ikke at tænke høiere, end skrevet er, at ikke Nogen for Eens Skyld skal opblæse sig mod den Anden. (1819)

Men dette, Brødre! har jeg anvendt på mig selv og Apollos for eders Skyld, for at I på os kunne lære dette "ikke ud over, hvad der står skrevet", for at ikke nogen af eder for éns Skyld skal opblæse sig mod en anden. (1907)

Brødre, jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv og Apollos, for at I af os kan lære, hvad der menes med: Hold jer til Skriften! så I ikke bilder jer noget ind til gunst for den ene imod den anden. (1992)

Første

Korinth

4:8

Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you. (KJB)

I ere allerede blevne mætte, I ere allerede blevne rige, I ere blevne Herrer, foruden os, og gid I bare blevne Herrer, paa det og vi kunde blive det med Eder. (1819)

I ere allerede mættede, I ere allerede blevne rige, I ere blevne Konger uden os, ja, gid I dog vare blevne Konger, for at også vi kunde være Konger med eder! (1907)

I er allerede mætte! I er allerede rige! I er konger, vi er det ikke! Ja, gid I var konger, så kunne også vi være konger sammen med jer. (1992)

Første

Korinth

4:16

Wherefore I beseech you, be ye followers of me. (KJB)

Jeg formaner Eder derfor, vorder mine Efterfølgere! (1819)

Jeg formaner eder altså, vorder mine Efterfølgere! (1907)

Så jeg formaner jer: Efterlign mig! (1992)

Første

Korinth

4:20

For the kingdom of God is not in word, but in power. (KJB)

Thi Guds Rige bestaaer ikke i Ord, men i Kraft. (1819)

Thi Guds Rige består ikke i Ord, men i Kraft. (1907)

For Guds rige afhænger ikke af ord, men af kraft. (1992)

Første

Korinth

5:1

It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. (KJB)

Ydermere høres der Horeri iblandt Eder, og saadant Horeri, som ikke end nævnes iblandt Hedningerne, at En lever med sin Faders Hustru. (1819)

I det hele taget høres der om Utugt iblandt eder, og det sådan Utugt, som end ikke findes iblandt Hedningerne, at en lever med sin Faders Hustru. (1907)

Det er almindelig kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det af en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru. (1992)

Første

Korinth

5:4

In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, (KJB)

i vor Herrens Jesu Christi Navn, naar I ere forsamlede, og min Aand hos Eder, med vor Herrens Jesu Christus Kraft, (1819)

at, når i vor Herres Jesu Navn I og min Ånd ere forsamlede, så med vor Herres Jesu Kraft (1907)

Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft (1992)

Første

Korinth

5:7

Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us: (KJB)

Derfor udrenser den gamle Suurdeig, at I kunne være en ny Deig, ligesom I ere usyrede; thi ogsaa for os er vort Paaskelam slagtet, Christus. (1819)

Udrenser den gamle Surdejg, for at I kunne være en ny Dejg, ligesom I jo ere usyrede; thi også vort Påskelam er slagtet, nemlig Kristus. (1907)

Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. (1992)

Første

Korinth

6:7

Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? (KJB)

Overalt er det jo allerede en Feil iblandt Eder, at I have Sager med hverandre. Hvi lide I ikke hellere Uret? hvi lade I Eder ikke hellere besvige? (1819)

Overhovedet er jo allerede det en Fejl hos eder, at I have Retssager med hverandre. Hvorfor lide I ikke hellere Uret? hvorfor lade I eder ikke hellere plyndre? (1907)

Allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? (1992)

Første

Korinth

6:9

Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, (KJB)

Eller vide I ikke, at de Uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken Skjørlevnere, ei heller Afgudsdyrkere, ei heller Hoerkarle, ei heller Blødagtige, ei heller de, som synde imod Naturen, (1819)

Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den, (1907)

Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, (1992)

Første

Korinth

6:10

Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. (KJB)

ei heller Tyve, ei heller Gjerrige, ei heller Drankere, ei Skjendegjeste, ei Røvere skulle arve Guds Rige. (1819)

eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige. (1907)

eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. (1992)

Første

Korinth

6:11

And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. (KJB)

Og saadanne vare I tildeels; men I ere aftvættede, men I ere helliggjorte, men i ere retfærdiggjorte, ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Aand. (1819)

Og sådanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Ånd. (1907)

Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. (1992)

Første

Korinth

6:12

All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. (KJB)

Jeg har Lov til Alt, men Alt er ikke nyttigt; jeg har Lov til Alt, men jeg vil ikke lade mig beherske af Noget. (1819)

Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er mig tilladt, men jeg skal ikke lade mig beherske af noget. (1907)

Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. (1992)

Første

Korinth

6:15

Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. (KJB)

Vide I ikke, at Eders Legemer ere Christi Lemmer og gjøre dem til Skjøgens Lemmer? Det være langt fra! (1819)

Vide I ikke, at eders Legemer ere Kristi Lemmer? Skal jeg da tage Kristi Lemmer og gøre Skøgelemmer deraf? Det være langt fra! (1907)

Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke! (1992)

Første

Korinth

6:20

For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. (KJB)

Thi I ere dyrekjøbte; ærer derfor Gud i Eders Legeme og i Eders Aand, hvilke høre Gud til. (1819)

Thi I bleve købte dyrt; ærer derfor Gud i eders Legeme! (1907)

for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme! (1992)

Første

Korinth

7:1

Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man not to touch a woman. (KJB)

Betræffende det, som I skreve mig til om, da er det et Menneske godt, at han ikke rør en Kvinde; (1819)

Men hvad det angår, hvorom I skreve til mig, da er det godt for en Mand ikke at røre en Kvinde; (1907)

Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. (1992)

Første

Korinth

7:3

Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband. (KJB)

Manden bevise Hustruen den skyldige Velvillighed; desligeste ogsaa Hustruen Manden. (1819)

Manden yde Hustruen sin Skyldighed; ligeledes også Hustruen Manden. (1907)

En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. (1992)

Første

Korinth

7:5

Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. (KJB)

Holder Eder ikke fra hverandre, uden det skeer med fælles Samtykke, til en Tid at I kunne overlade Eder til Faste og Bøn; og kommer atter tilsamme, at Satan ikke skal friste Eder formedelst Eders Uafholdenhed. (1819)

Unddrager eder ikke hinanden, uden måske med fælles Samtykke, til en Tid, for at I kunne have Ro til Bønnen, og for så atter at være sammen, for at Satan ikke skal friste eder, fordi I ikke formå at være afholdende. (1907)

I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. (1992)

Første

Korinth

7:17

But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches. (KJB)

Som Gud har tildeelt enhver, som Herren har kaldet enhver, saaledes vandre han; og saaledes beskikker jeg i alle Menigheder. (1819)

Kun vandre enhver således, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham; og således forordner jeg i alle Menighederne. (1907)

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder. (1992)

Første

Korinth

7:21

Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather. (KJB)

Er du kaldet som Træl, det bekymre dig ikke; men kan du blive Fri, da vælg hellere dette. (1819)

Blev du kaldet som Træl, da lad det ikke bekymre dig, men om du også kan blive fri, da gør hellere Brug deraf! (1907)

Var du træl, da du blev kaldet, så tag dig ikke af det — * men har du også mulighed for at blive fri, så benyt dig hellere af det — (1992)

Første

Korinth

7:22

For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman: likewise also he that is called, being free, is Christ's servant. (KJB)

Thi hvo som er kaldet i Herren som Træl, han er Herrens Frigivne; desligeste og hvo som er kaldet som Fri, han er Christi Træl. (1819)

Thi den, der er kaldet i Herren som Træl, er Herrens frigivne; ligeså er den, der er kaldet som fri, Kristi Træl. (1907)

for den, der blev kaldet til at høre Herren til, mens han var træl, er Herrens frigivne; ligeså er den, der blev kaldet som fri, Kristi træl. (1992)

Første

Korinth

7:25

Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. (KJB)

Om Jomfruer har jeg ikke Herrens Befaling, men giver min Mening tilkjende som den, hvem Herren barmhjertig har forundt at være tro. (1819)

Men om Jomfruerne har jeg ikke nogen Befaling fra Herren, men giver min Mening til Hende som den, hvem Herren barmhjertigt har forundt at være troværdig. (1907)

Om de unge piger har jeg ikke noget påbud fra Herren, men giver min mening til kende som en, der af Herrens barmhjertighed fortjener tillid. (1992)

Første

Korinth

7:27

 Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife. (KJB)

Er du bunden til en Hustru? søg ikke at blive løst: er du løst fra en Hustru? søg ikke en Hustru. (1819)

Er du bunden til en Kvinde, da søg ikke at blive løst; er du ikke bunden, da søg ikke en Hustru! (1907)

Er du bundet til en kvinde, skal du ikke søge at blive løst; er du løst, skal du ikke søge at få en hustru; (1992)

Første

Korinth

7:28

But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you. (KJB)

 Men dersom du og giftede dig, syndede du ikke; og dersom en Jomfru giftede sig, syndede hun ikke; dog skulle saadanne have Trængsel i Kjødet. Men jeg skaaner Eder. (1819)

Men om du også gifter dig, synder du ikke; og om en Jomfru gifter sig, synder hun ikke; dog ville sådanne få Trængsel i Kødet. Men jeg skåner eder. (1907)

men gifter du dig, har du ikke dermed begået nogen synd, og gifter den unge pige sig, har hun ikke dermed begået nogen synd; dog vil de få besvær i det daglige, og det vil jeg skåne jer for. (1992)

Første

Korinth

7:31

And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away. (KJB)

og de, der bruge denne Verden, som de, der ikke nyde den; thi denne Verdens Skikkelse forgaaer. (1819)

og de, der bruge denne Verden, som om de ikke gøre Brug af den; thi denne Verdens Skikkelse forgår. (1907)

og de, der gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde. (1992)

Første

Korinth

7:34

There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. (KJB)

Der er ogsaa Forskjel imellem Hustruen og Jomfruen. Den Ugifte har Omhyggelighed for de Ting, som høre Herren til, at han kan være hellig baade paa Legeme og i Aand; men den Gifte har Omhyggelighed for det, som hører Verden til, hvorledes hun kan behage Manden. (1819)

Og der er også Forskel imellem Hustruen og Jomfruen. Den ugifte er bekymret for de Ting, som høre Herren til, for at hun kan være hellig både på Legeme og Ånd; men den gifte er bekymret for det, som hører Verden til, hvor ledes hun kan behage Manden. (1907)

og er splittet. Og en ugift kvinde eller ung pige tænker på Herren, på at være hellig både i legeme og ånd; men den, der er gift, tænker på verden, hvordan hun kan være sin mand til behag. (1992)

Første

Korinth

7:38

So then he that giveth her in marriage doeth well; but he that giveth her not in marriage doeth better. (KJB)

Saa at baade den, som bortgifter, gjør vel, og den, som ikke bortgifter, gjør bedre. (1819)

Altså, både den, som bortgifter sin Datter, gør vel, og den, som ikke bortgifter hende, gør bedre. (1907)

Altså, den, der gifter sig med den unge pige, handler rigtigt, og den, der ikke gifter sig, handler bedre. (1992)

Første

Korinth

7:39

The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord. (KJB)

En Hustru er bunden ved Loven, saa længe hendes Mand lever; men er hendes Mand hensovet, er hun fri at giftes med, hvem hun vil, alene at det skeer i Herren. (1819)

En Hustru er bunden, så længe hendes Mand lever; men dersom Manden sover hen, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, kun at det sker i Herren. (1907)

En kvinde er bundet, så længe hendes mand lever; men dør manden, er hun fri til at gifte sig, med hvem hun vil, blot det sker i Herren. (1992)

Første

Korinth

8:1

Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. (KJB)

Hvad Afguds-Offer angaaer, da vide vi, thi vi have alle Kundskab; (Kundskaben opblæser, men Kjærligheden opbygger. (1819)

Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angår, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab - (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.) (1907)

Hvad angår det kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op. (1992)

Første

Korinth

8:9

But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak. (KJB)

Men seer til, at denne Eders Frihed ikke bliver de Skrøbelige til noget Anstød. (1819)

Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige! (1907)

Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. (1992)

Første

Korinth

9:1

Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are not ye my work in the Lord? (KJB)

Er jeg ikke en Apostel? er jeg ikke fri? har jeg ikke seet vor Herre Jesus Christus? ere I ikke min Gjerning i Herren? (1819)

Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren? (1907)

Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Er I ikke mit værk i Herren? (1992)

Første

Korinth

9:3

Mine answer to them that do examine me is this, (KJB)

Dette er mig Forsvar mod den, som mig bedømme. (1819)

Dette er mit Forsvar imod dem, som bedømme mig. (1907)

Her er mit forsvar over for dem, der kritiserer mig: (1992)

Første

Korinth

9:17

For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. (KJB)

Gjør jeg det da gjerne, har jeg Løn; gjør jeg det ugjerne, er dog en Huusholdning mig betroet. (1819)

Gør jeg nemlig dette af fri Villie, så får jeg Løn; men har jeg imod min Villie fået en Husholdning betroet*, (1907)

For gør jeg det frivilligt, har jeg krav på løn; men gør jeg det, fordi jeg skal, er det et hverv, der er pålagt mig. (1992)

Første

Korinth

9:18

What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. (KJB)

Hvad er da min Løn? At jeg, idet jeg prædiker, kan fremsætte Christi Evangelium uden Bekostning, paa det jeg ikke skal misbruge min Ret i Evangelium. (1819)

 hvad er da min Løn? For at jeg, når jeg forkynder Evangeliet, skal fremsætte det for intet, så at jeg ikke gør Brug af min Ret i Evangeliet. (1907)

Hvad er da min løn? At jeg forkynder evangeliet uden udgift for nogen og uden at udnytte den ret, som evangeliet giver mig. (1992)

Første

Korinth

9:20

And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law; (KJB)

Og jeg er bleven Jøderne som en Jøde, at jeg kunde vinde Jøder; dem under Loven som den, der var under Loven, at jeg kunde vinde dem, som ere under Loven; (1819)

Og jeg er bleven Jøderne som en Jøde, for at jeg kunde vinde Jøder; dem under Loven som en under Loven, skønt jeg ikke selv er under Loven, for at jeg kunde vinde dem, som ere under Loven; (1907)

For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selv om jeg ikke er under loven. (1992)

Første

Korinth

9:22

To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some. (KJB)

Jeg er bleven de Skrøbelige som en Skrøbelig, at jeg kunde vinde de Skrøbelige; jeg erbleven Alt for Alle, at jeg dog for Alting kunde frelse Nogle. (1819)

Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle. (1907)

Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for alle for i det mindste at frelse nogen. (1992)

Første

Korinth

9:23

And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. (KJB)

Men dette gjør jeg for Evangeliums Skyld, at jeg kan blive meddeelagtig derudi. (1819)

Men alt gør jeg for Evangeliets Skyld, for at jeg kan blive meddelagtig deri. (1907)

Alt gør jeg for evangeliets skyld for selv at få del i det. (1992)

Første

Korinth

10:9

Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. (KJB)

Lader os ei heller friste Christus, som og nogle af dem fristede ham, og bleve ødelagte af Slanger. (1819)

Lader os ej heller friste Herren, som nogle af dem fristede ham og bleve ødelagte af Slanger. (1907)

Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. (1992)

Første

Korinth

10:10

Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. (KJB)

Knurrer ei heller, som og nogle af dem knurrede, og blevne ødelagte af Fordærveren. (1819)

Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren. (1907)

Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. (1992)

Første

Korinth

10:11

Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. (KJB)

Alt dette skete dem til Exempel, men det er skrevet os til Advarsel, til hvilke de sidste Tider ere komne. (1819)

Men dette skete dem forbilledligt, men det blev skrevet til Advarsel for os, til hvem Tidernes Ende er kommen. (1907)

Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. (1992)

Første

Korinth

10:23

All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not. (KJB)

Alt er mig tilladt, men ikke Alt er nyttigt; Alt er mig tilladt, men ikke Alt opbygger. (1819)

Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men ikke alt opbygger. (1907)

Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. (1992)

Første

Korinth

10:24

Let no man seek his own, but every man another's wealth. (KJB)

Ingen see paa sit Eget, men ehver paa Næstens. (1819)

Ingen søge sit eget, men Næstens! (1907)

Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. (1992)

Første

Korinth

10:28


But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that shewed it, and for conscience sake: for the earth is the Lord's, and the fulness thereof: (KJB)

Men dersom Nogen siger til Eder: det er Afguds-Offer, da ælder det ikke, for hans Skyld, som gav det tilkjende og for Samvittighedens Skyld. (1819)

Men dersom nogen siger til eder: "Dette er Offerkød," da lad være at spise for hans Skyld, som gav det til Kende, og for Samvittighedens Skyld. (1907)

Men hvis nogen siger til jer: »Det er offerkød,« må I ikke spise det, af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld; (1992)

Første

Korinth

11:2

Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you. (KJB)

Men jeg roser Eder, Brødre! at I i Alt komme mig i hu og bevare Anordningerne, saasom jeg har overantvordet Eder. (1819)

Men jeg roser eder, fordi I komme mig i Hu i alt og holde fast ved Overleveringerne, således som jeg har overleveret eder dem. (1907)

Den ros skal I have, at I husker på mig i alle forhold og holder fast ved de overleveringer, jeg har givet jer. (1992)

Første

Korinth

11:11

Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord. (KJB)

Dog er hverken Manden uden Kvinden, ei heller Kvinden uden Manden i Herren. (1819)

Dog er hverken Kvinde uden Mand eller Mand uden Kvinde i Herren. (1907)

Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; (1992)

Første

Korinth

11:24

And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. (KJB)

takkede og brød det, og sagde: tager, æder; dette er mit Legeme, som brydes for Eder; dette gjører til min Ihukommelse! (1819)

takkede og brød det og sagde: "Dette er mit Legeme, som er for eder; gører dette til min Ihukommelse!" (1907)

takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« (1992)

Første

Korinth

11:29

For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. (KJB)

Thi hvo som æder og drikker uværdeligen, æder og drikker sig selv til Døm, idet han ikke gjør forskel paa Herrens Legeme. (1819)

Thi den, som æder og drikker, æder og drikker sig selv en Dom til, når han ikke agter på Legemet*. (1907)

For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. (1992)

Første

Korinth

12:3

Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. (KJB)

Derfor kundgjør Jesus Eder, at Ingen som taler ved Guds Aand, udsiger Forbandelse over Jesus, og Ingen kan kalde Jesus Herre uden ved den Hellig Aand. (1819)

Derfor kundgør jeg eder, at ingen, som taler ved Guds Ånd, siger: "Jesus er en Forbandelse," og ingen kan sige: "Jesus er Herre" uden ved den Helligånd. (1907)

Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden. (1992)

Første

Korinth

12:26

And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it. (KJB)

saa at, enten eet Lem lider lide alle Lemmerne med, eller eet Lem bliver holdet i Ære, glæde alle Lemmerne sig med. (1819)

og hvad enten ét Lem lider, lide alle Lemmerne med, eller ét Lem bliver hædret, glæde alle Lemmerne sig med. (1907)

Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. (1992)

Første

Korinth

12:31

But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way. (KJB)

Tragter efter de bedste Naadegaver! Og ydermere viser jeg Eder den ypperligste Vei. (1819)

Men tragter efter de største Nådegaver! Og yder mere viser jeg eder en ypperlig Vej. (1907)

Men stræb efter de største nådegaver! Og jeg vil også vise jer en langt bedre vej. (1992)

Første

Korinth

13:1

Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. (KJB)

Talede jeg med Menneskers og engles Tungemaal, men havde ikke Kjærlighed, da var jeg et lydende Malm eller en klingende Bjelde. (1819)

Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende Bjælde. (1907)

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. (1992)

Første

Korinth

13:2

And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. (KJB)

Og havde jeg profphetisk Gave, og vidste alle Hemmeligheder og al Kundskab, og havde jeg al Tro, saa at jeg kunde flytte Bjerge, men havde ikke Kjærlighed, da var jeg Intet. (1819)

Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben, og har jeg al Troen, så at jeg kan flytte Bjerge, men ikke har Kærlighed, da er jeg intet. (1907)

Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. (1992)

Første

Korinth

13:3

And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. (KJB)

Og uddeelte jeg alt mig Gods til de Fattige, og gav jeg mit Legeme hen for at brændes, men havde ikke Kjærlighed, da gavnede det mig Intet. (1819)

Og uddeler jeg alt, hvad jeg ejer, til de fattige og giver mit Legeme hen til at brændes, men ikke har Kærlighed, da gavner det mig intet. (1907)

Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen * til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. (1992)

Første

Korinth

13:4

Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, (KJB)

Kjærligheden er langmodig, er velvillig; Kjærligheden bærer ikke Nid; Kjærligheden bruger ikke Fremfusenhed, opblæses ikke; (1819)

Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke, (1907)

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. (1992)

Første

Korinth

13:6

Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; (KJB)

glæder sig ikke over Uretfærdighed, men glæder sig ved Sandhed; (1819)

glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved Sandheden; (1907)

Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. (1992)

Første

Korinth

13:7

Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. (KJB)

fordrager Alt, troer Alt, haaber Alt, taaler Alt. (1819)

den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1907)

Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1992)

Første

Korinth

13:8

Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. (KJB)

Kjærligheden affalder aldrig; men enten det er prophetiske Gaver, de skulle afskaffes, eller Tungemaal, de skulle ophøre, intet Kundskab, den skal afskaffes; (1819)

Kærligheden bortfalder aldrig; men enten det er profetiske Gaver, de skulle forgå, eller Tungetale, den skal ophøre, eller Kundskab, den skal forgå; (1907)

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. (1992)

Første

Korinth

13:12

For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known. (KJB)

Thi nu see vi ved et Speil, i en mørk Tale, men da skulle vi see Ansigt til Ansigt; nu kjender jeg i stykkeviis, men da skal jeg erkjende, ligesom jeg og er kjendt. (1819)

Nu se vi jo i et Spejl, i en Gåde, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt. (1907)

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. (1992)

Første

Korinth

13:13

And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity. (KJB)

Saa bliver da Tro, Haab, Kjærlighed, disse tre; men størst iblandt disse er Kjærligheden. (1819)

Så blive da Tro, Håb, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden. (1907)

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. (1992)

Første

Korinth

14:1

Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. (KJB)

Higer efter Kjærligheden, tragter efter de aandelige Gaver, men meest, af I maatte prophetere. (1819)

Higer efter Kærligheden, og tragter efter de åndelige Gaver men mest efter at profetere. (1907)

Jag efter kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. (1992)

Første

Korinth

14:18

I thank my God, I speak with tongues more than ye all: (KJB)

Jeg takker min Gud, at jeg mere end I alle taler i fremmede Tungemaal (1819)

Jeg takker Gud for, at jeg mere end I alle taler i Tunger. (1907)

Jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer. (1992)

Første

Korinth

14:34

Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. (KJB)

tie Eders Kvinder i Forsamlingerne; thi det er dem ikke tilstedt at tale, men at være underdanige, ligesom Loven og siger. (1819)

skulle eders Kvinder tie i Forsamlingerne; thi det tilstedes dem ikke at tale, men lad dem underordne sig, ligesom også Loven siger. (1907)

skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. (1992)

Første

Korinth

14:35

And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church. (KJB)

Men ville de lære Noget, da adspørge de deres egne Mænd hjemme; thi det lader Kvinder ilde at tale i en Menighed. (1819)

Men ville de lære noget, da adspørge de deres egne Mænd hjemme; thi det er usømmeligt for en Kvinde at tale i en Menighedsforsamling. (1907)

Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. (1992)

Første

Korinth

15:21

For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. (KJB)

Thi efterdi Døden kom ved et Menneske, er og de Dødes Opstandelse kommen ved et Menneske. (1819)

Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er også dødes Opstandelse kommen ved et Menneske. (1907)

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. (1992)

Første

Korinth

15:45

And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit. (KJB)

Saaledes er der ogsaa skrevet: det første Menneske, Adam, er bleven en levende Sjæl, den sidste Adam til en levendegjørende Aand. (1819)

Således er der også skrevet: "Det første Menneske, Adam, blev til en levende Sjæl;" den sidste Adam blev til en levendegørende Ånd. (1907)

Således står der også skrevet: »Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl,« den sidste Adam blev en ånd, der gør levende. (1992)

Første

Korinth

15:47

The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven. (KJB)

Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske, Herren, er af Himmelen. (1819)

Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen. (1907)

Det første menneske var af jord, jordisk, det andet menneske er fra himlen. (1992)

Første

Korinth

15:52

In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. (KJB)

i en Hast, i et Øieblik, ved den sidste Basune; thi Basunen skal lyde, og de Døde skulle opstaae uforkrænkelige, og vi skulle forandres. (1819)

i et Nu, i et Øjeblik, ved den sidste Basun; thi Basunen skal lyde, og de døde skulle oprejses uforkrænkelige, og vi skulle forvandles. (1907)

i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. (1992)

Første

Korinth

15:55

O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? (KJB)

Død, hvor er din Braad? Helvede, hvor er din Seier? (1819)

"Død, hvor er din Sejr? Død, hvor er din Brod?" (1907)

Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? (1992)

Første

Korinth

16:2

Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. (KJB)

Paa den første Dag i Ugen lægge Enhver for sig selv Noget tilside og samle, som ham har havt Velsignelse til, at Hjælpen ikke skal blive samlet først naar jeg kommer. (1819)

Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv noget til Side og samle, hvad han måtte have Lykke til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, når jeg kommer. (1907)

Den første dag i ugen skal I hver især samle sammen og lægge så meget til side, som han har råd til, så der ikke først skal foretages indsamlinger, når jeg er kommet. (1992)

Første

Korinth

16:22

If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha. (KJB)

Dersom Nogen ikke elsker den Herre Jesus Christus, han være en Forbandelse! Maran Atha. (1819)

Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha*. (1907)

Hvis nogen ikke elsker Herren, være han forbandet! Marana ta! (1992)

Første

Korinth

16:23

The grace of our Lord Jesus Christ be with you. (KJB)

Den Herre Jesu Christi Naade være med Eder! (1819)

Den Herres Jesu Nåde være med eder! (1907)

Herren Jesu nåde være med jer! (1992)

Første

Korinth

16:24

My love be with you all in Christ Jesus. Amen. (KJB)

Min Kjærlighed med Eder Alle i Christus Jesus! Amen (1819)

Min Kærlighed med eder alle i Kristus Jesus! (1907)

Min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus. (1992)


Himmelen og Jorden skulle forgaae, men mine Ord skulle ingenlunde forgaae. Matthæus 24:35
© Oddur Bergfacebook

FO  DA  EN

King James Bible

Holy Bible

Dansk Oversættelse

NT 1819

Dansk Oversættelse

NT 1907

Dansk Oversættelse

NT 1992

Mat Mar Luk Joh Apg Rom 1Ko 2Ko Gal Eph Phi Col 1Th 2Th 1Ti 2Ti Tit Phm Heb Jac 1Pe 2Pe 1Jo 2Jo 3Jo Jud Aab

KJB MAINLY


COMPARE


NOT IN KJB

Antioch vs Alexandria - PDF Antioch vs Alexandria - PDF
Heim Hjem KJB - FO KJB - DK Komandi týðingar Frá DK til FO Um so veri
Føroyska King James - FKJ.FO Bíbliuforrit

Føroyska King James
til Swordsearcher


Prenta hava Føroysku King James:
Bearing Precious Seed, Ohio, USA